(HBDT) - Kôông tác za di̒nh (KTZD) nhâ̭n ản tư̒ xư̭ kwan tâm kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, xư̭ paw kuô̭c kuố kác kấp, ngă̒nh, dwa̒n thế pơ̭i hướng ửng tích kư̭c kuố kôô̭ng dôô̒ng zân kư. Ban Chí da̭w KTZD kác kấp tloong tính ản thă̒nh lâ̭p, thươ̒ng xwiên kiḙ̂n twa̒n dám báw hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.


Lă̭nh da̭w WBNZ tính kôô̒ng pơ̭i kôông chức văn hwả xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn) twiên tliê̒n wê̒l thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng za di̒nh bi̒nh dắng, hă̭nh fúc, fát tliến kinh tể ta̭i hô̭ za di̒nh ớ xỏm Wa̒ng Zá. 

Xác di̭nh xâi zư̭ng za di̒nh ẩm do, tiển bô̭, hă̭nh fúc, văn minh la̒ nhiḙ̂m bṷ kwan tloo̭ng, kác kấp, ngă̒nh tấi mă̭nh twiên tliê̒n nơng kaw nhâ̭n thức cho kản bô̭, kôông chức, biên chức kôô̒ng pơ̭i mo̭l zân wê̒l KTZD gẳn pơ̭i thư̭c hiḙ̂n bi̒nh dắng zởi tloong za di̒nh, kôông tác zân xổ, kể hwă̭ch hwả za di̒nh, báw bḙ̂, chăm xoóc tlé em kôô̒ng pơ̭i mo̭l kaw thuối, kóp fâ̒n fát tliến KT-XH tloong thơ̒i ki̒ kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả pơ̭i hô̭i nhâ̭p kuốc tể. 

Ban Chí da̭w KTZD tính i ta̒ ban hă̒nh pơ̭i fát tliến ta̒n kác kể hwă̭ch wê̒l thư̭c hiḙ̂n KTZD. Chí da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, thă̒nh biên Ban Chí da̭w kác kấp kăn kử nhiḙ̂m bṷ ản zaw xâi zư̭ng kể hwă̭ch tliến khai thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw, nhiḙ̂m bṷ tloo̭ng tâm kuố KTZD tloong kác kơ kwan, dơn bi̭, diḙ̂ fương pơ̭i kơ xớ. Tố tlức twiên tliê̒n, fố biển lâ̭p kwan diếm, tlú tlương, dươ̒ng lổi kuố Dáng, tlỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước wê̒l KTZD. Xâi zư̭ng, tliến khai lâ̭p ta̒n kác kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 06-CT/TW kuố Ban Bỉ thư; Tliển lươ̭c fát tliến za di̒nh Viḙ̂t Nam têểnh năm 2030; tlương tli̒nh wê̒l foo̒ng chẩng ba̭w lư̭c za di̒nh (BLZD) tloong ti̒nh hi̒nh mởi têểnh năm 2025; Tlương tli̒nh zảw zṷc da̭w dức, lổi khôổng tloong za di̒nh têểnh năm 2030; Bô̭ tiêw tlỉ ửng xứ tloong za di̒nh gẳn pơ̭i xâi zư̭ng môi tlươ̒ng fát tliến kon mo̭l tlêênh diḙ̂ pa̒n tính pơ̭i kác tlương tli̒nh, kể hwă̭ch wê̒l KTZD gẳn pơ̭i thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w Twa̒n zân dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả. Tăng kươ̒ng twiên tliê̒n nơng kaw nhâ̭n thức tloong Nhân zân wê̒l bi̭ tlỉ, bai tlo̒ kuố za di̒nh tloong xa̭ hô̭i ngă̒i măi. Bâ̭n dôô̭ng kác za di̒nh dăng kỉ xâi zư̭ng za di̒nh văn hwả, dăng kỉ thư̭c hiḙ̂n Bô̭ tiêw tlỉ ửng xứ tloong za di̒nh; nhân hô̭ng kác mô hi̒nh za di̒nh do ẩm, bi̒nh dắng, tiển bô̭, hă̭nh fúc; za di̒nh la̒ kinh tể zói; za di̒nh hiểw hoo̭c, za di̒nh tư̒ thể hḙ̂ chung khôổng mâ̭w mư̭c… Tố tlức kác hwa̭t dôô̭ng twiên tliê̒n hướng ửng ngă̒i Kuốc tể hă̭nh fúc (20/3); ngă̒i Za di̒nh Viḙ̂t Nam (28/6) pơ̭i Khảng hă̒nh dôô̭ng kuốc za wê̒l foo̒ng, chẩng BLZD; Ngă̒i Kuốc tể xwả tá ba̭w lư̭c dổi pơ̭i ỉ pả pơ̭i kon dét la̒ ỉ pả (25/12) kôô̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng bi̒ bi̒nh dắng zởi, foo̒ng chẩng ba̭w lư̭c tlêênh kơ xớ zởi pơ̭i tư̒ hă̒nh dôô̭ng thiết thư̭c pớ tính têểnh kơ xớ. Kôông tác twiên tliê̒n wê̒l Lwâ̭t Foo̒ng, chẩng BLZD, Lwâ̭t Bi̒nh dắng zởi, Lwâ̭t Hôn nhân pơ̭i za di̒nh, Lwâ̭t Tlé em… ản tliến khai kôô̒ng pơ̭i tư̒ hi̒nh thức foong fủ. 

