(HBDT) - Ngă̒i 20/6, UBND tính da̒ kỏ Kôông diḙ̂n xổ 02 iêw kâ̒w Zảm dôốc Xớ GD&ĐT va̒ kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kỏ liên kwan, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung liên kwan dêểnh wiḙ̂c tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Kôông diḙ̂n iêw kâ̒w Xớ GD&ĐT: chú chi̒, fổi hơ̭p xâi zư̭ng fương ản, kể hwă̭ch chiến khai dớ chấn bi̭ chu dảw kác diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dớ tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Ra̒ xwát ki̭ diê̒w kiḙ̂n kơ xớ vâ̭t chất, thiết bi̭ fṷc vṷ kôông tác chẩm thi va̒ kôông tác koi thi ta̭i kác diếm thi. Kôông tác koi thi ta̭i kác diếm thi, hwa̒n thiḙ̂n kác diê̒w kiḙ̂n thew kwi di̭nh, dám báw an ninh, an twa̒n mo̭i mă̭t dớ tố chức tốt ki̒ thi. Kỏ fơng ản ki̭p thơ̒i dớ khác fṷc khỏ khăn, bất kâ̭p xứ lỉ xư̭ kổ bất thươ̒ng dớ dám báw thwâ̭n lơ̭i nhất ch thỉ xinh zư̭ thi, kản bô̭, zả viên tham za tố chức thi. Xâi zư̭ng kể hwă̭ch thanh tla, kiếm tla kôôngtác chẩm thi, fúc kháw ba̒i thi, zwiḙ̂t kết kwá... Ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n, ngăn chă̭n kác thiết bi̭, vâ̭t zṷng tlải fép zoong baw foo̒ng thi, nhất la̒ kác thiết bi̭ kôông ngḙ̂ kaw xứ zṷng baw mṷc dích zan lâ̭n.

Iêw kâ̒w Kôông an tính fổi hơ̭p Xớ GD&ĐT, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai kác biḙ̂n fáp dám báw an twa̒n, an ninh châ̭t tư̭, foo̒ng chổnh chẳl rổ, dă̭c biḙ̂t kôôn tác báw mâ̭t dê̒ thi... fân luô̒n zaw thôông ta̭i kác diḙ̂ diếm tố chức thi, báw vḙ̂ kản bô̭, záng viên, nhân viên la̒ nhiḙ̂m vṷ koi thi tloong thơ̒i zan ziḙ̂n tha ki̒ thi. Xứ lỉ ki̭p thơ̒i mo̭i hă̒nh vi tiêw kư̭c hwă̭ch tung tin thất thiḙ̂t gâi hwang mang zư lwâ̭n, dám báw kí kương, kôông bă̒ng tloong ki̒ thi.

Kôông diḙ̂n ku̒ng iêw kâ̒w UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ kăn kử thew chức năng, nhiḙ̂m vṷ va̒ kể hwă̭ch da̒ xâi zư̭ng, ngiêm túc va̒ tâ̭p chung kaw tloong tham za fổi hơ̭p dớ Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 ziḙ̂n tha an twa̒n, ngiêm túc, kôông bă̒ng, dủng kwi chể, fán ánh dủng chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c, kien kwiết ó dớ xăi tha xai fa̭m.

 

DL (TH)

 


KÁC TIN KHÁC


Thác Ko̒ La̒w – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Thew kác kṷ kaw thuối ớ xa̭ Fúc Xa̭n (Mai Chă) chiê xé: Thác Ko̒ La̒w la̒ kết kwá kuố "kuô̭c hôn nhân” zươ̭ 2 hỏl Thung Kang va̒ Fiêng Xa. Thác kaw khwáng 30m, dác chắi nhơ tẩm luô̭ tlẳng khươ khṷ khiê̒ng hwang xơ. Baw muô̒ dác to thác tung bṷl dác tlẳng khắp khe khṷ. Thiên nhên ban tă̭ng tác Ko̒ La̒w cho ngươ̒i zân xa̭ Fúc Xa̭n. Chỉnh vi̒ thể baw dơ̒i kwa, ngươ̒i zân tloong xa̭ luôn i thức fái zư̭ zi̒n vé dḙp hwang xơ kuố thác

Za ha̭n thơ̒i zan xơ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019

(HBDT) – Xớ VH-TT&ZL da̒ ban hă̒nh Văn bán xổ 1396/SVHTTDL-QLVH, ngă̒i 13/9/2019 wê̒l wiḙ̂c za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019. Thew kể hwă̭ch, woo̒ng xơ kháw ziḙ̂n tha dêểnh hết ngă̒i 16/9/2019. Twi nhiên, dớ thu hút dôông nhê̒w hơn nươ̭ kác thỉ xinh tham zư̭ kuô̭c thi, Xớ VH-TT&ZL za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw kuô̭c thi dêểnh ngă̒i 30/9/2019

Zu li̭ch za di̒nh tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Baw ngă̒i kuổi twâ̒n, 2 – 3 za di̒nh thê môô̭ch kẳi thiê̒n ngẳm kắnh tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Ó chí dáp ửng nhu kâ̒w zu li̭ch tâm linh kuố dưở ká ma̒ ko̒ la̒ chái ngiḙ̂m thủ vi̭ kúo kon rét vởi nhửng hwa̭t dôô̭ng nhơ di rư̒ng, kâw kả, kẳm tla̭i, thẳm tlêênh hô̒..., hi̒nh thức zu li̭ch za di̒nh tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dang ản nhê̒w zu kheéch lươ̭ cho̭n.

Thết Tlung thu kuố xư̭ zé chiê

(HBDT) – Kứ mổi muô̒ thu wê̒l, tlơ̒i maách xuô di kẳi noỏng kuố muô̒ khốt, kon rét hảw hức dỏn Thết Tlung thu, moong ản tham za "Dêm hô̭i tlăng ră̒m”, dớ ản rước de̒n, ngỏ muổ lân, fả kô̭, iểng chủ Kuô̭i va̒ chi̭ Hă̒ng kế nhửng kâw chiḙ̂n kố tích. Ó chí kỏ thiể, Thết Tlung thu ko̒n kỏ ỉ ngiḙ̂ la̒ muô̒ iêw thương, muô̒ kuố xư̭ zé chiê. Kác kấp, ngă̒nh, nha̒ háw tâm tloong va̒ wa̒i tính kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kwan tâm za̒nh cho tlé em nge̒w, hwa̒n kắnh khỏ khăn.

Zaw lưw văn hwả – văn ngḙ̂ chú dê̒ “Ngươ̒i kaw thuối tham za xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh”

(HBDT) – Thổl ngă̒i 12/9, ta̭i Nha̒ văn TF Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) tính tố chức dêm zaw lưw văn hwả, văn ngḙ̂ chú dê̒ "Ngươ̒i kaw thuối tham za xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh” năm 2019. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kuố tính, lẳnh da̭w UBNZ kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác kấp Hô̭i NKT tloong tính.