(HBDT) – Ngă̒i 14/8, UBNZ hwiḙ̂n Mai châw tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) zai dwa̭n 2010 - 2020Lảnh da̭w UBNZ hwiḙ̂n Mai Châw tă̭ng zẩi khen cho kác kả nhân kỏ nhê̒w doỏng góp tloong thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Hwiḙ̂n Mai Châw chung khức xâi zư̭ng NTM” zai dwa̭n 2016 - 2020

 

Năm 2011, bắt thăi baw xâi zư̭ng NTM,hwiḙ̂ kỏ xwất fát diếm thấp, kơ xớ ha̭ thơ̒ng thiểw va̒ iểw, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw, xán xwất nôông ngiḙ̂p manh mủn. Xổ tiêw chỉ bi̒nh kwân kuố hwiḙ̂n mới da̭t 4,7 tiêw chỉ/ xa̭. To̒n hwiḙ̂n kỏ 10/22 xa̭ thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Bă̒ng xư̭ kwiêt tâm kaw kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ bớ hwiḙ̂n dêểnh kơ xớ, chương chi̒nh ản chiến khai dôô̒ng bô̭ va̒ kwiết liḙ̂t.

Khâw 10 năm, KT-XH kuố hwiḙ̂n kỏ bước fát chiến to̒n ziḙ̂n. ka̭ ni̒ tleenh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ 3 xa̭: Mai Ha̭, Chiê̒ng Châw, To̒ng Dâ̭w da̭t chwấn NTM. 2 xa̭ Va̭n Mai, Xăm Khwe̒ da̭t 19/19 tiêw chỉ dang chi̒nh UBNZ tính kwiết di̭nh kôông nhâ̭n. Xa̭ Mai Hi̭ch da̭t 19/19 tiêw chỉ dang hwa̒n thiḙ̂n hô̒ xơ chi̒nh thấm di̭nh. Xa̭ Mai Hi̭ch da̭t 17 tiêw chỉ, kác xa̭ ko̒n la̭i da̭t bớ 9 – 12 tiêw chỉ . Năm 2011 thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 8,9 tliḙ̂w dôô̒ng, năm 2019 tăng lêênh 31,8 tliḙ̂w dôô̒ng.; tí lḙ̂ hô̭ nge̒w năm 2011 la̒ 28,56, hết năm 2018 la̒ 18,64%. Zai dwa̭n 2020 – 2025 hwiḙ̂ dê̒ tha kác mṷc tiêw: 12 xa̭ da̭t chwấn NTM, xổ xj ko̒n la̭i fẩn dẩw da̭t thêm 5 tiê chỉ tlớ lêênh.Thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 49 tliḙ̂w dôô̒ng / năm tlớ lêênh; tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám bi̒nh kwân bớ 2% tlớ lêênh...

Nhân zi̭p ni̒, UBNZ hwiḙ̂n Mai Châw tă̭ng zẩi khen cho 18 tâ̭p thế, 25 kả nhân tiêw biếw tl thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Hwiḙ̂n Mai Châw chung khức xâi zư̭ng NTM” zai dwa̭n 2016 – 2020.

 

DT


KÁC TIN KHÁC


Kết nổl xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP baw kác diếm zởi thiḙ̂w va̒ baảnh xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019.

(HBDT) - Ngă̒i 1/11, ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh, Vṷ Thi̭ tlươ̒ng tloong nước, Tlung tâm thôông tin kôông ngiḙ̂p va̒ thương ma̭i (Bô̭ Kôông thương), Xớ Kôông thương tính tố chức Hô̭i ngi̭ Kết nổl xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP baw kác diếm zởi thiḙ̂w va̒ baảnh xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019.

Nơng kaw chất lươ̭ng môi tlươ̒ng tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

Vẩn dê̒ ô nhiḙ̂m rác thái xinh hwa̭t va̒ rác thái chăn ruôi ta̭i vu̒ng nôông thôn dang la̒ thắch thức ớ nhê̒w diḙ̂ fương, tloong ri kỏ thú dô Ha̒ Nô̭i. Kác zái fáp nhă̒m xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) thân thiên môi tlươ̒ng nhơ: thu gom rác thái, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xứ zṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t dủng kắch... da̒ ản tha̒nh fổ áp zṷng. Twi nhiên kác diḙ̂ fương chươ hwa̒n tha̒nh tiêw chỉ wê̒l môi tlươ̒ng thi̒ vấn ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn.