Kinh tể hơ̭p tác chăng tlí zúp ốn di̭nh pơ̭i fát tliến xán xwất, kinh zwănh mo̒ ko̒n la̒ tha ản wiḙ̂c la̒, tăng thu nhâ̭p, hô̭ tlơ̭ xwả tỏl, zám nge̒w, ốn di̭nh tơ̒i khôổng kuố thă̒nh biên. Thơ̒i zan kwa, xác di̭nh bai tlo̒ kôô̒ng pơ̭i tâ̒m kwan tloo̭ng luố fát tliến kinh tể tâ̭p thế (KTTT), tlêênh kơ xớ ta̒n kwi di̭nh kuố Tlung ương, tính Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ lâ̭p ban hă̒nh ta̒n tlỉnh xắch hô̭ tlơ̭, ta̭w dôô̭ng lư̭c thúc tấi KTTT fát tliến. Kwa di̭ toỏng kóp kwan tloo̭ng paw fát tliến KT-XH kuố diḙ̂ fương.


Xán fấm kaw xa̭ den kuố Hơ̭p tác xa̭ nôông ngiḙ̂p Iên Tli̭ (Iên Thwí) ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn OCOP 3 khaw.

Zấp ni̒ ká thắi tính kỏ 339 hơ̭p tác xa̭ (HTX) hwa̭t dôô̭ng tloong li̭nh bư̭c nôông ngiḙ̂p, ta̒n kác HTX kung ửng zi̭ch bṷ cho thă̒nh biên tloong hwa̭t dôô̭ng lôông kâl, chăn nuôi, lâm ngiḙ̂p, thwí xán, môô̭ch khổ HTX kwán lỉ pơ̭i chă̭l mẳi kôông tli̒nh thwí lơ̭i kô kôông tli̒nh dác kwang nôông thôn. Tlg tính zấp ni̒ kỏ 30% HTX kỏ xán fấm ản tlửng nâ̭hn VietGAP, GlobalGP, tú diê̒w kiḙ̂n an twa̒n thư̭c fấm, hư̭w kơ; 10 HTX kô 1 tố hơ̭p tác ản Xớ NN&FTNT kấp ma̭ bu̒ng, 4 HTX tang tơ̭i xét zwiḙ̂t kấp ma̭ bu̒ng lôông fṷc bṷ xwất khấw. Ta̒n HTX toỏng kóp kwan tloo̭ng dổi pơ̭i hiḙ̂w kwá an xinh xa̭ hô̭i, zoong la̭i tư̒ lơ̭i ích thôông kwa ta̒n zi̭ch bṷ cho kôô̭ng dôô̒ng thă̒nh biên kôô̒ng tơ̒i khôổng kinh tể nôông thôn; kóp fâ̒n tích kư̭c tloong wiḙ̂c chwiến tối kơ kẩw muô̒ bṷ, zôổng kâl lôông, bâ̭t nuôi, tăng năng xwất, xán lươ̭ng nôông ngiḙ̂p pơ̭i nơng kaw tơ̒i khôổng nhân zân; tham za tích kư̭c tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi, xwả tỏl, zám nge̒w.

Tloong năm 2023, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính thă̒nh lâ̭p mởi 70 HTX (bươ̭t 75% kể hwă̭ch) kôô̒ng 12 tố hơ̭p tác; zái thế 15 HTX, 12 tố hơ̭p tác, 1 kwi̭ tỉn zṷng nhân zân. Têểnh măi, ká thắi tính kỏ 758 tố tlức KTTT (564 HTX, 3 kwi̭ tỉn zṷng nhân zân kôô̒ng 209 tố hơ̭p tác). Kỏ 640 tố KTTT tang hwa̭t dôô̭ng kỏ hiḙ̂w kwá, xán xwất, kinh zwănh ốn di̭nh: 79 HTX, 39 tố hơ̭p tác tlâ̒ng hwa̭t dôô̭ng. Ta̒n tố tlức KTTT thu hút 16,3 ngi̒n thă̒nh biên kô 28 ngi̒n law dôô̭ng tham za. Thu nhâ̭p bi̒nh kwân tloong HTX ản 4,54 tliḙ̂w dôô̒ng/mo̭l/khảng.

