(HBDT) - Thew Dê̒ ản xổ 06 kuố Chiỉnh fú, ngă̒nh I tể Hwa̒ Bi̒nh ản zaw 4 nhiḙ̂m vṷ va̒ dă̭ch muṷc tiêw 100% kơ xớ khảm chươ bêḙ̂nh (KCB) xứ zuṷng kăn kước kôông zân (KKKZ) gẳn chíp thăi thể thé BHIT bă̒ng zẩi ma̒ nă̒nh I tể da̒ chiến khai thơ̒i zan kwa, kác kơ xớ KCB va̒ ngươ̒i bêḙ̂nh dê̒w moong ră̒ng xḙ vớ dâ̒w cho wiḙ̂c thăi thể kác thú tuṷc, zẩi tơ̒ gâi tổn kẻm thơ̒i zan va̒ thiê̒n ba̭c...Ngươ̒i zân dăng kỉ khảm chươ bêḙ̂nh BHIT bă̒ng kăn kước kôông zân tla̭i Tluung tâm I tể hwiḙ̂n Lương Xơn.

Ka̭ ni̒ tloong tính kỏ 232 kơ xớ KCB chiến kha thưư̭c hiḙ̂n tla kửw KKKZ gẳn chíp thăi thé BHIT dớ di KCB. Tỉnh dêển ngă̒i 15/5/2023 kỏ 161.765 lươ̭t tla kửw, wiḙ̂c ni̒ zoong la̭i nhê̒w tiḙ̂n ích cho ngươ̒i zân. dôô̒ng thơ̒i chẩm zứt ti̒nh tla̭ng ngươ̒i bêḙ̂nh xứ zuṷng thé BHIT kuố ngươ̒i khác dớ dăng kỉ KCB hwă̭c zan lâ̭n, tluṷc lơ̭i kwi̭ BHIT.

Mối ngă̒i Bêḙ̂nh viên Da khwa tính tiếp nhḙ̂n tlêênh 100 lươ̭t bêḙ̂nh nhân dêểnh KCB BHIT nô̭i chủ va̒ 200 bêḙ̂nh nhân khảm BHIT ngwa̭i chủ, chiểm 15%, chi fỉ chiểm 40% tôống chi KCB tlêênh to̒n tính. Ka̭ ni̒, bêḙ̂nh viḙ̂n tlaang bi̭ tlêênh 10 dâ̒w doo̭c KKKZ gẳn chíp nhă̒m fuṷc vṷ kôông tác tiếp nhâ̭n khwáng 8.257 lươ̭t KCB BHIT bă̒ng KKKZ gẳn chíp, tla kửw thee̒nh kôông la̒ 5.723 lươ̭t (da̭t 69,3%). Thơ̒i zan khâânh ni, xổ lươ̭ng bêḙ̂nh nhân KCB BHIT bă̒ng KKKZ gẳn chíp, tí lḙ̂ kwét KKKZ , xo khớp thôông tin kôô̒ng hḙ̂ thôổng BHIT da̭t tí lḙ̂ kaw hơn  khi̒ mởi chiến khai (thơ̒i zan dâ̒w cgí da̭t 30%). Wiḙ̂c bi̒ cho thẩi , nểw kơ xớ zử liḙ̂w zân kư kuố ngươ̒i zân, bêḙ̂nh nhân ản xác di̭nh chỉnh xác, dâ̒i dú, dôô̒ng bô̭ thi̒ tí lḙ̂ kwét va̒ khớp thôông tin ka̭ng kaw.

Twi nhiên, chi̒ ni̒  ta̭i tính ko̒n môô̭ch xổ tla̭m i tể xa̭ chươ kỏ thiết bi̭ doo̭c ản ma̭ tlêênh thé KKKZ; hḙ̂ thôổng fâ̒n mê̒m chươ hwa̒n thiḙ̂n cho rêênh kâpk nhâ̭t zử liḙ̂w ko̒n châ̭m; kỏ thiết bi̭ doo̭c ản ma̭ vă̭ch mê chươ mắt kắch thư̭c hiḙ̂n... Vi̒ thể thơ̒i zan dêểnh, BHXH tính Hwa̒ Bi̒nh fổi hơ̭p kôô̒ng ngă̒nh I tể kwan tâm fê zwiḙ̂t zư̭ twản, kinh fỉ muô khẳm dâ̒w doo̭c , tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngăơ̒i zân xứ zuṷng KKKZ dớ KCB BHIT; fổi hơ̭p kôô̒ng kác kơ xớ i tể tlêênh diḙ̂ ba̒n hưởng zâ̭n, xứ lỉ vưởng vắc wê̒l fâ̒n mê̒m tiếp nhâ̭n, xứ lỉ xổ liḙ̂w KCB khi zuu̒ng thé KKKZ gẳn chíp, dám báw thwâ̭n tiḙ̂n nhất cho ngươ̒i zân tham za KCB BHIT.KÁC TIN KHÁC


