(HBDT) - Lươ̭ng zu kheéch têểnh pơ̭i hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thăm kwan tlái ngiḙ̂m zi̭p tâ̒w xwân tăng kaw. Tloong khi di̭, tư̒ fương tiḙ̂n chăng tú diê̒ kiḙ̂n chớ kheéch thew kwi di̭nh bới bi̒ chăng kỏ dăng kỉ, dăng kiếm, chẩi fép hwa̭t dôô̭ng. Tí dám báw an twa̒n cho hă̒nh kheéch, thew chí da̭w kuố WBNZ tính, kác kơ kwan tlức năng khiết chă̭t hwa̭t dôô̭ng kwán lỉ pển káng, fương tiḙ̂n, tăng kươ̒ng xứ fa̭t, kiên kwiết chăng cho xwất pển fương tiḙ̂n chăng dám báw an twa̒n.Tư̒ fương tiḙ̂n thwí ớ pển Thung Nai (Kaw Foong) fái tlâ̒ng hwa̭t dôô̭ng 
zo chăng dám báw an twa̒n.


Chú thwiê̒n choo̭ng ngô̒i chăng iên muô̒ lḙ̂ hô̭i

Ớ pển káng Thung Nai (Kaw Foong), ha̒ng lwa̭t tă̒w zu li̭ch fái nă̒m ớ pơ̭ bới bi̒ chăng tú diê̒w kiḙ̂n an twa̒n xwất pển. Chú thwiê̒n lo lẳng choo̭ng ngô̒i chăng iên, Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Lwiển, Chú ti̭ch WBNZ xa̭ Thung Nai cho hăi: Dơ̭t za̒ xwát mởi ni, xa̭ kỏ 79 tă̒w, thwiê̒n hwa̭t dôô̭ng, tloong di̭ chí kỏ 17 tă̒w tú diê̒w kiḙ̂n hwa̭t dôô̭ng. Lư̭c lươ̭ng kheéch kwa káng zu li̭ch hô̒ tăng khả tư̒ zi̭p tâ̒w xwân. Chú thwiê̒n chăng dẳm chớ kheéch bi̒ dưới fa̭t. Zấp ni̒, kuô̭c khôổng kuố chú thwiê̒n zất khỏ khăn bi̒ kỏ têểnh 98% chú thwiê̒n wăl bổn ngân ha̒ng tí toỏng tă̒w thwiê̒n. hăi dẳi ản kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t la̒ fái thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, xoong pa̒ kon moong hảw lu̒i za̭n tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n kác kwi di̭nh an twa̒n tí kỏ thêm thu nhâ̭p. Thi̒m hiếw ản hăi, tlước xư̭ tha kwân kwiết liḙ̂t kuố lư̭c lươ̭ng tlức năng, tư̒ chú tă̒w kổ ti̒nh luô̒n lắch ớ ta̒n kác ew, lă̭ch tlổn tleẻnh xư̭ kiếm tla, xứ lỉ kuố lư̭c lươ̭ng tlức năng.

Tlước di̭, ngă̒i 30/1, lư̭c lươ̭ng tlức năng kiếm tla dám báw tlâ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (TTATZT) khu bư̭c pển thwí nô̭i diḙ̂ Tiển Ănh pơ̭i khu bư̭c bu̒ng loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Tố kôông tác fổi hơ̭p kiếm xwát 26 fương tiḙ̂n xwất pển, kết kwá: 5 fương tiḙ̂n kỏ chẩi fép zơ̒i káng, pển thwí nô̭i diḙ̂ thew kwi di̭nh; 2 fương tiḙ̂n tloo̭ng tái têểnh 12 kheéch kỏ chẩi chửng nhâ̭n dăng kỉ, chửng nhâ̭n kiếm di̭nh an twa̒n ki̭ thwâ̭t pơ̭i báw bḙ̂ môi tlươ̒ng ko̒n hiḙ̂w lư̭c; 19 fương tiḙ̂n tư̭ ỉ zơ̒i káng, pển tloong khi chăng kỏ chẩi zơ̒i káng, pển thwí nô̭i diḙ̂; ản dố 3 fương tiḙ̂n thwí nô̭i diḙ̂ tư̭ ỉ kâ̭p pển paw tlá kheéch ớ khu bư̭c pển, tloong di̭ 2 fương tiḙ̂n chăng kỏ chẩi kiếm di̭nh an twa̒n ki̭ thwâ̭t pơ̭i báw bḙ̂ môi tlươ̒ng, chẩi chửng nhâ̭n dăng kỉ; 1 fương tiḙ̂n kỏ chẩi chửng nhâ̭n dăng kỉ fương tiḙ̂n thwí nô̭i diḙ̂, kỏ chẩi chửng nhâ̭n kiếm di̭nh an twa̒n ki̭ thwâ̭t pơ̭i báw bḙ̂ môi tlươ̒ng mé ta̒ hết hiḙ̂w lư̭c; ớ khu bư̭c pển zân xinh thuô̭c xa̭ Thung Nai (pên Vinashin) kỏ 14 fương tiḙ̂n tư̭ ỉ xếp kheéch xwất pển tlải fép. Twa̒n bô̭ fương tiḙ̂n xwất pển tlải fép tê̒w ản thôông bảw lâ̭p thơ̒i têểnh lư̭c lươ̭ng Kắnh xát khả khwí wa̒i luô̒ng twiển tí kỏ biḙ̂n fáp fổi hơ̭p ngăn chă̭n, xứ lỉ thew kwi di̭nh.

