(HBDT) - Tloong 3 ngă̒i 6 - 8/6 khắp tê ni̒ Xớ ZZ&DT xḙ tố tlức 1 dơ̭t thi zwi nhất tí twiến xinh paw lớp 10 (năm hoo̭c 2023 - 2024) ta̒n kác tlươ̒ng THFT kôông lâ̭p. Bi̒ chí tố tlức 1 dơ̭t thi (thăi bi̒ 2 dơ̭t nhơ tlước ni) cho dêênh ta̒n thôông tin liên kwan têểnh ki̒ thi kwan tloo̭ng ni̒ thu hút xư̭ kwan tâm dă̭c biḙ̂t kuố ho̭c xinh pơ̭i fṷ hwinh. Têểnh ka̭ ni̒, ta̒n kác tlươ̒ng THFT tloong tính i ta̒ kôông khai kể hwă̭ch twiến xinh; dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, tư bẩn hưởng ngiḙ̂p zúp hoo̭c xinh kỏ lươ̭ cho̭n hơ̭p ka̭ dăng kỉ zư̭ twiến paw tlươ̒ng.


Hoo̭c xinh lớp 9, tlươ̒ng THKX Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) tâ̭p tlung ôn lwiḙ̂n, hḙ̂ thôổng la̭i kiển thức ản hoo̭c chwấn bi̭ tốt nhất cho ki̒ thi twiến xinh paw lớp 10 năm hoo̭c 2023 - 2024. 


Tlủ ỉ kwi di̭nh wê̒l dăng kỉ zư̭ thi pơ̭i xét twiến 

Khươ̭ khảng 3/2023, Chú ti̭ch WBNZ tính zwiḙ̂t fương ản twiến xinh THKX pơ̭i THFT năm hoo̭c 2023 - 2024. Tluổ kă̭n kấp THFT, fương ản ản zwiḙ̂t la̒: Hết thắi tính xḙ tố tlức 1 dơ̭t thi twiến paw ta̒n kác tlươ̒ng THFT, tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, tlươ̒ng Fố thôông Zân tôô̭c nô̭i tlủ THFT, tlươ̒ng THFT kác tlươ̒ng FT ZTNT THKX&THFT. Fươ̒ng thức twiến xinh dổi pơ̭i tlươ̒ng THFT kôông lâ̭p la̒ tố tlức thi twiến; dổi pơ̭i tlươ̒ng THFT tư thṷc (tính kỏ 1 tlươ̒ng THFT tư thṷc la̒ tlươ̒ng Fố thôông liên kấp Xaw Mai), la̒ thew fương thức xét twiến. 

Wê̒l dê̒ thi twiến xinh, hoo̭c xinh zư̭ thi paw ta̒n kác tlươ̒ng THFT, tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, tlươ̒ng FT ZTNT THFT pơ̭i ta̒n kác tlươ̒ng FT ZTNT THKX&THFT fái thi ta̒n kác môn chung la̒ ngư̭ văn, twản, thiểng Ănh, kôô̒ng dê̒ thi, kôô̒ng pơ̭i li̭ch thi. Hoo̭c xinh zư̭ thi paw tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ wa̒i thi ta̒n kác môn thi chung fái thi ta̒n môn thi chwiên kuố lớp chwiên ta̒ dăng kỉ. Hoo̭c xinh zư̭ thi paw ta̒n lớp chất lươ̭ng kaw tlươ̒ng FT ZTNT THFT wa̒i ta̒n môn thi chung fái thi ta̒n môn thi chất lươ̭ng kaw kuố lớp chất lươ̭ng kaw ta̒ dăng kỉ. Thơ̒i zan tố tlức thi pớ ngă̒i 6 - 8/6/2023. 

