(HBDT) -Chất lươ̭ng zảw zṷc fố thôông (ZZFT) ko̒n thấp xo kôô̒ng iêw kâ̒w, mă̭t bă̒ng kiển thức; ki̭ năng chươ dáp ửng iêw kâ̒w dối mởi, nhất kác vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Chương chi̒nh ZZFT ki̒n nă̭ng wê̒l lỉ thwiết, nhḙl wê̒l thư̭c hă̒nh, tỉnh ửng zṷng thấp. Môô̭ch xổ kản bô̭ zảw viên chươ thew ki̭p iêw kâ̒w dối mởi zảw zṷc, thâ̭m chỉ ko̒n vi fa̭m da̭w dức ngê̒ ngiḙ̂p…


Foo̒ng ho̭c ngwa̭i ngư̭ kuố tlươ̒ng THFT La̭c Xơn (La̭c Xơn) ản xâi zư̭ng da̭t chwấn, kóp fâ̒n nơơng kaw chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c ngwa̭i ngư̭. 

Tlước thư̭c tể rỉ, BTV Tính wí da̒ ban hă̒nh Chí thi̭ xổ 50-CT/TU wê̒l nơơng kaw chất lươ̭ng ZZFT vởi 10 nhiḙ̂m vṷ kṷ thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTK, kác dwa̒n thế CT-XH, ngă̒nh ZZ7&DT bớ tính dêểnh kơ xớ tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tốt.

Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ kuố Tính wsi, ngă̒i 22/8/2019, UBNZ tính ban hă̒nh Kể hwă̭ch xố 151, dă̭ch tha nhửng mṷc tiêw, zái fáp kṷ thế nhơ: Fẩn dẩw dêểnh năm 2025, kỏ 80% tlươnngf tiêw hoo̭c, 50% tlươ̒ng THKX, TH&THKX, 35% tlươ̒ng THFT da̭t chấn kwuốc za. 85% thanh niên tloong dô̭ thuối da̭t chi̒nh dô̭ zảw zṷc THFT va̒ tương dương… Kṷ thế hwả kác mṷc tiêw ni̒, ngă̒nh ZZ&DT da̒ diê̒w chính, ra̒ xwát, kwi hwă̭ch mang lưởi kơ xớ zảw zṷc dám báw hơ̭p lỉ, dáp ửng ản nhu kâ̒w hoo̭c tâ̭p kuố hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Tỉnh dêểnh chi̒ ni̒, to̒n ngă̒nh kỏ 589 dơn vi̭ tlươ̒ng hoo̭c, zám 185 dơn vi̭ xo năm 2015.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Kim Twiển, Zảm dôốc Xớ ZZ&DT cho mắt: Môô̭ch tloong nhửng zái fáp, nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c thư̭c hiên Chí thi̭ xổ 50 la̒ tăng kươ̒ng kơ xớ vâ̭t chất, dáp ửng nhu kâ̒w ră̭i va̒ hoo̭c. To̒n tính ka̭ ni̒ kỏ 8.635 foo̒ng hoo̭c, kỏ 7.136 foo̒ng kiên kổ, chiểm 84,6%. To̒n tính ka̭ ni̒ kỏ 272 tlươ̒ng mâ̒m non, fố thôông da̭t chấn kwuốc za, da̭t 51,71%, tăng 18,41% xo năm 2015. Như vâ̭i cho thẩi xư̭ kwan tâm kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ nhân zân dâ̒w tư cho zảw zṷc rất lởn. Nhơ̒ rỉ chất lươ̭ng zảw zṷc vu̒ng xâw, vu̒ng xa ản nơơnglênh. Tloong kác ki̒ thi cho̭n hoo̭c xinh zói kâớ tính, năm 2019, 2020 da̒ kỏ nhê̒w hoo̭c xinh kác hwiḙ̂n Mai Châw, Da̒ Bắc tha zư̭ va̒ dwa̭t zái.

Vẩn dê̒ zảw zṷc chỉnh tli̭, tư tướng cho kản bô̭, zảw viên; kúng kổ kác tố chức Dáng, dwa̒n thế kwâ̒n chủng, dấi meḙng kôông tác fát chiến dáng viên mởi tloong kác tlươ̒ng hoo̭c ản kwan tâm. To̒n ngă̒nh kỏ 619 dáng bô̭, 11.181 dáng viên; kỏ 8.487 dáng viên nư̭, chiểm 75,9%, 5.535 dáng viên ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ, chiểm 49,5% xo tôống xổ dáng viên to̒n ngă̒nh.

Chấn bi̭ cho wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh, kheéch zảw khwa fố thôông bớ lớp 1 năm hoo̭c 2020 – 2021, ngă̒nh ZZ&DT da̒ chí da̭w kác nha̒ tlươ̒ng thee̒nh lâ̭p tố tư vẩn, zảm xát kác kơ xớ zảw zṷc lươ̭ cho̭n kheéch zảw khwa lớp 1. Tố chức tâ̭p hwẩn zảw viên kết hơ̭p kác buối xinh hwa̭t chwiên môn, xă̭n xa̒ng cho wiḙ̂c chiến khai chương chi̒nh ZZFT năm 2018.


Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Hướng 100% chi fỉ diê̒w tli̭ nô̭i chủ tlải twiển ta̭i Bêḙ̂nh viên Da khwa tính bớ ngă̒i 1/1/2021

(HBDT) – Ngươ̒i kỏ thé BHIT khi̒ di khảm, chươ bḙ̂nh (KCB) tlải twiển bớ ngă̒i 1/1/2021 xḙ thư̭c hiḙ̂n thew chỉnh xắch mởi wê̒l mức hướng BHIT

Xa̭ Ngoo̭c Lâw Chú dôô̭ng foo̒ng chôổng dỏl chả cho za xúc

(HBDT) - Tlước ziển biển fức ta̭p kuố muô̒ chả năm năi, xa̭ Ngoo̭c Lâw (La̭c Xơn) tích kư̭c chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng dỏl, chả, tăng kươ̒ng zư̭ chư̭ thức ăn, za kổ chuô̒ng tla̭i nhă̒m zám tổi da thiḙ̂t ha̭i cho da̒n vâ̭t ruôi

Khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w La Văn Kâ̒w

(HBDT) - Vởi xư̭ dôô̒ng thwâ̭n, thôổng nhất tloong xi ngi̭ va̒ wiḙ̂c la̒, xỏm La Văn Kâ̒w tiếp tṷc tlớ thee̒nh keẻnh chim dâ̒w da̒n tloong xâi zư̭ng khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (KZKNTMKM) Ớ xa̭ Thươ̭ng Kôốc (La̭c Xơn)