Thew tố kôông tác, xổ lươ̭ng fương tiḙ̂n dám báw tú kác diê̒w kiḙ̂n thew kwi di̭nh hiḙ̂n hă̒nh chuô dáp ửng ản nhu kâ̒w thư̭c tể kuố Nhân zân. Môô̭ch xổ chú fương tiḙ̂n tlổn tleẻnh tí tư̭ ỉ zoong fương tiḙ̂n thwí nô̭i diḙ̂ kinh zwănh tlải fép tiê̒m ấn ngwi kơ bất an twa̒n. Ban kwán lỉ pển Tiển Ănh chuô kỏ biḙ̂n fáp kwán lỉ tliḙ̂t dế, cho dêênh i ko̒n ti̒nh tla̭ng fương tiḙ̂n chăng dám báw kác diê̒w kiḙ̂n thew kwi di̭nh paw new, tỏn tlá kheéch tlải fép…

Kiên kwiết chăng cho xwất pển fương tiḙ̂n chăng dám báw an twa̒n

Thew za̒ xwát kuố kơ kwan tlức năng, tlêênh khu bư̭c hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ 169/260 tă̒w chớ kheéch chuô dám báw diê̒w kiḙ̂n hwa̭t dôô̭ng. Kác fương tiḙ̂n chăng báw dám an twa̒n tiê̒m ấn ngwi kơ tai na̭n zất kaw. Mởi ni, Chú ti̭ch WBNZ tính tiếp tṷc ban hă̒nh văn bán iêw kâ̒w kác xớ, ban, ngă̒nh, WBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tliến khai thư̭c hiḙ̂n kwiết liḙ̂t kác nhiḙ̂m bṷ, zái fáp dám báw TTATZT ta̭ng khả thwí nô̭i diḙ̂ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính. Thew di̭, Xớ Zaw thôông bâ̭n tái fổi hơ̭p Chi kṷc Dăng kiếm xổ 1 kôô̒ng pơ̭i kác lư̭c lươ̭ng tlức năng liên kwan tăng kươ̒ng twiên tliê̒n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l dám báw TTATZT ta̭ng khả thwí nô̭i diḙ̂, Ngi̭ di̭nh xổ 139/2021/NĐ-CP, ngă̒i 31/12/29021 kuố Chỉnh fú kwi di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh chỉnh tloong li̭nh bư̭c zaw thôông ta̭ng khả thwí nô̭i diḙ̂ kôô̒ng ta̒n kác kwi di̭nh khác kỏ liên kwan têểnh chú fương tiḙ̂n, tố tlức, kả nhân pơ̭i Nhân zân; tăng kươ̒ng kiếm tla, xứ lỉ bi fa̭m thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t dổi pơ̭i ta̒n kác pển thwí nô̭i diḙ̂ chăng fép tlêênh khu bư̭c loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, fương tiḙ̂n thwí nô̭i diḙ̂ chăng tú diê̒w kiḙ̂n hwa̭t dôô̭ng thew thấm kwiê̒n. Iêw kâ̒w kác ban kwán lỉ káng, pển thwí nô̭i diḙ̂ tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n ngiêm kác kwi di̭nh wê̒l hwa̭t dô káng, pển thwí nô̭i diḙ̂; zwi tli̒ tla̭ng thải hwa̭t dôô̭ng kuố káng, pển báw dám an twa̒n; chí xếp kheéch lêênh fương tiḙ̂n kỏ tú diê̒w kiḙ̂n kinh zwănh bâ̭n tái thwí nô̭i diḙ̂; thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác dám báw an ninh tlâ̭t tư̭, bḙ̂ xinh môi tlươ̒ng khu bư̭c káng, pển thew kwi di̭nh. Hưởng zâ̭n kác chú káng, pển xâi zư̭ng hwa̒n thiḙ̂n hô̒ xơ k bổ hwa̭t dôô̭ng káng, pển thew kwi di̭nh. Kâng an tính chí da̭w Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông lâ̭p kể hwă̭ch tha kwân kwiết liḙ̂t, xứ lỉ kác fương tiḙ̂n chăng tú diê̒w kiḙ̂n hwa̭t dôô̭ng…