Kôông tác foo̒ng, chẩng BLZD ản kwan tâm, tấi mă̭nh thư̭c hiḙ̂n. Kôông tác zảw zṷc da̭w dức, lổi khôổng tloong za di̒nh ản kác kơ kwan, dơn bi̭, diḙ̂ fương thư̭c hiḙ̂n thôông kwa kác hi̒nh thức twiên tliê̒n zản tiếp, tlư̭c tiếp. Pớ di̭, nhâ̭n thức kuố kác ngă̒nh, kác kấp, kác tơ̒ng lớp Nhân zân wê̒l bi̭ tlỉ, bai tlo̒ za di̒nh ngă̒i ka̒ng kaw, kác zả tli̭ tliê̒n thôổng kuố zân tôô̭c ản kác za di̒nh lưw tlư̭, kể thươ̒ kwa kác thể hḙ̂, kwiê̒n pơ̭i tlắch nhiḙ̂m kuố kác thă̒nh biên tloong za di̒nh ngă̒i ka̒ng ản kwan tâm thư̭c hiḙ̂n, dă̭c biḙ̂t la̒ tlé em pơ̭i mo̭l kaw thuối. Năm 2022, twa̒n tính kỏ 87,9% hô̭ za di̒nh văn hwả; tí lḙ̂ khu zân kư văn hwả chiểm 95,1%; twa̒n tính kỏ 48/65 xa̭ da̭t chwấn văn hwả nôông thôn mởi, da̭t 73,8%; 15/22 fươ̒ng, thi̭ tlẩn da̭t chwấn văn minh dô thi̭, da̭t 68,2%. Zwi tli̒ 170 mô hi̒nh foo̒ng, chẩng BLZD; 1.404 kâw la̭c bô̭ za di̒nh fát tliến pê̒n bư̭ng, 1.365 nhỏm foo̒ng, chẩng BLZD; 727 diḙ̂ chí tin kâ̭i ớ kôô̭ng dôô̒ng; 153 dươ̒ng zâi noỏng. Mé, kôông tác foo̒ng, chẩng BLZD ko̒n tư̒ bất kâ̭p, twa̒n tính kỏ 75 bṷ BLZD, na̭n nhân bi̭ BLZD tlú iểw la̒ nư̭, chiểm 92%. 

Nhâ̭n thức wê̒l bai tlo̒, bi̭ tlỉ, tlức năng kuố za di̒nh ngă̒i ka̒ng ản nơng lêênh, kác za di̒nh tham za thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch hwả za di̒nh, chấp hă̒nh tốt tlú tlương, dươ̒ng lổi kuố Dáng, tlỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước, hương ước, kwi ước, kwi chể zân chú ớ kơ xớ. Dôô̒ng thơ̒i zư̭ zi̒n, fát hwi tliê̒n thôổng thôốch tḙp kuố za di̒nh, zoo̒ng ho̭, zân tôô̭c, kóp fâ̒n xâi zư̭ng kwêl hương ngă̒i ka̒ng ză̒w thôốch, băn minh.


KÁC TIN KHÁC


Nư̭ zân kwân "zói wiḙ̂c nước, dám wiḙ̂c nha̒"

(HBDT) - Tloong nhưửng năm kwa, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí, vai tlo̒ kuố fṷ nư̭ tham za lư̭c lươ̭ng vṷ tlang diḙ̂ fương ngă̒i ka̭ng ản fát hwi

Kẳi dâw kỏ thên tan mẩw bấm xinh

(HBDT) - Dân tôi dêểnh thăm eenh Bu̒i Văn Thăn ớ xỏm Xôổng, xa̭ Vỉnh Dôô̒ng (Kim Bôi) khi̒ za di̒nh dang xướ la̭i kăn nha̒. Khâw baw năm tích lwi̭ eenh la̒ thơ̭ xâi, chi̭ ớ nha̒ kă̒l kẩl, zơ̒ ni̒ mḙ̂ xâi ản kănh nha̒ ni̒.

Thă̒nh Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh biếw zương 6 hoo̭c xinh to̭n ản tiê̒n tlá la̭i mo̭l la̒ loong

(HBDT) - Lâ̭p thơ̒i gi nhâ̭n hă̒nh dôô̭ng thôốch tḙp, to̭n ản kuố loong tlá la̭i mo̭l la̒ loong kuố 6 ủn hoo̭c xinh tlươ̒ng Tiếw hoo̭c Lỉ Tư̭ Tloo̭ng (thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh), pân khởm 24/4, Thă̒nh dwa̒n, Hô̭i dôô̒ng dô̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tlaw chẩi khen, biếw zương 6 ủn hoo̭c xinh kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w "Ngi̒n wiḙ̂c tốt”.

Bác xi̭ kuố vuu̒ng kaw Da̒ Bắc

(HBDT) - Baw năm năingươ̒i zân xa̭ Vâ̒i Nươ, hwiḙ̂n Da̒ Bắc kwen kôông hi̒nh ắnh bác xi̭ Fa̭m Tloo̭ng Tươi tâ̭n ti̭ kôô̒ng wiḙ̂c khảm, chươ bêḙ̂nh. Hi̒nh ắnh kuố eenh da̒ in dâ̭m tloong mo̭i ngươ̒i vẩn hôốc kôô̒ng thên iêw mển: Bác xi̭ kuố vuu̒ng kaw.

Chung thăi tấi lu̒i bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh bi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (Thalassemia) kỏ 2 tiḙ̂w tlửng dwản ản la̒ thiểw mẳw pơ̭i doo̭ng khắch tloong kơ thế bḙ̂nh nhân fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i, nểw chăng diê̒w tli̭ liê̒n mă̭ch, tâ̒i tú xḙ kỏ tư̒ biển tlửng, la̒ cho bḙ̂nh nhân lô fát tliến thế tla̭ng, zám khức hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng…