(HBDT) – Bêênh tan mẩw bấm xinh (Thlalassemia) la̒ bêênh hwiết hoo̭c zi chiê̒n bấm xinh fố biển nhất thể zởi, tloong rỉ Viḙ̂t Nam la̒ môô̭ch tloong nhửng nước kỏ tí lḙ̂ zoong zen bêḙ̂nh kaw. Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ tí lḙ̂ gen bêḙ̂nh kaw kuố ká nước. Tlalassenmia dớ la̭i hâ̭w kwá nă̭ng nê̒ dổi vởi ngươ̒i bêḙ̂nh, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i.


Ngươ̒i zân thư̭c hiḙ̂n xét ngiḙ̂m tloong Chương chi̒nh "Gala khới dôô̭ng tâ̒m xwát va̒ kwán lỉ Thalassemimia ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh” zo Bêḙ̂nh viḙ̂n Medlatec fổi hơ̭p vởi Xớ I tể, Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính tố chức.

Bêḙ̂nh nhân vắc Thalassemia fái diê̒w tli̭ xuốt dơ̒i, kuô̭c khôổng kuố nả la̒ bêḙ̂nh viḙ̂n dớ chiê̒n mẩw va̒ thái khắch. Chi fỉ chươ bêḙ̂nh ni̒ rất tổn kẻm. Tlung bi̒nh mô̭ch bêḙ̂nh nhân vắc Thalassemia nă̭ng kỏ thế bớ khi̒ khinh tha cho dêểnh 30 thuối hết khwáng 3 tí dôô̒ng. Nhê̒ za di̒nh kwiḙ̂t kwḙ̂ wê̒l kinh tể, khỏ khăn chôô̒ng chất.

Chiê xé wê̒l bêḙ̂nh kuố kon, chi̭ Bu̒i Thi̭ Hiên, xỏm Mởi, xa̭ Iên Thươ̭ng (Kaw Fong) rơm rởm dác mă̭t: Bu̒i Thi̭ Hô̒ng Vi̭ la̒ kon tôi khinh năm 2010, vắc bêḙ̂nh Thalassemia. Bớ khi̒ khinh tha kơ thế nả ổm iểw, thấp ko̒i hơn xo kôô̒ng vươ̒ng ô̭i dê̒w lưở. Kuô̭c khôổng kuố kon tôi gẳn cha̭t vởi bêḙ̂nh viḙ̂n, kôô̒ng kim chie̒n. 1 năm nả fái di chiê̒n mẩw 2 bâ̭n. Kinh tể za di̒nh tôi kiḙ̂t kwḙ̂ vi̒ chi fỉ khảm chươ bêḙ̂nh. Za di̒nh fa baảnh hết tlu bo̒, kủi ka, wăl maa̭nh enh ủn, ha̒ng xỏm mḙ̂ kỏ thiê̒n di chiê̒n mẩw cho kon.

Zảw xư Ngwiḙ̂n Anh Chỉ, Ngwiên Viḙ̂n Tlướng Viḙ̂n Hwiết hoo̭c – Chiê̒n mẩw Tlung ương cho mắt: Thalassemia la̒ bêênh zi chiê̒n lă̭n nhiḙ̂m xắc thế. Bêênh gâi tha nhửng hâ̭w kwá ngiêm tloo̭ng dêểnh khức khwé va̒ zôổng no̒i. Twi nhiên kăn bêḙ̂nh ni̒ hwa̒n to̒n foo̒ng tleẻnh ản. Mo̭i ngươ̒i rêênh la̒ kác xét ngiḙ̂m va̒ tham za tư vẩn tiê̒n hôn nhân dớ fát hiḙ̂n gen bêḙ̂nh va̒ foo̒ng tleẻnh. Dă̭c biḙ̂t dổi vởi kác za di̒nh kỏ ngươ̒i vắc bêḙ̂nh rêênh dêểnh kác tluung tâm tư vẩn va̒ chấn dỏn tiê̒n hôn nhân. Nếw ká hai vơ̭ chôô̒ng ku̒ng kỏ thế bêḙ̂nh Thalassemia kết hôn kơ̒ng kha̒ thi̒ thai nhi kỏ 25% ngwi kơ vắc bêḙ̂nh thế nă̭ng, tlươ̒ng hơ̭p ni̒ kâ̒n chấn dỏn tlước khinh bă̒ng kác fương fáp dớ thi̒m zen bêḙ̂nh.

