(HBDT) - Pớ ngă̒i 1/1/2023, xố hô̭ khấw (XHK) hết zả tli̭ xứ zṷng thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 38, Lwâ̭t Kư tlủ năm 2020 (kỏ hiḙ̂w lư̭c pớ ngă̒i 1/7/2021). Kwa hơn môô̭ch khảng tliến khai thew kwi di̭nh mởi, tí dám báw kwiê̒n lơ̭i kuố mo̭l zân, ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh, bô̭ fâ̭n môô̭ch kướ i ta̒ fổi hơ̭p kôô̒ng pơ̭i lư̭c lươ̭ng kâng an chú dôô̭ng hô̭ tlơ̭, hưởng zâ̭n mo̭l zân thư̭c hiḙ̂n ta̒n kác zi̭ch bṷ kôông tlư̭c twiển (ZBKTT) thwâ̭n lơ̭i tloong thơ̒i zan dâ̒w thư̭c hiḙ̂n tá hô̭ khấw chẩi.


Kâng an fươ̒ng Kwi̒nh Lâm (TF Hwa̒ Bi̒nh) hô̭ tlơ̭ mo̭l zân kích hwa̭t ta̒i khwán di̭nh zănh diḙ̂n tứ.

Pớ tâ̒w năm têểnh măi, Bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n pơ̭i tlá kết kwá WBNZ fươ̒ng Fương lâm tiếp nhâ̭n, xứ lỉ hơn 200 hô̒ xơ thú tṷc hă̒nh tlỉnh (TTHT). Ni la̒ zai dwa̭n tâ̒w thư̭c hiḙ̂n kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tá XHK kôô̒ng pơ̭i chẩi dăng kỉ ta̭m tlủ, mé, wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kác ZBKTT tlêênh diḙ̂ pa̒n chăng bi̭ "bảw tó” lô xứ lỉ.

Pớ kuổi năm 2022, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ di̭nh xổ 104/2022/ND-CP, ngă̒i 21/12/2022 kuố Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c xướ tối, bố xung môô̭ch xổ diê̒w kuố kác Ngi̭ di̭nh liên kwan têểnh wiḙ̂c nô̭p, xwất tli̒nh XHK, xố ta̭m tlủ chẩi khi ti la̒ thú tṷc hă̒nh tlỉnh, kung kấp ZBKTT, fươ̒ng Fương lâm i ta̒ tliến khai, hưởng zâ̭n têểnh hết thắi mo̭l zân tlêênh diḙ̂ pa̒n. Dôô̒ng thơ̒i tlư̭c tiếp hưởng zâ̭n páw mo̭l zân tloong kwả tli̒nh la̒ TTHT. Eenh Ngwiḙ̂n Văn Hu̒ng, kản bô̭ tư fáp fươ̒ng Fương Lâm cho hăi: 16 TTHT máng hô̭ ti̭ch - tư fáp tê̒w liên kwan têểnh XHK, khăw khi kỏ kwi di̭nh mởi wê̒l wiḙ̂c tá XHK, tí dám báw kwiê̒n lơ̭i cho mo̭l zân, ta̒n tôi i ta̒ hưởng zâ̭n pa̒ kon khi la̒ môô̭ch xổ TTHT chú dôô̭ng têểnh Kâng an fươ̒ng xin xác nhâ̭n thôông tin kư tlủ; twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng mo̭l zân ka̒i tă̭ch fâ̒n mê̒m VNeID tí tích hơ̭p kác lwa̭i chẩi tơ̒ tlêênh hḙ̂ thôổng fâ̒n mê̒m.

Thew kwi di̭nh mởi, ka̭ la̒ TTHT, kung kấp ZBK thuô̭c tư̒ li̭nh bư̭c nhơ: khai xinh, wiḙ̂c la̒, báw hiếm i tể (BHIT), zảw zṷc, i tể, tất dai, thwể, na̒h ớ, nha̒ ớ xa̭ hô̭i, diḙ̂n lư̭c, nuôi kon nuôi… mo̭l zân chăng fái xwất tli̒nh XHK hăi chẩi dăng kỉ ta̭m tlủ. Thăi paw di̭ mo̭l zân chí kâ̒n xwất tli̒nh môô̭ch tloong kác lwa̭i chẩi tơ̒ la̒ thé căn kước kôông zân (KKKZ), chẩi xác nhâ̭n thôông tin wê̒l kư tlủ, chẩi thôông bảw xố di̭nh zănh kả nhâ̭n kôô̒ng pơ̭i thôông tin kôông zân tloong Kơ xớ zư̭ liḙ̂w kuốc za wê̒l kư zân.