Kỏ thế ản dố, khổ lươ̭ng tố tlức KTTT tăng, chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng dâ̒n ản nơng kaw, hô̭ tlơ̭ tích kư̭c cho kinh tể hô̭ thă̒nh biên fát tliến thôông kwa ta̒n zi̭ch bṷ tâ̒w paw, tâ̒w tha cho thă̒nh biên. Tư̒ HTX ản thă̒nh lâ̭p mởi, ta̒n kác HTX iểw kẻm tlâ̒ng hwa̭t dôô̭ng, tô̒n ta̭i hi̒nh thức ản bâ̭n dôô̭ng zái thế. Hwa̭t dôô̭ng liên kết ản tăng kươ̒ng, la̒ tha ta̒n mô hi̒nh HTX diến hi̒nh, tham za chuô̭i liên kết hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá, zoong la̭i lơ̭i ích thiết thư̭c cho thă̒nh biên, KTTT, nhất la̒ HTX nôông ngiḙ̂p la̒ kơ xớ kinh tể, xa̭ hô̭i kỏ bai tlo̒ kwan tloo̭ng dổi pơ̭i bu̒ng nôông thôn, miê̒n nủi, bu̒ng khỏ khă; hwa̭t dôô̭ng kuố HTX kóp fâ̒n kwan tlo hô̭ tlơ̭ kinh tể hô̭ thă̒nh biên bươ̭t kwa khỏ khăn, ốn di̭nh pơ̭i fát tliến, dám báw thu nhâ̭p, tơ̒i khôổng, zúp toỏng kóp cho ốn di̭nh tlỉnh tli̭, xa̭ hô̭i diḙ̂ fương.

Năm 2024, thư̭c hḙ̂in Tlương tli̒nh hă̒nh dôô̭ng khổ 11-CTr/TU, ngă̒i 6/12/2022 kuố Tính wí thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết khổ 20-NQ/TW, ngă̒i 16/6/2022 kuố Ban Chấp hă̒nh Tlung ương Dáng (khwả XIII) wê̒l tiếp tṷc tối mởi, fát tliến pơ̭i nơng kaw hiḙ̂w kwá KTTT tloong zai dwa̭n mởi, WBNZ tính i ta̒ chí da̭w tư̒ zái fáp tloo̭ng tâm tớ la̒ chwiến biển tích kư̭c tloong fát tliến KTTT ớ diḙ̂ fương. Tloong di̭, tâ̭p tlung la̒ tốt hwa̭t dôô̭ng twiên tliê̒n, tliến khia Lwâ̭t HTX năm 2023, ta̒n hwa̭t dôô̭ng hô̭ tlơ̭ KTTT xúc tiển thương ma̭i, da̒w ta̭w nguô̒n nhân lư̭c, thôông tin fáp lwâ̭t kinh tể, hơ̭p tác, liên kết, liên zwănh, báw bḙ̂ kwiê̒n lơ̭i hơ̭p fáp kuố HTX, dơn bi̭ thă̒nh biên tloong hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwănh, la̒ kă̒w nổl kwan tloo̭ng cho HTX, dơn bi̭ thă̒nh biên kôô̒ng ta̒n kấp wí, tlỉnh kwiê̒n kóp fâ̒n nơng kaw hiḙ̂w kwá kwán lỉ, thúc tấi KTTT chăng tlâ̒ng fát tliến.. Zwi tli̒, nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng tố thă̒nh biên, nhỏm HTX ngă̒nh ha̒ng tê̒w pơ̭i liên kết xán xwất xán fấm tlú lư̭c kuố tính. Tố tlức ta̒n hô̭i ngi̭, hô̭i táw, xinh hwa̭t chwiên dê̒, tlương tli̒nh, xư̭ kiḙ̂n tí ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho ta̒n HTX, dơn bi̭ thă̒nh biên tô̭l ha̒, pô̭ meḙnh pơ̭i lă̭nh da̭w tính, ta̒n xớ, ban, ngă̒nh, diḙ̂ fương tí lâ̭p thảw gơ̭ khỏ khăn, bưởng bắc; la̒ ziḙ̂n da̒n cho ta̒n dơn bi̭ tlaw tối thôông tin, hoo̭c hói pơ̭i thi̒m kiểm kơ hô̭i hơ̭p tác fát tliến…


