(HBDT) – Khởm ngă̒i 18 – 12, Hô̭i Kwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p vởi Xớ Khwa hoo̭c & Kôông ngḙ̂, Liên hiḙ̂p kác Hô̭i Khwa hoo̭c va̒ Ki̭ thwâ̭t kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2020 - 2025”

 

 
Lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển hoo̭c tính va̒ Hô̭i Nôông zân tính kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i

Chương chi̒nh fổi hơ̭p ản kỉ kết nhă̒m kóp fâ̒n fát hiḙ̂n, bô̒i zươ̭ng năng khiểw, ỉ tướng khwa hoo̭c, xảng ta̭w nhă̒m fát chiến ta̒i năng, ửng zṷng nhửng ỉ tướng khwa hoo̭c, xảng ta̭w baw thư̭c tể; dôô̭ng viên, khích lḙ̂ hoo̭c xinh, xinh viên, kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tư̭ hoo̭c thee̒nh ta̒i, kwa thư̭c tể, tư̭ ngiên kửw, kỏ xảng ta̭w, xảng chể. Nơng kaw hwa̭t dôô̭ng ngiên kửw khwa hoo̭c, kóp fâ̒n tăng hiḙw kwá kôông wiḙ̂c. Dôô̒ng thơ̒i kóp fâ̒n baw chiển lươ̭c nơơng kaw zân chỉ, da̒w ta̭w nguô̒n nhân lư̭c, bô̒i zươ̭ng nhân ta̒i tloong hoo̭c xinh, xinh viên, kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng fṷc vṷ cho nhi̭em vṷ fát chién KT-XH kuố tính.

Nô̭i zung fổi hơ̭p tâ̭p chung baw môô̭ch xổ nô̭i zung nhơ: dấi meḙnh kôông tác thôông tin, tiên chiê̒n wê̒l chú chương, dươ̒ng lổi kuố Dáng, chỉnh xắch kuố Nha̒ nước wê̒l "Khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p”, tham mưw vởi kấp wí, chỉnh kwiê̒n kỏ kơ chể da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng, xứ zṷng nhân ta̒i fu̒ hơ̭p diê̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương. Tích kư̭c tham za la̒ noo̒ng kốt tloong fát hiḙ̂n va̒ bô̒i zươ̭ng nhửng năng khiểw, nhửng ỉ tướng khwa hoo̭c, xảng ta̭w baw thư̭c tể. Fổi hơ̭p tố chức tlaw zái, khen thướng, dôô̭ng viên, khích lḙ̂ bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức dổi vởi nhửng tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích tloong hwa̭t dôô̭ng xảng kiển, zái fáp, ngiên kửw khwa hoo̭c.


* Khuô̭ng ku̒ng ngă̒i, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính ku̒ng da̒ tiển hă̒nh kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p vởi Hô̭i Nôông zân tính tloong hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p zai dwa̭n 2020 - 2025Nô̭i zung fổi hơ̭p tâ̭p chung baw wiḙ̂c vâ̭n dôô̭ng kản bô̭, hô̭i viên nôông zân tích kư̭c hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i ớ mo̭i nơi, mo̭i lúc, zưởi nhê̒w hi̒nh thức, fương thức va̒ fương tiḙ̂n khác kha̒. Vâ̭n dôô̭ng kác zoo̒ng ho̭ xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c khwiển ta̒i va̒ kác tố chức, kả nhân, zwănh ngiḙ̂p tlaw hoo̭c bôống cho kon em nôông zân hoo̭c tâ̭p zói, kác thôn thô̭c hô̭ nge̒w kỏ thă̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt. Kiển ngi̭, dê̒ xwất nhửng kơ chể, xâi zư̭ng chỉnh xắch ta̭w môi tlươ̒ng thwâ̭n lơ̭i cho kản bô̭, hô̭i viên nôông zân kỏ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tloong hoo̭c tâ̭p, ngiên kửw va̒ áp zṷng kiển thức baw thư̭c tể dơ̒i khôổng.

Dôô̒ng thơ̒i kwan tâm vâ̭n dôô̭ng kản bô̭, hô̭i viên nôông zân tích kư̭c hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i; tham za la̒ noo̒ng kốt xâi zư̭ng kác mô hi̒nh "za di̒nh hoo̭c tâ̭p”, "zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p”, "kôô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p”, "dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p”...
                                                                                  Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Xổ ngươ̒i tứ voong zo virus corona ta̭i Tlung Kwuốc da̒ lêênh dêểnh 212 ngươ̒i

(HBDT) – Zởi chức tính Hô̒ Bắc (Tlung Kwuốc) thôông bảw, xổ ngươ̒i tứ voong zo virus corona ta̭i Tlung Kwuốc da̒ lêênh dêểnh 212 ngươ̒i va̒ WHO da̒ ban bổ ti̒nh tla̭ng khấn kấp tlêênh to̒n kâ̒w dổi vởi zi̭ch bêḙ̂nh ni̒.

Hwiḙ̂n Kaw Fong xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i

(HBDT) – Hô̭i Khwiển hoo̭c hwiḙ̂n Kaw Fong ka̭ ni̒ kỏ 88 chi hô̭i, 11.621 hô̭i viên, tăng 429 hô̭i viên xo vởi năm 2018. Xác di̭nh ỉ ngiḙ̂, tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c, nhiḙ̂m vṷ ni̒ luôn ản kác kấp Hô̭i kwan tâm chủ tloo̭ng.

Mô hi̒nh ruôi kủi bă̒ng zươ̭c liḙ̂w kuố fṷ nư̭ xỏm Tân Xơn

(HBDT) – Thơ̒I zan kwa tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ kỏ nhê̒w mô hi̒nh fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw. Mô hi̒nh ruôi kủi bă̒ng zươ̭c liḙ̂w kuố hô̭i viên fṷ nư̭ Chi hô̭i xỏm Tân Xơn, xa̭ Lô̭ Xơn (Tân La̭c) la̒ môô̭ch tloong nhửng mô hi̒nh tiêw biếw xảng ta̭w va̒ kỏ hiḙ̂w kwá kuố ủn ma̭ng hô̭i viên ớ ni.