Thúc tấi fố kâ̭p chư̭ kỉ xổ pơ̭i tha mă̭t ửng zṷng Kâng zân Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Xớ Thôông tin pơ̭i Chwiê̒n thôông (TT&TT) fổi hơ̭p pơ̭i Tlung tâm Tlửng thư̭c diḙ̂n tứ kuốc za kôô̒ng ta̒n zwănh ngiḙ̂p nê̒n táng xổ tố tlức hô̭i ngi̭ tliến khai thúc tấi fố kâ̭p chư̭ kỉ xổ (CKX) kôô̒ng pơ̭i tha mă̭t ửng zṷng Kôông ngḙ̂ zân xổ Hwa̒ Bi̒nh.

Chú dôô̭ng foo̒ng, chẩng zi̭ch bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Pớ tâ̒w năm têểnh măi, môô̭ch xổ bḙ̂nh chwiê̒n nhiḙ̂m (BTN) như: xốt xwất hwiết, thăi chân meḙnh, bă̭ch hâ̒w… i ta̒ ản dố ớ môô̭ch xổ tính fiể Bắc, tiê̒m ấn ngwi kơ xâm nhâ̭p diḙ̂ pa̒n tính pơ̭i lan tha hôô̭ng nểw chăng zảm xát, ản dố pơ̭i xứ lỉ lâ̭p. Kôông pơ̭i di̭, nhu kâ̒w zaw thương, zu li̭ch kuố mo̭l zân tư̒. Ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng tâ̭p tlung zi̭p tâ̒w năm hoo̭c pơ̭i Thất Tlung thu… kỏ thế la̒ za tăng ngwi kơ lâi nhiḙ̂m pơ̭i bu̒ng fát ta̒n kác zi̭ch BTN tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Tiếp nhâ̭n kwa̒ uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i Báw ta̒ng Zi xán Văn hwả Mươ̒ng, Hô̭i Văn hoo̭c ngḙ̂ thwâ̭t tính tố chức lḙ̂ tiếp nhâ̭n kwa̒ tă̭ng va̒ tiếp tuṷc fát dôô̭ng uúng hô̭ kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don, tính Huố Făn, nước La̒o. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Tiển Lưư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTK Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w Xớ VH-TT&ZL...

Bớ "xwả na̭n mu̒ chư" dêểnh "xâi zưư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p"

(HBDT) - Bắt dâ̒w bớ năm 1965, tố chức UNESCO cho̭n ngă̒i 8/9 ha̒ng năm la̒ Ngă̒i Kwuốc tể xwả na̭n mu̒ chư . Đủng nhơ thên ră̒ng, xư̭ tha đơ̒i ngă̒i ni̒ nhẩn meḙnh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂cmắt doo̭c, mắt viết dổi kôô̒ng xư̭ fát chiến kuố kon mo̭l. UNESCO khắng di̭nh, xwả na̭n mu̒ chư la̒ kóp fâ̒n xwả bó dỏl nge̒w, la̒ nhi̭ḙ̂m vṷ kỏ ỉ ngiḙ̂ chỉnh tli̭ - kinh tể- xa̭ hô̭i to lởn, dă̭ch nê̒n táng kwan tloo̭ng dớ mối kwuốc za tiển dêểnh tương lai bê̒n vưưng.

Ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭l zân têểnh khânh kôô̒ng zảw zṷc pơ̭i da̒w ta̭w

(HBDT) - Dáng, Nha̒ nước ha koi ZZ&DT la̒ kuốc xắch ha̒ng tâ̒w, dâ̒w tư cho zảw zṷc la̒ dâ̒w tư cho fát tliến. Kwản tliḙ̂t kwan diếm, tlú tlương, tlỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước, tư̒ năm kwa, tính ha i ta̒ tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n kác zái fáp wê̒l fát tliến ZZ&DT, dă̭c biḙ̂t la̒ kwan tâm la̒ tốt Ngi̭ kwiết xổ 29-NQ/TW, ngă̒i 4/11/2013 kuố BCH T.Ư Dáng khwả XI wê̒l "Tối mởi kăn bán, ká thắi ZZ&DT, thew ản iêw kâ̒w kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả tloong diê̒w kiḙ̂n kinh tể thi̭ tlươ̒ng di̭nh hưởng XHCN kôô̒ng pơ̭i hô̭i nhâ̭p kuốc tể”.