(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, chỉnh xắch BHIT ản chiến khai tlêḙ̂nh diḙ̂ ba̒n tính da̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá ro̭ nét, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác an xinh xa̭ hô̭i dổi vởi dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ kuô̭c khôổng ko̒n nhê̒w khỏ khăn


Kản bô̭ BHIT tính fát ta̒i liḙ̂w tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân xa̭ Hơ̭p Tha̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh) tham za báw hiếm.

Tloong khi̒ dang thải dắc cho kủi ăn, ôông Ha̒ Văn Hiê̒m, xỏm Văn, xa̭ Baw La (Mai Châw) bi̭ dấch ngỏn thăi zo bi̭ kuổn baw mẳi. Mo̭l nha̒ dươ ôông dêểnh Tlung tâm I tể hwiḙ̂n Mai Châw diê̒w tli̭. Ôông Hiê̒m chiê xé: Tlước ni, tôi tham za BHIT chí dơ̭ fâ̒n no̒ chi fỉ khảm chươ bêḙ̂nh (KCB). Khi̒ fáu dắi viḙ̂n za̒i mḙ̂ mắt BHIT tlá rất nhê̒w chi fỉ. Nểw ó kỏ BHIT za di̒nh tôi vất va̒i chṷc tliḙ̂w dôô̒ng cho bâ̭n dắi viḙ̂n ni̒. Dắi khânh ông Hiê̒m la̒ chi̭ Fa̭m Thi̭ Thiê̒m ớ xỏm Xảng, xa̭ Tlung Tha̒nh, hwiḙ̂n kwan Hwả (Thanh Hwả) bi̭ tai na̭n law dôô̭ng. Zo nha̒ ớ xa Tlung tâ I tể hwiḙ̂n Kwan hwả cho rêênh chi̭ dêểnh Tlung tâm I tể hwiḙ̂n Mai Châw diê̒w tli̭. Khâw hơn 1 twâ̒n chi̭ chấn bi̭ xwất viḙ̂n. Ó chí za di̒nh tôi, BHIT la̒ kẳi faw kưw xinh kuố nhê̒w ngươ̒i nge̒w vu̒ng xâw, vu̒ng xa. Nểw ó kỏ BHIT mối khi dâw ổm la̒ dam nă̭ng cho za di̒nh. Bớ khi̒ thôông tiển khảm diê̒w tli̭, dâ̒n tôi ka̭ng thwâ̭n lơ̭i hơn khi̒ lươ̭ cho̭n kơ xớ KCB va̒ diê̒w tli̭.

Ôông Bu̒i Văn Ngwa̭n, thôn Dôô̒ng Zṷ 2, xa̭ Khwan Zṷ (La̭c Thwí) kỏ kon dưở la̒ Bu̒i Kwang Thiê̒w, 26 thuối bi̭ bêḙ̂nh mâ̒w tlẳng. Eenh Thiê̒w diê̒w tli̭ liên tṷc bớ tiển tínhủ tiển T.Ư. Ka̭ ni eenh diê̒w tli̭ ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Hwiết hoo̭c chiê̒n mâ̒w T.Ư. Zo la̒ ngươ̒i ZTTX, eenh ản kấp thé BHIT mức hướng 100%. Wa̒i chi fỉ BHIT chi tlá, zo bêḙ̂nh nă̭ng fái muô thêm thuốc wa̒i va̒ kác chi fri khác, nểw ó kỏ BHIT chi tlá thi̒ za di̒nh eenh ó dú khá năng cho kon di chươ bêḙ̂nh.

Tlước ni, nhê̒w za di̒nh mối khi dâw ổm thươ̒ng tư̭ chươ bêḙ̂nh bă̒ng kác ba̒i thuốc zân zan, ít dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n. Bớ khi̒ ản kấp thé BHIT, dôô̒ng ba̒w da̒ mắt ản lơ̭i ích khi̒ di KCB. Mối khi dâw ổm dê̒w dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n dớ ản thăm khảm, diê̒w tli̭ môô̭ch kắch tốt nhất. Tỉnh hết khảng 5/2020, xổ ngươ̒i tham za BHIT to̒n tính la̒ 810.658 ngươ̒i, da̭t tí lḙ̂ baw fú 94,2% zân xổ. Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, ngă̒nh BHXH da̒ chi tlá tlêênh 316 tí dôô̒ng cho KCB BHIT cho tlêênh 410 ngi̒n lươ̭t mo̭l

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Ngo̭c Xơn, Fỏ Zảm dôốc BHXH tính cho mắt: BHIT la kắch tốt nhất dớ mo̭i ngươ̒i chiê xé kẳi thúi khi̒ bi̭ ổm dâw, bêḙ̂nh tâ̭t. Zo rỉ doỏng thiê̒n muô BHIT la̒ "doỏng kóp khi̒ lee̒nh, dớ ză̒nh khi̒ ổm”. BHIT chi tlá fâ̒n lởn chi fỉ khảm bêḙ̂nh, xét ngiḙ̂m, thuốc va̒ chăm xoóc ngươ̒i bêḙ̂nh. Wiḙ̂c tham za BHIT la̒ dám báw cho mối za di̒nh ó lâm baw kắnh nge̒w tủng khi̒ kỏ ngươ̒i bêḙ̂nh tâ̭t, doỏng kóp kwan tloo̭ng baw fát chiến KT-XH, xwả dỏl zám nge̒w, báw vḙ̂ khức khwé nhân zân, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i khwé meḙnh, chỉ twḙ̂.

Viḙ̂t Lâm


KÁC TIN KHÁC


Kái thiḙ̂n vẩn dê̒ rác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh môi tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Dâ̒n tôi dêểnh thăm tlươ̒ng mâ̒m non Xwân Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) baw nhửng ngă̒i kuổi khảng 6. Ni i la̒ thơ̒i diếm ziḙ̂n tha dơ̭t rẳng noong kăng thắng. Măl mẳn cho hoo̭c xinh ớ ni, da̒ hơn a năm năi bớ khi̒ chiến wê̒l tlươ̒ng mởi, 11 foo̒ng hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng dê̒w ản xâi zư̭ng khang chang nha̒ vḙ̂ xinh khép kỉn, kỏ dâ̒i dú dác kheḙch dớ xứ zṷng.

Kwán lỉ chất lươ̭ng an twa̒n thư̭c fấm nôông xán tâ̭n kôôc

(HBDT) – Dỏ la̒ môô̭ch chương chi̒nh hă̒nh dô̭ng ản ngă̒nh NN&FCNT chủ tloo̭ng chiến khai nhă̒m báw vḙ̂ khức khwé cho ngươ̒i tiêw zu̒ng.