(HBDT) – Dỏ la̒ môô̭ch chương chi̒nh hă̒nh dô̭ng ản ngă̒nh NN&FCNT chủ tloo̭ng chiến khai nhă̒m báw vḙ̂ khức khwé cho ngươ̒i tiêw zu̒ng.Thănh tla Chi kṷc Kwán lỉ chất lươ̭ng lâm xán va̒ thwí xán lể mâ̭w thư̭c fấm lưw thôông kwa chốt kiếm zi̭ch TF Hwa̒ Bi̒nh dớ kiếm tla chất lươ̭ng, chwi xwất nguô̒n kôốc. 

Ngă̒nh nôông ngiḙ̂p tăng kươ̒ng thănh tla, kiếm tla dô̭t xwất, thee̒nh lâ̭p kác dwa̒n kiếm tla diê̒w kiḙ̂n ATTF, ngă̒nh NN&FCNT tăng kươ̒ng thănh tla, kiếm tla dô̭t xwât, thee̒nh lâơ̭ kác dwa̒n kiếm tla diê̒w kiḙ̂n ATTF, kết lể mâ̭w fân tích, kiếm di̭nh  chất lươ̭ng xán fâ̒m.., kwa rỉ fát hiḙ̂n, xứ lỉ ngiêm kác vi fa̭m wê̒l chất lươ̭ng, nguô̒n kôốc xwất xử…

Thew dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Hư̭w Ta̒i, Chi kṷc tlướng Chi kṷc Kwán lỉ chất lưo̭ngnongq xán va̒ thwí xán, kắch ni 2 – 3 năm, bớ kết kwá thănh, kiếm tla kuố ngă̒nh NN&FCNT cho thẩi ta̭i kác vu̒ng nôông xán kuố tính, zư lươ̭ng chất khảng xinh tloong kác xán fấm kủi, ka, khảng xinh kẩm tloong ruôi, hwả chất tloong chể biển thi̭t za xúc, za kâ̒m… tương dổi kaw (10-20%). Nhơ kôông tác thanh, kiếm tla kết hơ̭p tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t ản dấi meḙnh, dôô̒ng thơ̒i tăng mức xứ fa̭t dổi với kác hă̒nh vi̭ vi fa̭m, tí lḙ̂ vi fa̭m zám meḙnh. Kṷ thế ó ko̒n thẩi zư lươ̭ng thuốc BVTV ta̭i kác vu̒ng xán xwất. Kác vi fa̭m chú iểw ko̒n tô̒n ta̭i vởi xán xwất, kinh zwănh xán fấm chể biển nhơ: zo̒, chá kủi, chá kác lo̭i. Tí lḙ̂ vi fa̭m ta̭i kác vu̒ng nôông xán kuố tính chi̒ ni̒ ko̒n 1-2%
Kỏ môô̭c thư̭c tể la̒ ti̒nh hi̒nh nôông xán, ha̒ng hwả bớ kác tính wa̒i baw thi̭ tlươ̒ng tiêw thu kỏ chiê̒w hưởng za tăng vi fa̭m, nhất la̒ nguô̒n thư̭c fấm chể biển. Năm 2019, thănh tla chwiên ngă̒nh da̒ kiếm tla wiḙ̂c vâ̭n chiến, kinh zwănh dắc, kả tiêw thṷ ớ kác chơ̭. Kwa lể mâ̭w 550 mâ̭w nôông xán, lâm, thwí xán kới di fân tích kiếm di̭nh chất lươ̭ng ATTF, tí lḙ̂ vi fa̭m chiểm 6,5%, tloong rỉ thức fấm bớ wa̒i tính vi fa̭m chiểm 5,7%, nô̭i tính chiểm 0,8%.

Năm 2019, lư̭c lươ̭ng chwiên ngă̒nh da̒ fát hiḙ̂n, iêw kâ̒w nha̒ xán xwất thu hô̒i 228kg vỏi, bô̭t keenh i-ốt Hái Châw zo ó kỏ ha̒m lươ̭ng i-ốt tloong xán fấm; 2 mâ̭w chá kả kỏ chươ̭ chất Natribenzoat. Dảng chủ ỉ fát hiḙ̂n va̒ xứ fa̭t ngiêm vi fa̭m za̭n lâ̭n thương mai dổi vởi 1 tlươ̒ng hơ̭p hô̭ tiếw thương ta̭i chơ̭ Ngiḙ̂ Fương (TF Hwa̒ Bi̒nh) tiêm ta̭p chất baw thôm. 6 khảng dâ̒w năm 2020, thanh tla dô̭t xwất 3 kơ xớ xán xwất kinh zwănh nôông, lâm, thwí xán, diê̒w tla ngwiên nhân, chwi xwất nguô̒n kôốc 3 xán fấm dổi vởi 3 kơ xớ vi fa̭m, xứ fa̭t hă̒nh chỉnh tôống xổ thiê̒n fa̭t 62 tliḙ̂w dôô̒ng...

I thew dôô̒ng chỉ Chi lṷc tlướngChi kṷc kwán lỉ chất lươ̭ng nôông lâm va̒ thwí xán, nhơ̒ la̒ tốt kôông tác tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t dêểnh hô̭ xán xwất kinh zwănh, kết hơ̭p thyanh, kiếm tla, xứ lỉ vi fa̭m ti̒nh tla̭ng vi fa̭m ATTF tloong nôông, lâm, thwí xán chiến biển ro̭. Diến hi̒nh nhơ wiḙ̂c zu̒ng khảng xinh kẩm tloong chăn ruôi, tlôô̒ng twí xán tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh chi̒ ni̒ zám meḙnh. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chươ fát hiḙ̂n ngươ̒i chăn ruôi xứ zṷng chất ta̭w na̭c Beta agonits, chất wa̒ng O tloong chế biển, báw kwán thư̭c fấm. Bên keḙnh rỉ dơn vi̭ ku̒ng da̒ tăng kươ̒ng hổ chơ̭ chửng nhâ̭n VietGAP tloong chôổng cho̭t, chăn ruôi va̒ ruôi tlôô̒ng thwí xán cho kơ xớ xán xwất..., ta̭w niê̒m tin, diê̒w kiḙ̂n dớ ngươ̒i tiêw zu̒ng kỏ thế lươ̭ cho̭n xán fấm nôông xán chất lươ̭ng kaw, nguô̒n kôốc xwất xử ro̭ ra̒ng.Bu̒i Minh

KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.