(HBDT) – Khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030, tính kỏ 80% hoo̭c xinh, xinh viên va̒ ngươ̒i hoo̭c ta̭i kác kơ xớ zảw zṷc ản tiếp kâ̭n, xứ zṷng thôông tin, chi thức, 20% ngươ̒i zân vu̒ng diê̒w kiḙ̂n KT-XH khỏ khăn ản tiếp kâ̭n xứ zṷng thôông tin, chi thức ta̭i kác thư viḙ̂n kôông kôô̭ng; 100% kơ xớ zảw zṷc ớ kác bơơ̭c, kấp hoo̭c kỏ thư viḙ̂n vởi vổn ta̒i liḙ̂w fu̒ hơ̭p...


Hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh thươ̒ng xwiên dêểnh Thư viḙ̂n tính dớ doo̭c kheéch

Thơ̒i zan kwa, văn hwả doo̭c ản chiến khai dêểnh tư̒ng ngươ̒i zân ta̭w thee̒nh thỏi kwen, nhu kâ̒w, ki̭ năng va̒ foong tla̒w doo̭c tloong mo̭i thơ̒ng lớp nhân zân, dă̭c biḙ̂t tloong tha̒nh, thiểw niên, hoo̭c xinh, xinh viên va̒ ngươ̒i zân vu̒ng xâw, vu̒ng Xa. Doo̭c kheéch fát chiến kóp fâ̒n nơng kaw zân chỉ, fát chiến tư zwi, khá năng xảng ta̭w, bô̒i zươ̭ng nhân kắch, tâm hô̒n, tăng kươ̒ng ỉ thức chấp hă̒nh fáp lwâ̭t... dấi meḙnh xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p.

Bu̒i Văn Nam hoo̭c xinh lớp 8, tlươ̒ng TH&THKX XA̭ Nhân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) chiê xé: Ủn rất thích doo̭c kheéch ta̭i thư vien nha̒ tlươ̒ng. Thư viḙ̂n kỏ nhê̒w lo̭i kheéch, tham kháw, chiḙ̂n chănh... Thư viḙ̂n tlươ̒ng mởi khẳnh thă̒nh, khôông zan doo̭c kheéch rất dḙp, ta̭w xư̭ ha̒w hửng. Nhửng kuổn kheéch tlang bi̭ cho ủn nhê̒w kiển thức tloong hoo̭c tâ̭p va̒ kuô̭c khôổng.

Hḙ̂ thôổng thư viên kôô̭ng dôô̒ng ó ngư̒ng nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng dớ dáp ửng nhu kâ̒w doo̭c kuố ngươ̒i zân. Bớ dâ̒w năm 2018 dêểnh chi̒ ni̒. Thư viḙ̂n tính da̒ bố xung 1.645 dâ̒w kheéch va̒ 34 dâ̒w bảw, ta̭p chỉ, kấp ản 1.200 thé ba̭n doo̭c miḙ̂n fỉ, fṷc vṷ 133.400 lươ̭t ba̭n doo̭c vởi 174.800 lươ̭t kheéch bảw, lwân chiến; 898.182 lươ̭t ba̭n doo̭c chwi kấp website kúo Thư viḙ̂n tính. Wa̒i wiḙ̂c fṷc vṷ ba̭n doo̭c ta̭i chô̭, Thư viḙ̂n tính la̒ tốt kôông tác lwân chiến fṷc vṷ ta̭i kác thư viḙ̂n, tú kheéch kơ xớ, kóp fâ̒n tăngơ̒ kwăi kuố kheéch, fṷc vṷ ba̭n doo̭c ta̭i vu̒ng xâw, vu̒ng xa, vu̒ng zân tôô̭c thiếw xổ.

Năm 2019, kác diḙ̂ fương, kơ kwan, dơn vi̭ dấimeḙnh hwa̭t dôô̭ng hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong thư viên, báw ta̒ng, nha̒ văn hwả, KLB fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng.. Xớ VH-TT&ZL fổi hơ̭p Xớ ZZ&DT kỉ kết Chương chi̒nh fổi hơ̭p kôông tác nơng kaw hiḙ̂w kwá kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l thư viên va̒ dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng zảw zṷc, hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i. Xớ VH-TT&ZL tố chức thee̒nh kôông Ngă̒i hô̭i kheéch va̒ văn hwả doo̭c năm 2019 ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c thu hút hơn 10.000 lươ̭t mo̭l dêểnh tham kwan, doo̭c kheéch. Wa̒i tha Thư viḙ̂n tính ko̒n fổi hơ̭p ku̒ng Tlung tâm Văn hwả – Diḙ̂n ánh tố chức tiên chiê̒n lưw dôô̭ng va̒ fṷc vṷ kheéch bă̒ng ô tô thư viḙ̂n lưw dôô̭ng ta̭i 22 xa̭ thuô̭c kác hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, Lương Xơn, La̭c Thwí, Iên Thwí, La̭c Xơn, Kim Bôi... thu hút 44.000 lươ̭t mo̭l tham za. Thư viḙ̂n tính tă̭ng 1.012 kuổn kheéch zả tli̭ hơn 100 tliḙ̂w dôô̒ng cho 19 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Zi̭p, Zảm dôốc Thư viḙ̂n tính cho mắt: ka̭ ni̒, hḙ̂ thôổng thư viḙ̂n kôông kôô̭ng kuố tính ản kiḙ̂n to̒n va̒ fát chiến bớ tính dêểnh kơ xớ. Thư viḙ̂n bắt dâ̒w hwa̭t dôô̭ng nê̒ nếp da̒ kóp fấn xâi zư̭ng va̒ fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng. Twi nhiên chṷ xớ, tlang thiết bi̭ kuố thư viḙ̂n chươ dôô̒ng bô̭ ta̭i kác hwiḙ̂n, vổn ta̒i liḙ̂w, wiḙ̂c áp zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin baw hwa̭t dôô̭ng thư viḙ̂n ko̒n iểw. Chỉnh vi̒ thể, thơ̒i zan dêểnh, dớ fát chiến văn hwả doo̭c tl kôô̭ng dôô̒ng kâ̒n xư̭ chung thăi kuố to̒n xa̭ hô̭i dớ dấi meḙnh kôông tác thôông tin, tiên chiê̒n. Xâi zưng thỏi kwen, chang bi̭ ki̭ năng doo̭c cho dôô̭c zá. Nơng kaw hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng kuố hḙ̂ thôổng thư viḙ̂n kôông lâ̭p, tăng kươ̒ng ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong hwa̭t dôô̭ng thư viḙ̂n. Nơng kaw chất lươ̭ng nô̭i zung va̒ hi̒nh thức kuố kheéch xwất bán

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Zư̭ zi̒n diḙ̂w muổ chuông kuố mo̭l Zaw Da̒ Bắc

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh ản mắt dêểnh la̒ vu̒ng dất zâ̒w bán xắc văn hwả zân tôô̭c. Mối zân tôô̭c kỏ bán xắc văn hwả riêng, bớ thiểng khể, chư̭ viết, chang fṷc, ngḙ̂ thwâ̭t chi̒nh ziḙ̂n zân zan, tâ̭p kwản xa̭ hô̭i, lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng... Tloong rỉ, lo̭i hi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t muổ chuông kuố mo̭l Zaw (Da̒ Bắc) ta̭w nét riêng dô̭c dảw, dă̭c xắc tloong kho ta̒ng zi xán văn hwả kác zân tôô̭c.

Dươ hi̒nh ắnh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh kôô̒ng muôn fương

(HBDT) – Tiếp tṷc thôông tin, tiên chiê̒n, xúc tiển kwáng bả hi̒nh ắnh, xán fấm zu li̭ch tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá chang thôông tin diḙ̂n tứ zu li̭ch thôông minh… Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c ản ngă̒nh VH-TT&ZL lêênh kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan dêểnh tiển tới nhă̒m thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch thu hút zu khéeh.

Chung khức zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả kác zân tôô̭c

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n vu̒ng kaw kỏ 5 zân tôô̭c ku̒ng kinh khôổng, Da̒ Bắc kỏ kho tă̒ng văn hwả foong fủ, dôô̭c dảw. Nhửng năm kwa, hwiḙ̂n luôn chủ tloo̭ng báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả chiê̒n thôổng, gẳn ku̒ng fát chiến KT-XH, kóp fâ̒n xâi zư̭ng kúng kổ khổi da̭i do̒n kết to̒n zân

Khức hút zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, nối bâ̭t la̒ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thơ môô̭ng kỏ nhê̒w dáw kon, to. Ấn mêênh khươ nủi rư̒ng, khôông rác la̒ nhửng la̒ng, xỏm kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c: Mươ̒ng, Zaw, Tă̒i. Nỏ la̒ tiê̒m năng, thể meḙnh dớ Da̒ Bắc fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD)

Hwiḙ̂n La̭c Xơn Chủ tloo̭ng kwán lỉ, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zi tích

(HBDT) – Kỏ nhê̒w zi tích li̭ch xứ, văn hwả va̒ zănh lam thẳng kắnh, wiḙ̂c báw tô̒n, zi̒n zư̭ kác zi tích li̭ch xứ, văn hwả gẳn kôô̒ng fát chiến zu li̭ch, dang ản hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, dáp ửng nhu kâ̒w dơ̒i khôổng văn hwả, tỉn ngươ̭ng kuố kôô̭ng dôô̒ng. Tloong rỉ nhê̒w zi tích da̒ tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch hấp zâ̭n, ta̭w nguô̒n thu cho ngân xắch diḙ̂ fương.