(HBDT) – Xớ Zaw thôông bâ̭n tái (ZTBT) Hwa̒ Bi̒nh tang tích kư̭c la̒ wiḙ̂c pơ̭i Bô̭ ZTBT kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác kơ kwan liên kwan tí bớ la̭i tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi zư̭ kiển tloong khảng 5 ni̒, dáp ửng nhu kâ̒w dăng kiếm xe kơ zởi ta̭ng khả bô̭ tang ziḙ̂n tha kăng thắng tlêênh diḙ̂ pa̒n.


Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi 28-01S tính Hwa̒ Bi̒nh zư̭ kiển hwa̭t dôô̭ng tlớ la̭i tloong khảng 5/2023. 

Ngă̒i 9/1, tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi 28 - 01S tính (ni la̒ Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi zwi nhất kuố tính) pắt tâ̒w tamh tlâ̒ng hwa̭t dôô̭ng. Ngă̒i 17/1, Kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla Kâng an tính tha kwiết di̭nh khới tổ bṷ ản, khới tổ 10 bi̭ kan wê̒l thô̭i "nhâ̭n hổi lô̭” xắi tha ớ dơn bi̭ ni̒. Tlung tâm tlâ̒ng hwa̭t dôô̭ng la̒ cho chú fương tiḙ̂n kôô̒ng pơ̭i mo̭l zân zất khỏ khăn ti dăng kiếm ớ ta̒n kác kơ xớ wa̒i tính. Nhu kâ̒w dăng kiếm zất tư̒, xổ lươ̭ng xe têểnh thơ̒i ha̭n kiếm di̭nh tlêênh diḙ̂ pa̒n tính lêênh têểnh ha̒ng ngi̒n xe. 

Wiḙ̂c chăng kỏ kơ xớ thư̭c hiḙ̂n kiếm di̭nh lâ̭p thơ̒i tlêênh diḙ̂ pa̒n tính gâi zất tư̒ khỏ khăn, tiê̒m ấn ngwi kơ bất an twa̒n zaw thôông dổi pơ̭i fương tiḙ̂n chăng dám báw. Ta̒n kác chú fương tiḙ̂n xe kơ zởi tloong tính zất bất bá ti dawng kiếm ớ khu bư̭c xung kweenh nhơ: Tlương Mi̭ (Ha̒ Nô̭i), Môô̭c Châw (Xơn La), Fủ Tho̭, Ninh Bi̒nh… Ti dăng kiếm ớ ta̒n kác tính khác thi̒ kwả xa, nểw têểnh ản thi̒ kwả tái fái tơ̭i mo̒ ko̒n chăng hăi kỏ dăng kiếm ản xe hăi chăng. Tư̒ zwănh ngiḙ̂p bâ̭n tái bức xúc. Zấp ni̒ ta̒n kác zwănh ngiḙ̂p hwa̭t dôô̭ng zất khỏ khăn, bươ̒ thwát khói zi̭ch bḙ̂nh Covid-19 thi̒ tả la̭i kăng thắng zả xăng zâ̒w lêênh kaw, xoong hô̒i ko̒n fái xếp ha̒ng dăng kiếm, zất tlḙ̂t nhoo̭c. Mo̭l zân chuô hăi ka̭ no̒ Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi zwi nhất ớ tính hwa̭t dôô̭ng tlớ la̭i. 

Tloong thơ̒i zan kwa, Xớ ZTBT hwa̒ Bi̒nh tlú dôô̭ng bảw kảw Thươ̒ng tlư̭c Tính wí, WBNZ tính dê̒ xwất, kiển ngi̭ ta̒n kác zái fáp thảw gơ̭ khỏ khăn, khởm zoong Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi kuố tính hwa̭t dôô̭ng tlớ la̭i. Tloong di̭, tlú dôô̭ng la̒ wiḙ̂c pơ̭i Bô̭ ZTBT, Kṷc Dăng kiếm Viḙ̂t Nam la̒ tư̒ zái fáp tí thảw gơ̭ khỏ khăn tloong kôông tác bổ tlỉ nhân xư̭; khắc fṷc ta̒n thiểw thổn wê̒l kơ xớ bâ̭t chất bi̭ ta̭m zư̭ tí fṷc bṷ kôông tác diê̒w tla, nhă̒m zoong Tlung tâm Dăng kiếm ti paw hwa̭t dôô̭ng tloong thơ̒i zan khởm nhất, fṷc bṷ nhu kâ̒w kuố Nhân zân pơ̭i zwănh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ pa̒n tính. 

