(HBDT) - Khởm 29/1, môô̭ch xổ tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh nhơ: TH&THKX Thải Bi̒nh, Thôổng Nhất, Ku̒ Chỉnh Lan, kác tlươ̒ng Mâ̒m non Thải Bi̒nh ta̭m thơ̒i cho hoo̭c xinh ngí hoo̭c bớ thử 6 ngă̒i 29/1 dêểnh hết 31/1 dớ kơ kwan i tể thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c khứ khwấn. Môô̭ch xổ tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ ku̒ng da̒ iêw kâ̒w hoo̭c xinh dew khấw chang khi̒ dêểnh tlươ̒ng.


Sáng 29/1, to̒n bô̭ hoo̭c xinh tlươ̒ng Tiếw ho̭c Lỉ Tư̭ Tloo̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh) dê̒w dew khấw chang khi̒ dêểnh tlươ̒ng 

Ngă̒i 28/1 KZK Kwáng Ninh kỏ thôông bảw wê̒l 1 tlươ̒ng hơ̭p hwiḙ̂n La̭c Thwí, Hwa̒ Bi̒nh nhiḙ̂m Covid-19 dang ản diê̒w tli̭ ta̭i Kwáng Ninh. Kwa ra̒ xwát kỏ 4 dổi tươ̭ng la̒ F1 kuố tlươ̒ng hơ̭p ni̒ dang kỏ mă̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n tính Hwa̒ Bi̒nh, ká 4/4 tlươ̒ng hơ̭p ni̒ dê̒w kỏ kết kwá xét ngiḙ̂m âm tỉnh lâ̒n 1. Twi nhiên, tlước ziển biển fức ta̭p chi̒ ni̒, ká 4 tlươ̒ng hơ̭p F1 da̒ di dêểnh nhê̒w khu vư̭c dôông mo̭l.

Kô zảw Ngwiḙ̂n Thi̭ Hiê̒n, Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng Tiếw hoo̭c Lỉ Tư̭ Tloo̭ng, fươ̒ng Fương Lâm, TF Hwa̒ Bi̒nh cho mắt: Thư̭c hiḙ̂n văn bán chí da̭w, hưởng zâ̭n chôổng zi̭ch kuố tlêênh, nha̒ tlươ̒ng da̒ kới tin nhẳn cho fṷ hwinh dớ thông bảw. Thew kể hwă̭ch khuô̭ng 29/1, nha̒ tlươ̒ng xḙ tiển hă̒nh ho̭p fṷ hwinh to̒n tlươ̒ng, ka̭ ni̒ fái ta̭m hwa̭n dớ thâ̒i kô tâ̭p chung zo̭n zḙp, khứ khwấn vḙ̂ xinh to̒n tlươ̒ng.

Ku̒ng nhơ tlươ̒ng Lỉ Tư̭ Tloo̭ng, nhê̒w tlươ̒ng ho̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ khấn chương iêw kâ̒w hoo̭c xinh dew khấw chang khi̒ dêểnh tlươ̒ng; môô̭ch xổ tlươ̒ng hoo̭c liên kwan dêểnh tlươ̒ng hơ̭p F1, F2 cho hoo̭c xinh nghí hoo̭c dớ vḙ̂ xinh, khứ khwấn.

Thư̭c hiḙ̂n ngiêm Chí thi̭ xổ 79/CT-BGDĐT ngă̒i 28/1/2021 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w twa̭ (ZZ&DT) wê̒l môô̭ch xổ biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 tloong kác kơ xớ ZZ&DT. Tâ̭p chung tiên chiê̒n thôông diḙ̂p 5K "Khấw chang – khứ khwấn – khwáng kắch – ó tâ̭p chung dôông mo̭l – khai bảw i tể”

Thư̭c hiḙ̂n kâ̭p nhâ̭t hḙ̂ thôổng "An twa̒n Covid” 2bâ̭n/ twâ̒n baw thử 2 va̒ thử 6 ha̒ng twâ̒n

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Dức Lương, Fỏ Zảm dôốc Xớ ZZ&DT cho mắt: Xớ ku̒ng da̒ iêw kâ̒w kác dơn vi̭, nha̒ tlươ̒ng ra̒ xwát, nẳm bắt ki̭p thơ̒i thôông tin kác ủn hoo̭c xinh, fṷ hwinh, kản bô̭, zảw viên… kỏ ngươ̒i thân hăi tham kwan, zu li̭ch bớ Kwáng Ninh, Hai Zương… fái bảw ngăi cho kơ kwan i tể, ban chí da̭w foo̒ng chôổng zi̭ch thew dủng hưởng zâ̭n


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi Chăm lo kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c

(HBDT) – Hwiḙ̂n Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng, la̒ môô̭ch tloong 4 vu̒ng Mươ̒ng lởn kuố tính, kỏ nhê̒w dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c (DBZT) kinh khôổng, tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm khwáng 75% zân xổ. Nhê̒w năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác chỉnh xắch zân tôô̭c, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX), fát hwi, tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết zân tôô̭c, thúc dấi xư̭ bi̒nh dắng kuố kác zân tôô̭c – dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Diḙ̂p, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/1, khâw khi xwất hiḙ̂n ka zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, ta̭i thi̭ chản Ma̭n Dức ra̒ xwát kỏ 101 dổi tươ̭ng F1, 157 dổi tươ̭ng F2, 452 dổi tươ̭ng F3. Ban chí da̭w (BCD) foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 hwiḙ̂n va̒ kác xa̭, thi̭ chẩn dang chái kwa nhửng ngă̒i khả kăng thắng dớ ngăn chă̭n zi̭ch ó dớ lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng.