(HBDT) - Thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng la̒ biḙ̂n fáp dơn zán, ré thiê̒n vfa hiḙ̂w kwá nhất tloong kiếm xwát zi̭ch bêênh, dó la̒ khwiển kảw kuố Tố chức I tể thể zởi (WHO). Bớ năm 2008 dêểnh chi̒ ni̒, ngă̒nh I tể nước ha da̒ zwi chi̒, thư̭c hiḙ̂n tốt kác hwa̭t dôô̭ng nhă̒m lan twá thôông diḙ̂p "Thướ thăi vi̒ khức khwé kuố ba̭n va̒ kôô̭ng dôô̒ng” dêểnh kôô̒ng kác thơơ̒ng lớp nhân zân.

 

 

Kác thôn rét tlươ̒ng Mâ̒m non Hơ̭p Kim, xa̭ Kim Lâ̭p (Kim Bôi) vḙ̂ xinh thướ thăi tlước zơ̒ ăn, dắi

Lḙ̂ mít tinh hướng ửng ngă̒i "Thể zởi thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng” zư̭ kiển xḙ ziḙ̂n tha baw khởm 11/10, ta̭i Kung Văn hwả tính. Lḙ̂ mít tinh zo Bô̭ I tể, Kwi̭ Unilever Viḙ̂t Nam fổi hơ̭p kúng UBNZ tính tố chức kwi mô lởn, kỏ xư̭ tham za kuố khânh 500 da̭i biếw, baw gô̒n da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ bô̭, ngă̒nh TƯ, tố chức kwuốc tể ta̭i Viḙ̂t Nam, Xớ I tể môô̭ch xổ tính va̒ hô̭i viên kác dwa̒n thế nhơ thanh niên, fṷ nư̭… Xư̭ kiḙ̂n ản tố chức nhă̒m kêw go̭i xư̭ kwan tâm, ưw tiên kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n cho vḙ̂ xinh kả nhân, vḙ̂ xinh nôông thôn ta̭i Hwa̒ Bi̒nh...

Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Thi̭ Thwí, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể chiê xé: Hwa̒ bi̒nh rất vinh zư̭ ản cho̭n la̒ môô̭ch tloong nhửng dơn vi̭ tố chức mít tinh "Thể zởi thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng” năm 2020.

Thew kháw xát, thôổng kê kuố Bô̭ I tể: khânh môô̭ch nướ kác bêḙ̂nh chiê̒n nhiḙ̂m kỏ tí lḙ̂ vắc kaw tlêênh 100.000 zân như: kủm, tiêw chắi, xốt xwất hwiết, thăi chân mô̒m… la̒ bêḙ̂nh liên kwan dêểnh dác kheḙch, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng. kết kwá ngiên kửw khwa hoo̭c cho thẩi thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng tlước bươ ăn hăi khâw khi di vḙ̂ xinh kỏ thế ngăn chă̭n xư̭ lâi lan kuố mâ̒m bêḙ̂nh, zám ản khânh 50% tlươ̒ng hơ̭p vắc tiêw chắi, hơn 20% kác tlươ̒ng hơ̭p nhiḙ̂m khwấn…. Zo rỉ thướx thăi kôô̒ng xa̒ foo̒ng la̒ wiḙ̂c kâ̒n ản khwiển khích tloong nhân zân.

Chương chi̒nh mít tinh hướng ửng ngă̒i "Thể zởi thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng” năm 2020 ta̭i Kung Văn hwả tính baw khởm 11/10 da̒ ản lêênh ki̭ch bán: Chương chi̒nh văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng zo hoo̭c xinh TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ kản bô̭ ngă̒nh I tể tính biếw ziḙ̂n. Da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w Bô̭ I tể, Kwi̭ Unilever Viḙ̂t Nam fát biếw lan twá thôông diḙ̂p thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng. Fâ̒n kuổ kỏ chương chi̒nh tă̭ng kwa̒ kôô̒ng hiḙ̂n vâ̭t la̒ xa̒ foo̒ng, dác thướ thăi, xươ̭ thẳm…. Thew moong muổn, lḙ̂ mít tinh ta̭w xư̭ lan twá kêw go̭i meḙnh... thúc dấi wiḙ̂c thướ thăi bă̒ng xa̒ foo̒ng, dớ wiḙ̂c ni̒ tlớ thee̒nh thỏi kwen ha̒ng ngă̒i kuố mối ngươ̒i.

   Lam Ngwiḙ̂t

 

 

 

KÁC TIN KHÁC