Zảm dôốc Xớ ZTBT Bu̒i Dức Hâ̭w cho hăi: Xớ i ta̒ tham mưw WBNZ tính kiển ngi̭ Bô̭ ZTBT, Kṷc Dăng kiếm Viḙ̂t Nam kỏ zái fáp hô̭ tlơ̭ tính bớ la̭i Tlung tâm Dăng kiếm biên, tloong di̭ kỏ 1 dôô̒ng chỉ ta̒ thi dô̭ lớp dăng kiếm biên, tú diê̒w kiḙ̂n kấp chẩi tlửng nhâ̭n dăng kiếm biên. Xớ tang la̒ kwi tli̒nh bố nhiḙ̂m dôô̒ng chỉ ni̒ la̒ Fỏ Zảm dôốc Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi. Wê̒l nhân lư̭c biên chức thư̭c hă̒nh, zấp ni̒ Kâng tính ta̒ cho 6 mo̭l ản ta̭i ngwa̭i, tloong di̭ kỏ 5 dăng kiếm biên, kỏ dang kiếm biên bâ̭c kaw. Zơ̒ng di̭ cho têểnh măi, wê̒l nhân lư̭c i ta̒ tú diê̒ kiḙ̂n thew kwi di̭nh. Wê̒l kơ xớ bâ̭t chất, zấp ni̒ Xớ ZTBT ta̒ nhâ̭n pa̒n zaw ta̒n tlang thiết bi̭ Kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla Kâng an tính thu hô̒i. Xớ tang la̒ wiḙ̂c pơ̭i ta̒n kác dơn bi̭ lắp thiết bi̭ nhơ ố kẩng, fâ̒n mê̒m, zư̭ kiển tloong twâ̒n ni̒ mơ̒i Kṷc Dăng kiếm Viḙ̂t Nam kiếm tla teẻnh zả ti̒nh tla̭ng hwa̭t dôô̭ng kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác nô̭i zung khác thew kwi di̭nh. Ngă̒i 9/5, Xớ ZTBT i ta̒ kỏ văn bán bảw kảw Kṷc dăng kiếm Viḙ̂t Nam tiển hă̒nh ta̒n kác pước zoong Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi tính hwa̭t dôô̭ng tlớ la̭i, teénh ỉ hă̒ng tloong khảng 5 ni̒.


KÁC TIN KHÁC


Thúc tấi fố kâ̭p chư̭ kỉ xổ pơ̭i tha mă̭t ửng zṷng Kâng zân Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Xớ Thôông tin pơ̭i Chwiê̒n thôông (TT&TT) fổi hơ̭p pơ̭i Tlung tâm Tlửng thư̭c diḙ̂n tứ kuốc za kôô̒ng ta̒n zwănh ngiḙ̂p nê̒n táng xổ tố tlức hô̭i ngi̭ tliến khai thúc tấi fố kâ̭p chư̭ kỉ xổ (CKX) kôô̒ng pơ̭i tha mă̭t ửng zṷng Kôông ngḙ̂ zân xổ Hwa̒ Bi̒nh.

Chú dôô̭ng foo̒ng, chẩng zi̭ch bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Pớ tâ̒w năm têểnh măi, môô̭ch xổ bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m (BTN) như: xốt xwất hwiết, thăi chân meḙnh, bă̭ch hâ̒w… i ta̒ ản dố ớ môô̭ch xổ tính fiể Bắc, tiê̒m ấn ngwi kơ xâm nhâ̭p diḙ̂ pa̒n tính pơ̭i lan tha hôô̭ng nểw chăng zảm xát, ản dố pơ̭i xứ lỉ lâ̭p. Kôông pơ̭i di̭, nhu kâ̒w zaw thương, zu li̭ch kuố mo̭l zân tư̒. Ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng tâ̭p tlung zi̭p tâ̒w năm hoo̭c pơ̭i Thất Tlung thu… kỏ thế la̒ za tăng ngwi kơ lâi nhiḙ̂m pơ̭i bu̒ng fát ta̒n kác zi̭ch BTN tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Tiếp nhâ̭n kwa̒ uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i Báw ta̒ng Zi xán Văn hwả Mươ̒ng, Hô̭i Văn hoo̭c ngḙ̂ thwâ̭t tính tố chức lḙ̂ tiếp nhâ̭n kwa̒ tă̭ng va̒ tiếp tuṷc fát dôô̭ng uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Tiển Lưư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTK Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w Xớ VH-TT&ZL...

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng.

Ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭l zân têểnh khânh kôô̒ng zảw zṷc pơ̭i da̒w ta̭w

(HBDT) - Dáng, Nha̒ nước ha koi ZZ&DT la̒ kuốc xắch ha̒ng tâ̒w, dâ̒w tư cho zảw zṷc la̒ dâ̒w tư cho fát tliến. Kwản tliḙ̂t kwan diếm, tlú tlương, tlỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước, tư̒ năm kwa, tính ha i ta̒ tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n kác zái fáp wê̒l fát tliến ZZ&DT, dă̭c biḙ̂t la̒ kwan tâm la̒ tốt Ngi̭ kwiết xổ 29-NQ/TW, ngă̒i 4/11/2013 kuố BCH T.Ư Dáng khwả XI wê̒l "Tối mởi kăn bán, ká thắi ZZ&DT, thew ản iêw kâ̒w kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả tloong diê̒w kiḙ̂n kinh tể thi̭ tlươ̒ng di̭nh hưởng XHCN kôô̒ng pơ̭i hô̭i nhâ̭p kuốc tể”.