Pa̒ Bương Thi̭ Mai, tố zân fổ xổ 9, fươ̒ng Fương lâm cho hăi: Ngăl khi kỏ tlú tlương tá XHK, tố zân fổ i ta̒ tích kư̭c twiên tliê̒n tí mo̭l zân hăi ản kwi di̭nh mởi. Ta̒n tôi i ta̒ thă̒nh lâ̭p tố Dê̒ ản 06 ớ kơ xớ tí zúp mo̭l zân ka̒i tă̭ch fâ̒n mê̒m. VNeID tí kỏ thế thôông bảw lưw tlủ, dăng kỉ thươ̒ng tlủ, ta̭m tlủ, khai bảw ta̭m wắng, bâ̭n dôô̭ng mo̭l zân tích hơ̭p kác lwa̭i chẩi tơ̒ nhơ: KKKZ, thé BHIT, chẩi fép lải xe…tlêênh môô̭ch hḙ̂ thôổng fâ̒n mê̒m tí tiḙ̂n ích zaw zi̭ch kác ZBKTT. Mé, kải khỏ zấp ni̒ la̒ tư̒ mo̭l kha̒, ká thuối chăng thă̒nh tha̭w xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i thôông minh cho dêênh zất khỏ ka̒i tă̭ch fâ̒n mê̒m.

Tí dám báw kwiê̒n lơ̭i cho tô ha̒ mo̭l zân, tôi moong kác kấp, kác ngă̒nh tiếp tṷc kỏ ta̒n kác zái fáp hô̭ tlơ̭ mo̭l zân tí thwâ̭n lơ̭i tloong kwả tli̒nh thư̭c hiḙ̂n ta̒n kác TTHT.

Ta̭i fươ̒ng Kwi̒nh Lâm, ta̒n ngă̒i khânh ni, lư̭c lươ̭ng Kâng an fươ̒ng tiếp tṷc hưởng zâ̭n mo̭l zân ka̒i tă̭ch ta̒i khwán di̭nh zănh diḙ̂n tứ pơ̭i kấp xắc nhâ̭n thôông tin kư tlủ. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Tlung Kiên, Fỏ Tlướng kâng an fươ̒ng Kwi̒nh Lâm cho hăi: Tư̒ TTHT zấp ni̒ kâ̒n kỏ xác minh thôông tin kư tlủ, Kâng an fươ̒ng i ta̒ thôông tin kṷ thế têểnh mo̭l zân diḙ̂ diếm, kwi tli̒nh, thú tṷc xin xác nhâ̭n th tin kư tlủ, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i nhất tí mo̭l zân lḙ̂ xác nhâ̭n thôông tin kư tlủ lâ̭p thơ̒i zái kwiết TTHT. Wa̒i tha, lư̭c lươ̭ng Kâng an fươ̒ng za̒ xwát, tlư̭c tiếp hưởng zâ̭n páw mo̭l zân tích hơ̭p KKKZ gẳn chíp diḙ̂n tứ pơ̭i hô̭ tlơ̭ mo̭l zân kích hwa̭t ta̒i khwán di̭nh zănh diḙ̂n tứ.

Ản hăi, tí fṷc bṷ nhu kâ̒w kuố Nhân zân khăw ngă̒i 31/12/2022, thew Lwâ̭t Kư tlủ năm 2020 thi̒ XHK, xố ta̭m tlủ chăng ko̒n zả tli̭ xứ zṷng, kâng an TF Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ tliến khai chiển zi̭ch 90 ngă̒i têm kấp KKKZ, ka̒i tă̭ch pơ̭i kích hwa̭t ta̒i khwán di̭nh zănh diḙ̂n tứ thew kể hwă̭ch kuố Bô̭ Kâng an, Kâng an thă̒nh fổ i ta̒ chí da̭w kác dô̭i, kâng an fươ̒ng, xa̭ thư̭c hiḙ̂n la̒ kwang zư̭ liḙ̂w zân kư, tăng kưởng fổi hơ̭p kác tố tlức, dwa̒n thế twiên tliê̒n, hưởng zâ̭n kôông zân thư̭c hiḙ̂n ka̒i tă̭ch, kích hwa̭t ta̒i khwán di̭nh zănh diḙ̂n tứ VNeID ớ kác khu zân kư, zwănh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ pa̒n, dám báw zúp mo̭l zân thwâ̭n tiḙ̂n ka̭ thư̭c hiḙ̂n kác ZBKTT khăw khi tá hô̭ khấw chẩi.


