(HBDT) – Dớ kuúng kổ, nơơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (DKXZDKVH), xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) da̒ kiḙ̂n to̒n Ban chí da̭w foong tla̒w kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng va̒ kể hwă̭ch tố chức, thư̭c hiḙ̂n xát kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thư̭c tể


Foong tla̒w hiển dất là la̒ aảng khả zaw thôông liên xa̭, liên xỏm zúp wiḙ̂c di la̭i kuố ngươ̒i zân xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) thwâ̭n lơ̭i.

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Xơn, Chú ti̭ch UBNZ xa̭, chất lươ̭ng kuố foong tla̒w ko̒n ản thúc dâix nhơ̒ kỏ xư̭ fổi hơ̭p chă̭t chḙ zươ̭ kác thă̒nh viên Ban Chí da̭w, kác ngă̒nh, dwa̒n thế bớ xa̭ dêểnh khu zân kư… Kác ban, ngă̒nh dwa̒n thế zwi chi̒ thươ̒ng xwiên wiḙ̂c fổi hơ̭p tloong tiên chiê̒n, lôô̒ng kép kác kuô̭c vâ̭n dôô̭ng: To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh; za di̒nh chăng kỏ mo̭l vi fa̭m fáp lwâ̭t; kơ kwan, tlươ̒ng hoo̭c an twa̒n, chăng kỏ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i….

Bớ wiḙ̂c dấi meenh thư̭c hiḙ̂n foong lta̒w da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w kương ngươ̒i tốt, wiḙ̂c tốt ớ tất ká kác lỉnh vưck xán xwất, kinh zwănh, kôông tác kwán lỉ Nha̒ nước. Tiêw biếw nhơ kác foong tla̒w: thi duô Xâi zư̭ng za di̒nh hă̭nh fúc kuố Hô̭i LHFN xa̭, xán xwất zói xâi zưư̭ng za di̒nh văn hwả zúp dơ̭, tươ̭ng chơ̭ kha̒ kuố Hô̭i Nôông zân; thănh niên chuung khức xâi zư̭ng nôông thôn mởi... Tloong kuô̭c vâ̭n dôô̭ng to̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng NTM, dô thi̭ văn minh... Nhân zân kác khu zân kư da̒ nhiḙ̂t ti̒nh uúng hô̭, diến hi̒nh nhơ hiển dất la̒ aảng khả liên xa̭ ta̭i khu zân kư Lương Kaw, Kwiết Thẳng. Tiêw biếw ớ xỏm Lươ̒ng Kaw kỏ kác hô̭: Bu̒i Văn Xớn hiển 2.000 m2, Bu̒i Văn Xen hiển 3.000m2... xỏm Lương Tiển kỏ hô̭ ôông Bu̒i Văn Tiển, Bu̒i Văn Tân hiển dất vươ̒n xâi zưư̭ng kôông chi̒nh kwuốc foo̒ng. Nhê̒w mô hi̒nh fát chiến kinh tể hiḙ̂w kwá ản nhân rôô̭ng nhơ: Ruôi dê xinh xán, ka sthá vươ̒n ớ xỏm Lương Kaw, ruôi oong lể mâ̭ch ớ xỏm Iên Tân...

Hằng năm, Ban chỉ đạo phong trào xã họp, bình xét công nhận gia đình văn hóa, tổ chức khen thưởng các gia đình tiêu biểu, xuất sắc nhằm nhân rộng, tạo sức lan tỏa của phong trào. Giai đoạn 2016 - 2020, hoạt động của phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH đạt hiệu quả, chất lượng, năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến năm 2020, toàn xã có 1.467 hộ, trong đó có 1.355 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 92,36%, có 83 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục, chiếm 7,04%. Kết quả bình xét phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa 2 năm (2019 - 2020), 8/8 khu dân cư đều được công nhận làng văn hóa; trong đó, xóm Lương Tiến được công nhận làng văn hóa liên tục 10 năm (2011 - 2020).

Haa̒ng năm, Ban chí da̭w foong tla̒w ho̭p, bi̒nh xét kôông nhâ̭n za di̒nh văn hwả, tố chức khen thướng kác hô̭ za di̒nh tiêw biếw, xwất xắc, nhă̒m nhân rôô̭ng, ta̭w khức lan twá kuố foong tla̒w. Zawi dwa̭n 2016 – 2020, to̒n xa̭ kỏ 1.467 hô̭, tloong rỉ kỏ 1.255 hô̭ da̭t za di̒nh văn hwả, chiểm 92,36%, kỏ 83 za di̒nh văn hwả tiêw biếw 3 năm liên tṷc, chiểm 7,04%. Kết kwá bi̒nh xét foong tla̒w xâi zư̭ng khu zân kơ văn hwả 2 năm (2019 - 2020), 8/8 khu zân kư dê̒w ản kôông nhâ̭n laa̒ng văn hwả, tloong xỉ xỏm Lương Tiển ản kôông nhâ̭n laa̒ng văn hwả liên tṷc 10 năm (2011 – 2021)KÁC TIN KHÁC


Hḙn muô̒ lo̭ chỉn Miê̒n Dô̒i

(HBDT) – Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) muô̒ lo̭ chỉn thôốch nhơ môô̭ch bức chănh. Nhửng ko na̒ bơ̭c thang uổn lươ̭n, lo̭ waa̒ng oỏng, xếp thơơ̒ng, xếp lớp men thew kaa̒nh dô̒l, nổl tiếp kha̒ nối bâ̭t tlêênh kôông zan xeenh kuố nủi rưư̒ng. Khôông khỉ tloong lee̒nh, maách mé, ngươ̒i zân hiê̒n hâ̭w, chan hwa̒, hiểw kheéch... nhưửng mỏn ăn ấm thư̭c hấp zâ̭n. Miê̒n Dô̒l hưở hḙn la̒ diếm dêểnh thủ vi̭ cho nhưửng ngăi ươ chái ngiḙ̂m, khảm fả.

Xa̭ Tân Mi̭: Zư̭ bán xắc văn hwả nha̒ xa̒n Mươ̒ng

(HBDT) – Wê̒l vuungf chiển khu Mươ̒ng Khỏi, xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn) ẩn tươ̭ng dâ̒w tiên la̒ kác nha̒ văn hwả xỏm, bán va̒ nha̒ zân chú iểw la̒ nha̒ xa̒n la̒ bớ vâ̭t liḙ̂w bê tông cốt thép, vươ̒ bê̒n vưng ma̒ zư̭ ản nét dḙp chiê̒n thôổng ngươ̒i Mươ̒ng.

Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.