(HBDT) - Ngă̒i 20/6, UBND tính da̒ kỏ Kôông diḙ̂n xổ 02 iêw kâ̒w Zảm dôốc Xớ GD&ĐT va̒ kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kỏ liên kwan, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung liên kwan dêểnh wiḙ̂c tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Kôông diḙ̂n iêw kâ̒w Xớ GD&ĐT: chú chi̒, fổi hơ̭p xâi zư̭ng fương ản, kể hwă̭ch chiến khai dớ chấn bi̭ chu dảw kác diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dớ tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Ra̒ xwát ki̭ diê̒w kiḙ̂n kơ xớ vâ̭t chất, thiết bi̭ fṷc vṷ kôông tác chẩm thi va̒ kôông tác koi thi ta̭i kác diếm thi. Kôông tác koi thi ta̭i kác diếm thi, hwa̒n thiḙ̂n kác diê̒w kiḙ̂n thew kwi di̭nh, dám báw an ninh, an twa̒n mo̭i mă̭t dớ tố chức tốt ki̒ thi. Kỏ fơng ản ki̭p thơ̒i dớ khác fṷc khỏ khăn, bất kâ̭p xứ lỉ xư̭ kổ bất thươ̒ng dớ dám báw thwâ̭n lơ̭i nhất ch thỉ xinh zư̭ thi, kản bô̭, zả viên tham za tố chức thi. Xâi zư̭ng kể hwă̭ch thanh tla, kiếm tla kôôngtác chẩm thi, fúc kháw ba̒i thi, zwiḙ̂t kết kwá... Ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n, ngăn chă̭n kác thiết bi̭, vâ̭t zṷng tlải fép zoong baw foo̒ng thi, nhất la̒ kác thiết bi̭ kôông ngḙ̂ kaw xứ zṷng baw mṷc dích zan lâ̭n.

Iêw kâ̒w Kôông an tính fổi hơ̭p Xớ GD&ĐT, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai kác biḙ̂n fáp dám báw an twa̒n, an ninh châ̭t tư̭, foo̒ng chổnh chẳl rổ, dă̭c biḙ̂t kôôn tác báw mâ̭t dê̒ thi... fân luô̒n zaw thôông ta̭i kác diḙ̂ diếm tố chức thi, báw vḙ̂ kản bô̭, záng viên, nhân viên la̒ nhiḙ̂m vṷ koi thi tloong thơ̒i zan ziḙ̂n tha ki̒ thi. Xứ lỉ ki̭p thơ̒i mo̭i hă̒nh vi tiêw kư̭c hwă̭ch tung tin thất thiḙ̂t gâi hwang mang zư lwâ̭n, dám báw kí kương, kôông bă̒ng tloong ki̒ thi.

Kôông diḙ̂n ku̒ng iêw kâ̒w UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ kăn kử thew chức năng, nhiḙ̂m vṷ va̒ kể hwă̭ch da̒ xâi zư̭ng, ngiêm túc va̒ tâ̭p chung kaw tloong tham za fổi hơ̭p dớ Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 ziḙ̂n tha an twa̒n, ngiêm túc, kôông bă̒ng, dủng kwi chể, fán ánh dủng chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c, kien kwiết ó dớ xăi tha xai fa̭m.

 

DL (TH)

 


KÁC TIN KHÁC


Nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ hô̒ chưở dác nhân ta̭w lởn nhất Viḙ̂t Nam, ziḙ̂n tác mă̭t dác la̒ 8.000 ha. Hô̒ kỏ nhê̒w dáw kon, to, kánh kwan thiên nhiên hấp zâ̭n gẳn vởi kác diếm zu li̭ch tâm linh. Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlớ thee̒nh diếm thăm kwan zu li̭ch nối thiểng, thu hút nhê̒w zu keéch tloong va̒ wa̒i nước khi̒ dêểnh thăm Hwa̒ Bi̒nh

Xa̭ Tân Vinh zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) – Xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) la̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương kỏ foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng fát chiến meḙnh kuố hwiḙ̂n. Thôông kwa kác thiểng hát, diḙ̂w muổ da̒ kóp fâ̒n zư̭ zi̒n va̒ fát hwi bán xắc zân tôô̭c Mươ̒ng. Nhửng zả tli̭ van hwả dă̭c xắc kuố mo̭l Mươ̒ng zoong la̭i khức khôổng mởi tloong dơ̒i khôổng tinh thâ̒n cho ngươ̒i zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong foong tla̒w xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởi.

Ban chí da̭w Zu li̭ch tính xơ kết kôông tá fát chiến zu li̭ch 6 khảng dâ̒w năm

(HBDT) – Khởm 23/7, ta̭i hwiḙ̂n Mai Châw, Ban Chí da̭w Zu li̭ch tính tố chức Hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác fát chiến zu li̭ch 6 khảng dâ̒w năm va̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm 6 khảng kuổi năm 2019

Liên hwan tiếng hát kôông nhân, viên chức, law dôô̭ng hwiḙ̂n Mai Châw năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 17/7/, hwiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức Liên hwan tiếng hát kôông nhân, viên chức, law dôô̭ng (KNVC-LD) kí niḙ̂m 90 năm ngă̒i tha̒nh lâ̭p Kôông dwa̒n Viḙ̂t Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ta̭w xư̭ gẳn kết tloong fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒

(HBDT) – TF Hwa̒ Bi̒nh la̒ 1 tloong 5 5 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ năm tloong kwi hwa̭ch xâi zư̭ng fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Xa̭ Thải Thi̭nh va̒ 3 fươ̒ng Thải Bi̒nh, Fương Lâm, Tân Thi̭nh la̒ nhửng diḙ̂ fương thuô̭c kwi hwa̭ch Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Kheéch zu li̭ch kỏ thế lêênh tâ̒w ta̭i káng Bích Ha̭ dớ ngẳm hô̒, tâ̭n hướng khôông khỉ maách mé, chái ngiḙ̂m thủ vi̭ như: thi̒m hiếw khôông zan văn hwả la̒ng Mươ̒ng ven khôông, thăm dê̒n Bơ̒, thăm Nha̒ mẳi thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh....