KÁC TIN KHÁC


Mo̭l ỉ pả zảm dôốc kuố nôông zân

Chăng chí dă̭i ngê̒ hó chăng lḙ̂ tiê̒n fỉ mo̒ ko̒n thi̒m kiểm dơn ha̒ng, kải Ngwiḙ̂n Thi̭ Bắi, Zảm dôốc Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch bṷ nôông ngiḙ̂p Lương Fủ, xa̭ Foong Fủ, hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ tha ản wiḙ̂c la̒ cho hơn 600 law dôô̭ng nôông zân. Tư̒ năm bươ̭t lêênh kải tăw kuố bâ̭nh tâ̭t, kải chi̭w khỏ thi̒m to̒i tí zúp cho pa̒ kon kỏ dơn ha̒ng pơ̭i thu nhâ̭p.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Hảw kỏ ản tư̒ xân pui zôô̭ng an twa̒n cho dét kon ớ bu̒ng kaw

Ta̭m xa tlươ̒ng pơ̭i thâ̒i kô, ngí he̒ la̒ ka̭ ta̒n ủn nhó moong hảw ản pui zôô̭ng, tlái ngiḙ̂m ta̒n ki̭ năng bố ích, lỉ thủ. Mé, pên keḙnh fút zâi tlái ngiḙ̂m pui zôô̭ng paw ta̒n ngă̒i he̒ zoong la̭i thi̒ wiḙ̂c foo̒ng, chẩng tai na̭n thương tích cho dét kon i hết khức kwan tloo̭ng. Wiḙ̂c ni̒ ka̒ng kỏ ỉ ngiḙ̂ hơn dổi pơ̭i dét kon bu̒ng kaw, tloong ka̭ tơ̒i khôổng kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i ko̒n tư̒ khỏ khăn, ngwi kơ xắi tha tia na̭n thương tích cho dét kon ka̭ no̒ i thươ̒ng tlư̭c kỏ thế xắi tha.

Hwiḙ̂n Iên Thwí kwan tâm la̒ tlỉnh xắch zân tôô̭c

Ta̒n năm kwa, hwiḙ̂n Iên Thwí kwan tâm hwi dôô̭ng tư̒ nguô̒n lư̭c tliến khai ta̒n tlươ̒ng tli̒nh, zư̭ ản, tlỉnh xắch zân tôô̭c tí thăi tối tơ̒i khôổng nhân zân, tăng kươ̒ng khổi da̭i dwa̒n kết zân tôô̭c.

Tâm lỉ tlú kwan xắi tha ta̒n kải chít thương tâm bi̒ bâ̭nh za̭i

Muô̒ he̒ thơ̒i tiết dẳng noỏng la̒ môi tlươ̒ng thwâ̭n lơ̭i tí bâ̭nh za̭i bu̒ng fát thẳn nhất. Bâ̭nh za̭i kỏ thế foo̒ng tleẻnh ản mé tư̒ mo̭l tlú kwan chăng ti tiêm foo̒ng khăw khi bi̭ chỏ kẳnh cho dêênh fái chít. Tlêênh diḙ̂ pa̒n tính, pớ tâ̒w năm têểnh măi khổ mo̭l chít bi̒ bâ̭nh za̭i tăng thẳn.