Thew hưởng zâ̭n kuố Xớ ZZ&DT, hoo̭c xinh kỏ thế dôô̒ng thơ̒i ản dăng kỉ zư̭ thi paw tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, tlươ̒ng FT ZTNT THFT tính kôô̒ng pơ̭i ản xét ngwiḙ̂n boo̭ng ản thi paw fái chăng tlu̒ng li̭ch thi, dủng dổi tươ̭ng kôô̒ng pơ̭i tú diê̒w kiḙ̂n dăng kỉ zư̭ twiến. Tloong di̭, ta̒n hoo̭c xinh zư̭ thi paw ta̒n kác tlươ̒ng chwiên tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ ản lḙ̂ kết kwá thi ta̒n kác môn thi chung tí dăng kỉ xét twiến paw 1 tloong 2 ngwiḙ̂n boo̭ng: 1 lớp chăng chwiên ớ tlươ̒ng Hwa̒ng Văn Thṷ hăi la̒ lớp fố thôông ớ tlươ̒ng FT ZTNT tính (nểw dủng dổi tươ̭ng pơ̭i tú diê̒w kiḙ̂n xét twiến). Tư̒ hoo̭c xinh zư̭ thi paw ta̒n lớp chất lươ̭ng kaw kuố tlươ̒ng FT ZTNT tính ản lḙ̂ kết kwá thi ta̒n kác môn thi chung tí dăng kỉ xét twiến paw lớp fố thôông kuố tlươ̒ng. Hoo̭c xinh chăng dô̭ paw tlươ̒ng Hwa̒ng Văn thṷ, tlươ̒ng FT ZTNT THFT tính ản lḙ̂ kết kwá thi ta̒n kác môn thi chung tí la̒ xét twiến paw 1 tlươ̒ng FT ZTNT THKX&THFT (nểw dủng dổi tươ̭ng pơ̭i tú diê̒w kiḙ̂n xét twiến) kôô̒ng pơ̭i 1 tlươ̒ng THFT ta̒ pớ dăng kỉ ngwiḙ̂n boo̭ng. Ta̒n ngwiḙ̂n boo̭ng xếp liên tṷc pớ ngwiḙ̂n boo̭ng 1 têểnh ngwiḙ̂n boo̭ng kuổi ku̒ng. kôô̒ng pơ̭i thử tư̭ ưw tiên xét twiến nhơ khăw: Xét dô̭ ta̒n lớp chwiên tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ kôô̒ng pơ̭i ta̒n lớp chất lươ̭ng kaw tlươ̒ng FT ZTNT THFT; xét dô̭ ta̒n kác lớp chăng chwiên tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ kôô̒ng lớp fố thôông tlươ̒ng FT ZTNT THFT; xét dô̭ paw ta̒n tlươ̒ng FT ZTNT THKX&THFT; xét dô̭ paw ta̒n tlươ̒ng THFT. 

Ta̒n kác tlươ̒ng kấp zút chwấn bi̭, thỉ xinh tlủ ỉ ta̒n kác mốc thơ̒i zan 

Ka̒ng khânh têểnh ngă̒i tố tlức ki̒ thi paw 10, xư̭ chwấn bi̭ kuố ta̒n kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ka̒ng kấp zút. Tloong di̭, tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ i ta̒ kôông bổ kể hwă̭ch twiến xinh paw lớp 10 năm hoo̭c 2023 - 2024 kuố nha̒ tlươ̒ng. Thew chí tiêw ản zaw, tlươ̒ng xḙ twiến xinh 12 lớp chwiên, mô̭i mo̒ lớp twiến chăng kwả 35 hoo̭c xinh. Wa̒i tha, tlươ̒ng twiến 2 lớp chăng chwiên, gô̒m 1 lớp chăng chwiên Tư̭ nhiên kôô̒ng pơ̭i 1 lớp chăng chwiên thiểng nước wa̒i. Wê̒l diḙ̂ pa̒n twiến xinh, i nhơ ta̒n năm tlước, tlươ̒ng chí twiến xinh mo̒ bán thân hăi la̒ pổ mḙ̂, mo̭l zảm hô̭ thươ̒ng tlủ ớ tính Hwa̒ Bi̒nh, dôô̒ng thơ̒i tốt ngiḙ̂p THKX năm hoo̭c 2022 - 2023 ớ tính Hwa̒ Bi̒nh. Wê̒l fương thức twiến xinh, tlươ̒ng xḙ tố tlức twiến xinh thew 2 woo̒ng: woo̒ng 1 tố tlức xơ twiến dổi pơ̭i ta̒n hoo̭c xinh kỏ hô̒ xơ zư̭ twiến dổi pơ̭i ta̒n hoo̭c xinh ta̒ kwa woo̒ng 1. Thơ̒i zan thi ản tố tlức pớ ngă̒i 6 - 8/6. 

Tlêênh fa̭m bi̭ ká tính, têểnh ka̭ ni̒, ká 36 tlươ̒ng THFT tố tlức twiến xinh paw lớp 10 năm hoo̭c 2023 - 2024 i ta̒ ban hă̒nh kể hwă̭ch twiến xinh. Thew di̭, kỏ môô̭ch xổ môốc thơ̒i zan mo̒ thỉ xinh dăng kỉ zư̭ twiến fái tí ỉ: Thơ̒i zan nô̭p hô̒ xơ, ha̭n kuổi ngă̒i 27/5/2023. 8 zơ̒ ngă̒i 5/6/2023, thỉ xinh tâ̭p tlung ớ ta̒n diếm thi tí iểng fổ biển kwi chể thi, ngỏ xổ bảw zănh, foo̒ng thi, xơ dô̒ foo̒ng thi, li̭ch thi. Li̭ch thi: 6 zơ̒ 30 fút ngă̒i 6/6/2023 khai ma̭c ki̒ thi. Ki̒ thi ản tố tlức tloong 3 ngă̒i (6 - 8/6). 

Thew ản hăi, năm hoo̭c 2022 - 2023, hết thắi tính kỏ 9.690 hoo̭c xinh khổi 10; 13.210 hoo̭c xinh khổi 9. Cho dêênh, xổ hoo̭c xinh lớp 10 chiểm khwáng 73% hoo̭c xinh lớp 9. Zư̭ kiển, tí lḙ̂ twiến xinh paw lớp 10 năm hoo̭c 2023 - 2024 chiểm khwáng 70% hoo̭c xinh tốt ngiḙ̂p THKX tloong tính. Wiḙ̂c ni̒ dôô̒ng ngiḙ̂ pơ̭i wiḙ̂c xḙ kỏ khwáng 30% hoo̭c xinh tốt ngiḙ̂p THKX xḙ chăng tiếp tṷc hoo̭c kấp THFT ớ ta̒n kác tlươ̒ng kôông lâ̭p. Thew ỉ hưởng fân luô̒ng hoo̭c xinh khăw tốt ngiḙ̂p THFT ớ ta̒n kác tlươ̒ng kôông lâ̭p. Thew ỉ hưởng fân luô̒ng hoo̭c xinh khăw khi tốt ngiḙ̂p THKX xổ lươ̭ng ni̒ xḙ tham za hoo̭c ngê̒ hăi la̒ hoo̭c tlương tli̒nh zảw zṷc thươ̒ng xwiên ớ ta̒n kác tlung tâm ZZTX-ZZNN hăi la̒ ta̒n kác tlươ̒ng THFT kỏ tố tlức dă̭i hoo̭c thew tlương tli̒nh ZZTX.

 


KÁC TIN KHÁC


Thúc tấi fố kâ̭p chư̭ kỉ xổ pơ̭i tha mă̭t ửng zṷng Kâng zân Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Xớ Thôông tin pơ̭i Chwiê̒n thôông (TT&TT) fổi hơ̭p pơ̭i Tlung tâm Tlửng thư̭c diḙ̂n tứ kuốc za kôô̒ng ta̒n zwănh ngiḙ̂p nê̒n táng xổ tố tlức hô̭i ngi̭ tliến khai thúc tấi fố kâ̭p chư̭ kỉ xổ (CKX) kôô̒ng pơ̭i tha mă̭t ửng zṷng Kôông ngḙ̂ zân xổ Hwa̒ Bi̒nh.

Chú dôô̭ng foo̒ng, chẩng zi̭ch bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Pớ tâ̒w năm têểnh măi, môô̭ch xổ bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m (BTN) như: xốt xwất hwiết, thăi chân meḙnh, bă̭ch hâ̒w… i ta̒ ản dố ớ môô̭ch xổ tính fiể Bắc, tiê̒m ấn ngwi kơ xâm nhâ̭p diḙ̂ pa̒n tính pơ̭i lan tha hôô̭ng nểw chăng zảm xát, ản dố pơ̭i xứ lỉ lâ̭p. Kôông pơ̭i di̭, nhu kâ̒w zaw thương, zu li̭ch kuố mo̭l zân tư̒. Ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng tâ̭p tlung zi̭p tâ̒w năm hoo̭c pơ̭i Thất Tlung thu… kỏ thế la̒ za tăng ngwi kơ lâi nhiḙ̂m pơ̭i bu̒ng fát ta̒n kác zi̭ch BTN tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Tiếp nhâ̭n kwa̒ uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i Báw ta̒ng Zi xán Văn hwả Mươ̒ng, Hô̭i Văn hoo̭c ngḙ̂ thwâ̭t tính tố chức lḙ̂ tiếp nhâ̭n kwa̒ tă̭ng va̒ tiếp tuṷc fát dôô̭ng uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Tiển Lưư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTK Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w Xớ VH-TT&ZL...

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng.

Ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭l zân têểnh khânh kôô̒ng zảw zṷc pơ̭i da̒w ta̭w

(HBDT) - Dáng, Nha̒ nước ha koi ZZ&DT la̒ kuốc xắch ha̒ng tâ̒w, dâ̒w tư cho zảw zṷc la̒ dâ̒w tư cho fát tliến. Kwản tliḙ̂t kwan diếm, tlú tlương, tlỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước, tư̒ năm kwa, tính ha i ta̒ tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n kác zái fáp wê̒l fát tliến ZZ&DT, dă̭c biḙ̂t la̒ kwan tâm la̒ tốt Ngi̭ kwiết xổ 29-NQ/TW, ngă̒i 4/11/2013 kuố BCH T.Ư Dáng khwả XI wê̒l "Tối mởi kăn bán, ká thắi ZZ&DT, thew ản iêw kâ̒w kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả tloong diê̒w kiḙ̂n kinh tể thi̭ tlươ̒ng di̭nh hưởng XHCN kôô̒ng pơ̭i hô̭i nhâ̭p kuốc tể”.