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Bi̒nh Hém tư̒ zái fáp zám nge̒w pê̒n vư̭ng

Xác di̭nh ro̭ zám nge̒w pê̒n vư̭ng (GNBV) la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, thươ̒ng xwiên bê̒ lô za̒i, kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố mo̭l zân, dám báw an xinh xa̭ hô̭i, thơ̒i zan kwa, xa̭ Bi̒nh Hém (La̭c Xơn) da̭ tliển khai dôô̒ng bô̭, linh hwa̭t tư̒ zái fáp fu̒ hơ̭p. Nhơ̒ tỉ, xa̭ da̭t ản như̭ng kết kwả tích kư̭c tloong kôông tác zám nge̒w.

Hwiḙ̂n Lương xơn fẩn dẩw 100% tlươ̒ng hoo̭c da̭t chwwán kuốc xa paw năm 2025

Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n Lương Xơn da̭ tliến khai tư̒ zái fáp hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ tâ̒ng zảw zṷc – da̒w ta̭w thew tiêw chwấn kuốc za găne vởi tlư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh xâi zư̭ng nôông thôn mởi.


Chở tí tlươ̒ng hoo̭c thă̒nh nơi bất an twa̒n

Tlước ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh bi fa̭m fáp lwâ̭t ngiêm tloo̭ng za tăng, mởi ni, Viḙ̂n Kiếm xát nhân zân (KXNZ) tính kỏ kiển ngi̭ pơ̭i ngă̒nh ZZ&DT tính kâ̒n tăng kươ̒ng hơn nươ kôông tác kwán lỉ, zảw zṷc hoo̭c xinh tloong ta̒n kác tlươ̒ng hoo̭c tí ngăn ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh bi fa̭m, thô̭i fa̭m.

Kwi̒ “Vi̒ mo̭l nge̒w” tính thu thêm ản hơn 190 tliḙ̂w dôô̒ng

Thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch xổ 25/KH-MTTQ-BQL, ngă̒i 15/5/2023 kuố Ban Kwán lỉ Kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” tính vê̒l viḙ̂c xâi zư̭ng kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” pơi̭ kôông tác an xinh xa̭ hô̭i năm 2023; Kế hwă̭ch xố 48/KH-MTTQ-BQL, ngă̒i 9/10/2023 vê̒l hướng ửng kháng kaw diếm "Vi̒ mo̭l nge̒w” năm 2023. Lwi̒ kể tỉnh dêếnh 11h ngă̒i 22/11/2023, Ban Kwán lỉ kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” tính da̭ nhâ̭n ản ủng hô̭ kuố 128 tâ̭p thể pơ̭i 3 kả nhân tham za xâi zư̭ng kwi̭ pơ̭i tôổng xổ thiê̒n 2.763.501.827 dôô̒ng.

Kắnh zác kác chiêw tlo̒ lươ̒ baảnh ha̒ng cho ngươ̒i kaw thuối

Ó chí thôông kwa hô̭i tháw tham za tuô zu li̭ch O đôô̒ng… môô̭ch xổ dổi tươ̭ng lươ̒ dáw baảnh ha̒ng tâ̭p chuung môô̭ch nhỏm hô̭ tư vẩn tă̭ng kwa̒ baảnh ha̒ng chăng ro̭ nguô̒n kôốc. Bo̭n ni̒ tư̭ xưưng la̒ nhân viên kuố zwănh ngiḙ̂p wê̒l kác tố, thôn, zân fổ ta̭i nhê̒w diḙ̂ fương dớ mơ̒i chaw ngươ̒i kaw thuối muô kác mă̭t ha̒ng, dô̒ za zuṷng, thưch fấm chức năng, thuốc mát-xa… zả kaw hơn nhê̒w xo zả thi̭ thươ̒ng nhưửng xán fấm chăng ro̭ nguô̒n kôốc, xwất xử.