(HBDT) – Ngă̒i 30/6, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p va̒ Dê̒ ản 281/QĐ-TTg luố Thú tưởng Chỉnh fú 6 khảng dâ̒w năm 2020; xơ kết 3 khảng thứ ngiḙ̂m mô hi̒nh "kôông zân hoo̭c tâ̭p” "dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p” kấp hwiḙ̂n, kấp tính.


Kác da̭i biếw kă̭p kha̒, tlaw dối ta̭i hô̭i ngi̭. 

6 khảng dâ̒w năm, to̒n tính zwi chi̒ 100% xỏm, bán, tố zân fổ kỏ chi hô̭i khwiển hoo̭c; 1.246 ban khwiển hoo̭c. Xổ hô̭i viên to̒n tính la̒ 212.560 hô̭i viên/862.046 ngươ̒i zân, da̭t tí lḙ̂ 24,65%. Năm 2020, kỏ 77,5% za di̒nh, 60,9 zoo̒ng ho̭, 86,2% kôô̭ng dôô̒ng, 78,1% dơn vi̭ dăng kỉ xâi zư̭ng mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p. Kôông tác vâ̭n dôô̭ng, xâi zư̭ng Kwi̭ khwiển hoo̭c tloong 6 khảng dâ̒w năm twi kă̭p nhê̒w khỏ khăn nhưng i da̭t ản mô̭ch xổ kết kwá dảng gi nhâ̭n, hwi dôô̭ng ản 25,89 tí dôô̒ng. Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ tă̭ng 4.184 khất hoo̭c bôống tôống zả tli̭ thiê̒n tlêênh 2 tí dôô̒ng, tă̭ng 16.286 khất fâ̒n thướng tôống xổ thiê̒n tlêênh 1,6 tí dôô̒ng. Kác foong tla̒w ""Ruôi kủi nhươ̭ tiết kiḙ̂m khwiển hoo̭c" ""Ba dơ̭ dâ̒w" tiếp tṷc ản zwi chi̒ va̒ da̭t kết kwá tốt.

Xơ kết 3 khảng thứ ngiḙ̂m mô hi̒nh "kôông zân hoo̭c tâ̭p”, "dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p” ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c, Mai Châw, TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ kác Ban khwiển hoo̭c: Hô̭i LHFN tính, Tlươ̒ng Kaw dắng Kinh tể – Ki̭ thwâ̭t, Kôông ti diḙ̂ntứ – Viḙ̂n thôông Thă̒nh Biên. Kwa wiḙ̂c chiến khai khích lḙ̂ mối kả nhân tích kư̭c hơn tloong hoo̭c tâ̭p thướng xwiên va̒ áp zṷng kiển thức, ki̭ năng thu nhâ̭n ản baw law dôô̭ng, xán xwất, kôông tác

Ta̭i hô̭i ngi̭ kác da̭i biếw da̒ thôổng nhất wê̒l nhửng chương chi̒nh, fương hưởng, nhiḙ̂m vṷ kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p 6 khảng kuổi năm 2020.


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh Diến tlảng tloong kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i

(HBDT) – Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kỏ 19 Hô̭i Khwiển hoo̭c xa̭, fươ̒ng, 214 chi hô̭i khwiển hoo̭c xỏm, tố zân fổ va̒ 9 ban khwiển hoo̭c tlư̭c thuô̭c, tôống xổ 33.304 hôii viên. Fát chiến ản 173/183 Ban Khwiển hoo̭c ớ kác dơn vi̭ bô̭ dô̭i, kôông an, zwănh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c, kơ kwan hă̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p, zoo̒ng ho̭ da̭t 95%. Dêểnh chi̒ ni̒ 19/19 xa̭, fươ̒ng kỏ lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển hoo̭c ản bố nhiḙ̂m Fỏ Zảm dôốc Tlung tâm Hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng, kỏ lẳnh da̭w Hô̭i chwiên chắch.

Tố chức bẳnh fảw hwa nhân zi̭p Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021

(HBDT) – Ngă̒i 6/1, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính kỉ ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 07/KH-UBNZ tố chức bẳnh fảw hwa nhân zi̭p Tết Ngwiên dản Tân Khứw 2021 ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Hwiḙ̂n Tân La̭c tiếp nổl nhửng chang wa̒ng zảw zṷc mui nhoo̭nh

(HBDT) – Nhê̒w năm khâânh ni, chất lươ̭ng zảw zṷc (ZZ) mui nhoo̭nh kuố hwiḙ̂n Tân La̭c luôn ớ tloong tấp 3 kuố tính. Xổ lươ̭ng hoo̭c xinh tốt ngiḙ̂p lớp 9 thi dô̭ baw tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, FT ZTNC THFT tính kuu̒ng nhơ kác tlươ̒ng chất lươ̭ng kaw khác ngă̒i ka̭ng tăng.

Hướng 100% chi fỉ diê̒w tli̭ nô̭i chủ tlải twiển ta̭i Bêḙ̂nh viên Da khwa tính bớ ngă̒i 1/1/2021

(HBDT) – Ngươ̒i kỏ thé BHIT khi̒ di khảm, chươ bḙ̂nh (KCB) tlải twiển bớ ngă̒i 1/1/2021 xḙ thư̭c hiḙ̂n thew chỉnh xắch mởi wê̒l mức hướng BHIT

Xa̭ Ngoo̭c Lâw Chú dôô̭ng foo̒ng chôổng dỏl chả cho za xúc

(HBDT) - Tlước ziển biển fức ta̭p kuố muô̒ chả năm năi, xa̭ Ngoo̭c Lâw (La̭c Xơn) tích kư̭c chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng dỏl, chả, tăng kươ̒ng zư̭ chư̭ thức ăn, za kổ chuô̒ng tla̭i nhă̒m zám tổi da thiḙ̂t ha̭i cho da̒n vâ̭t ruôi