KÁC TIN KHÁC


Chú dôô̭ng foo̒ng chẩng chẳl hâ̒ng muô̒ dẳng noỏng

Zấp ni̒ tang pước paw muô̒ He̒, i la̒ ta̒n khảng dẳng noỏng, tiê̒m ấn tư̒ ngwi kơ chẳl hâ̒ng. Bươ̒ kwa, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính xắi tha 3 bṷ chẳl hâ̒ng ti kôô̒ng pơ̭i ziḙ̂n tích thiḙ̂t ha̭i tlêênh 8,8 ha. Tlước thư̭c tể di̭, ta̒n ngă̒nh tlức năng kôô̒ng pơ̭i ta̒n diḙ̂ fương i ta̒ tăng kươ̒ng kôông tác twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng, nơng kaw ngẳm ngi̭ kuố mo̭l zân tloong wiḙ̂c foo̒ng chẩng chăl hâ̒ng kôô̒ng pơ̭i tliến khai ta̒n biḙ̂n fáp tí ha̭n chể éw nhất chẳl hâ̒ng xắi tha.

Tla̒ng tlai 9X khới ngiḙ̂p pớ nuôi kả tlêênh loo̒ng hô̒

Khai thác diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên khă̭n kỏ, eenh Ngwiḙ̂n Dức Tâm, té năm 1993 ớ xỏm Lo̒n, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) i ta̒ mă̭nh za̭n dâ̒w tư nuôi kả lôô̒ng tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tlớ thă̒nh tẩm gương lảng wê̒l khới ngiḙ̂p tloong thănh niên tlêênh diḙ̂ pa̒n.

Vổn ưw da̭i - “ba̒ dơ̭” cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ hwiḙ̂n Mai Châw

Nhưửng năm kwa, vổm wăl ưw da̭i bớ Ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i (NGHXXH) thư̭c xư̭ la̒ diếm tươ̭ cho ba̒ kon dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c hwiḙ̂m Mai Châw vươ̭t lêênh khói dỏl nge̒w. Hwiḙ̂n kỏ tlêênh 88% la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ khinh khôổng, kỏ 10 xa̭ vuu̒ng III, 7 xỏm ớ kác xa̭ vuu̒ng II thuô̭c ziḙ̂n dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Nhăửng năm kwa, nhê̒w hô̭ tloong hwiḙ̂n da̒ vươ̭t lêênh khỏ khăn khi̒ ản tiếp kâ̭n kác chương chi̒nh cho wăl kuố NHCXXH.

Gương lảng fát tliến kinh tể ớ xa̭ Fủ Lai

Hăi dẳi ản dố diḙ̂ fương kỏ diê̒w kiḙ̂n hơ̭p tí fát tliến chăn nuôi za xúc, za kâ̒m eenh Ngwiḙ̂n văn Viḙ̂t, hô̭i biên nôông zân xỏm Tân Vươ̭ng, xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) i ta̒ mă̭nh za̭n chwiến zi̭ch kơ kẩw kâl lôông, bâ̭t nuôi, chwiến la̭i nuôi tê paảnh. Pớ ka̭ xỏm chuô kỏ hô̭ no̒ nuôi tê, eenh ti tâ̒w kôô̒ng pơ̭i 3 hô̭ tham za mô hi̒nh nuôi tê paảnh. "Tôi i ta̒ ti tham kwan hoo̭c tâ̭p ta̒n mô hi̒nh ớ tloong pơ̭i wa̒i hwiḙ̂n, pớ di̭ mă̭nh za̭n wăl bổn ngân ha̒ng dâ̒w tư chăn nuôi tê”, eenh Ngwiḙ̂n Văn Viḙ̂t chiê xé.