(HBDT) – Khởm ngă̒i 18 – 12, Hô̭i Kwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p vởi Xớ Khwa hoo̭c & Kôông ngḙ̂, Liên hiḙ̂p kác Hô̭i Khwa hoo̭c va̒ Ki̭ thwâ̭t kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2020 - 2025”

 

 
Lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển hoo̭c tính va̒ Hô̭i Nôông zân tính kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i

Chương chi̒nh fổi hơ̭p ản kỉ kết nhă̒m kóp fâ̒n fát hiḙ̂n, bô̒i zươ̭ng năng khiểw, ỉ tướng khwa hoo̭c, xảng ta̭w nhă̒m fát chiến ta̒i năng, ửng zṷng nhửng ỉ tướng khwa hoo̭c, xảng ta̭w baw thư̭c tể; dôô̭ng viên, khích lḙ̂ hoo̭c xinh, xinh viên, kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tư̭ hoo̭c thee̒nh ta̒i, kwa thư̭c tể, tư̭ ngiên kửw, kỏ xảng ta̭w, xảng chể. Nơng kaw hwa̭t dôô̭ng ngiên kửw khwa hoo̭c, kóp fâ̒n tăng hiḙw kwá kôông wiḙ̂c. Dôô̒ng thơ̒i kóp fâ̒n baw chiển lươ̭c nơơng kaw zân chỉ, da̒w ta̭w nguô̒n nhân lư̭c, bô̒i zươ̭ng nhân ta̒i tloong hoo̭c xinh, xinh viên, kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng fṷc vṷ cho nhi̭em vṷ fát chién KT-XH kuố tính.

Nô̭i zung fổi hơ̭p tâ̭p chung baw môô̭ch xổ nô̭i zung nhơ: dấi meḙnh kôông tác thôông tin, tiên chiê̒n wê̒l chú chương, dươ̒ng lổi kuố Dáng, chỉnh xắch kuố Nha̒ nước wê̒l "Khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p”, tham mưw vởi kấp wí, chỉnh kwiê̒n kỏ kơ chể da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng, xứ zṷng nhân ta̒i fu̒ hơ̭p diê̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương. Tích kư̭c tham za la̒ noo̒ng kốt tloong fát hiḙ̂n va̒ bô̒i zươ̭ng nhửng năng khiểw, nhửng ỉ tướng khwa hoo̭c, xảng ta̭w baw thư̭c tể. Fổi hơ̭p tố chức tlaw zái, khen thướng, dôô̭ng viên, khích lḙ̂ bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức dổi vởi nhửng tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích tloong hwa̭t dôô̭ng xảng kiển, zái fáp, ngiên kửw khwa hoo̭c.


* Khuô̭ng ku̒ng ngă̒i, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính ku̒ng da̒ tiển hă̒nh kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p vởi Hô̭i Nôông zân tính tloong hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p zai dwa̭n 2020 - 2025Nô̭i zung fổi hơ̭p tâ̭p chung baw wiḙ̂c vâ̭n dôô̭ng kản bô̭, hô̭i viên nôông zân tích kư̭c hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i ớ mo̭i nơi, mo̭i lúc, zưởi nhê̒w hi̒nh thức, fương thức va̒ fương tiḙ̂n khác kha̒. Vâ̭n dôô̭ng kác zoo̒ng ho̭ xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c khwiển ta̒i va̒ kác tố chức, kả nhân, zwănh ngiḙ̂p tlaw hoo̭c bôống cho kon em nôông zân hoo̭c tâ̭p zói, kác thôn thô̭c hô̭ nge̒w kỏ thă̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt. Kiển ngi̭, dê̒ xwất nhửng kơ chể, xâi zư̭ng chỉnh xắch ta̭w môi tlươ̒ng thwâ̭n lơ̭i cho kản bô̭, hô̭i viên nôông zân kỏ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tloong hoo̭c tâ̭p, ngiên kửw va̒ áp zṷng kiển thức baw thư̭c tể dơ̒i khôổng.

Dôô̒ng thơ̒i kwan tâm vâ̭n dôô̭ng kản bô̭, hô̭i viên nôông zân tích kư̭c hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i; tham za la̒ noo̒ng kốt xâi zư̭ng kác mô hi̒nh "za di̒nh hoo̭c tâ̭p”, "zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p”, "kôô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p”, "dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p”...
                                                                                  Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Lan twá văn hwả doo̭c dêểnh tlé em vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

Gi nhâ̭n khâw môô̭ch năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản

(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.

Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.