Dổi pơ̭i WBNZ kác hwiḙ̂n: Kaw Foong, Da̒ Bắc, Mai Châw, Tân La̭c, La̭c Thwí pơ̭i TF Hwa̒ Bi̒nh tăng kươ̒ng twiên tliê̒n têểnh tố tlức, kả nhân, Nhân zân chấp hă̒nh ngiêm ta̒n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t tloong li̭nh bư̭c zaw thôông ta̭ng khả thwí nô̭i diḙ̂, dă̭c biḙ̂t kác kwi di̭nh wê̒l hwa̭t dôô̭ng khai thác káng, pển, diê̒w kiḙ̂n fương tiḙ̂n thwí kôô̒ng pơ̭i kôông tác dám báw tlâ̭t tư̭ an twa̒n tloong tham za zaw thôông ta̭ng khả thwí nô̭i diḙ̂. Fổi hơ̭p ta̒n lư̭c lươ̭ng tlức năng liên kwan twâ̒n tla, kiếm xwát, xứ lỉ ngiêm hă̒nh bi bi fa̭m thew kwi di̭nh fáp lwâ̭t wê̒l TTATZT ta̭ng khả thwí nô̭i diḙ̂ dổi pơ̭i fương tiḙ̂n, káng, pển thwí nô̭i diḙ̂ thew kwi di̭nh. Chi̭w tlắch nhiḙ̂m nểw tí ta̒n kác pển chăng fép hwa̭t dôô̭ng tỏn tlá kheéch tlêênh diḙ̂ pa̒n thuô̭c fa̭m bi kwán lỉ.


KÁC TIN KHÁC


Chung thăi tấi lu̒i bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh bi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (Thalassemia) kỏ 2 tiḙ̂w tlửng dwản ản la̒ thiểw mẳw pơ̭i doo̭ng khắch tloong kơ thế bḙ̂nh nhân fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i, nểw chăng diê̒w tli̭ liê̒n mă̭ch, tâ̒i tú xḙ kỏ tư̒ biển tlửng, la̒ cho bḙ̂nh nhân lô fát tliến thế tla̭ng, zám khức hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng…

Kấp zút chwấn bi̭ cho ki̒ thi twiến xinh paw lớp 10

(HBDT) - Tloong 3 ngă̒i 6 - 8/6 khắp tê ni̒ Xớ ZZ&DT xḙ tố tlức 1 dơ̭t thi zwi nhất tí twiến xinh paw lớp 10 (năm hoo̭c 2023 - 2024) ta̒n kác tlươ̒ng THFT kôông lâ̭p. Bi̒ chí tố tlức 1 dơ̭t thi (thăi bi̒ 2 dơ̭t nhơ tlước ni) cho dêênh ta̒n thôông tin liên kwan têểnh ki̒ thi kwan tloo̭ng ni̒ thu hút xư̭ kwan tâm dă̭c biḙ̂t kuố ho̭c xinh pơ̭i fṷ hwinh. Têểnh ka̭ ni̒, ta̒n kác tlươ̒ng THFT tloong tính i ta̒ kôông khai kể hwă̭ch twiến xinh; dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, tư bẩn hưởng ngiḙ̂p zúp hoo̭c xinh kỏ lươ̭ cho̭n hơ̭p ka̭ dăng kỉ zư̭ twiến paw tlươ̒ng.

Kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh muô̒ dẳng noỏng

(HBDT) - Muô̒ dẳng noỏng, nhu kâ̒w xứ zṷng diḙ̂n tăng kaw cho dêênh ngwi kơ kwả tái diḙ̂n lưởi. Tí dám báw kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh tloong muô̒ dẳng noỏng, Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) i ta̒ tliến khai la̒ tư̒ zái fáp ti kôô̒ng pơ̭i khwiển kảw kheéch ha̒ng xứ zṷng tiết kiḙ̂m diḙ̂n.

Ngă̒nh I tể nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé Nhân zân

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, ngă̒nh I tể luôn kwan tâm nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé (CXKK) Nhân zân thôông kwa wiḙ̂c tâ̭p chuung nguô̒n lư̭c chiến khai kác zái fáp dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơơ̒ng, tlang thiết bi̭; chiến khai kac zi̭ch vṷ khảm, chươ bêḙ̂nh (KCB); xâi zưư̭ng foong kắch fuṷc vṷ văn minh, thân thiḙ̂n; ưửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong kwán lỉ KCB, hưởng dêểnh xư̭ a̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân.

Zư̭ kiển tloong khảng 5 bớ la̭i Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Xớ Zaw thôông bâ̭n tái (ZTBT) Hwa̒ Bi̒nh tang tích kư̭c la̒ wiḙ̂c pơ̭i Bô̭ ZTBT kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác kơ kwan liên kwan tí bớ la̭i tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi zư̭ kiển tloong khảng 5 ni̒, dáp ửng nhu kâ̒w dăng kiếm xe kơ zởi ta̭ng khả bô̭ tang ziḙ̂n tha kăng thắng tlêênh diḙ̂ pa̒n.