Nhă̒m tâ̒m xwát va̒ kwán lỉ bêḙ̂nh Thalassemia, tính da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp nhơ tiên chiê̒n vâ̭n dôô̭ng nhân zân thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c khảm va̒ tư vẩn tiê̒n hôn nhân, khảm xa̒ng lo̭c tlước khinh... Năm 2017, bêḙ̂nh viên Medlatec fổi hơ̭p kôô̒ng Xớ I tể tố chức tâ̒m xwát miḙ̂n fỉ zen bêḙ̂nh Thalassemia cho 543 ngươ̒i zân ta̭i xa̭ Iên Lâ̭p, Iên Thươ̭ng kuố hwiḙ̂n Kaw Fong, fát hiḙ̂n 191 tlươ̒ng hơ̭p ngi ngơ̒ kỏ zen bêḙ̂nh, chiểm 35,1%. Khảng 8/2019 bêḙ̂nh viên Medlatec tiếp tṷc phổi hơ̭p tố chức Chương chi̒nh "Gala khới dôô̭ng tâ̒m xwát va̒ kwán lỉ Thalassemimia ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh”. Bêḙ̂nh viên Medlatec da̒ ză̒nh 3 tí dôô̒ng thư̭c hiḙ̂n tâ̒m xwát, xa̒ng loo̭c bêḙ̂nh lỉ miḙ̂n fỉ cho 2.000 ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Wa̒i tha ngươ̒i zân ko̒n ản kung kấp kiển thức wê̒l bêḙ̂nh Thalassemia tlước khi xét ngiḙ̂m va̒ tư vẩn khâw khi kỏ kết kwá.

Tloong thơ̒i zan dêểnh, dớ tâ̒m xwát va̒ kwán lỉ bêḙ̂nh Thalassemia tính kâ̒n tiếp tṷc chiến khai mô hi̒nh kan thiḙ̂p zám thiếw dêểnh tất ká kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ. Tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n dớ nơng kaw nhâ̭n thức kuố kôô̭ng dôô̒ng wê̒l bêḙ̂nh Thalassemia, lơ̭i ích kuố wiḙ̂c xa̒ng loo̭c fát hiḙ̂n khởm bêḙ̂nh... Xớ I tể kâ̒n da̒w ta̭w chwiên môn khu wê̒l kôông tác xa̒ng loo̭c va̒ fát hiḙ̂n khởm, diê̒w tli̭ va̒ kwán lỉ bêḙ̂nh nhân Thalassemia cho kản bô̭ i tể twiển tính va̒ hwiḙ̂n.

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Tha kwân chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 ta̭i xa̭ Vâ̒i Nươ va̒ Hiê̒n Lương

(HBDT) – Ngă̒I 18/12, Dwa̒n Thanh niên, Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ fổi hơ̭p vởi Hô̭i Dông i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha kwân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 va̒ Xwân i̒nh ngwiḙ̂n năm 2020 ta̭i xỏm Ngu̒ (xa̭ Hiê̒n Lương) va̒ 2 xỏm Cha̒ng Ang, Zướng thuô̭c xa̭ Vâ̒i Nươ.

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c

(HBDT) – Khởm ngă̒i 18 – 12, Hô̭i Kwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p vởi Xớ Khwa hoo̭c & Kôông ngḙ̂, Liên hiḙ̂p kác Hô̭i Khwa hoo̭c va̒ Ki̭ thwâ̭t kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2020 - 2025”

Hwiḙ̂n Kim Bôi tích kư̭c chiến khai kác zái fáp foo̒ng bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Năm 2009, Bêḙ̂nh viḙ̂n Nhi Tlung ương thư̭c hiḙ̂n diê̒w tla, la̒ xét ngiḙ̂m gen bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh (TMBX) ta̭i 3 xa̭: Nam Thư̭ng, Dủ Xảng, Vi̭nh Dô̒ng thuô̭c hwiḙ̂n Kim Bôi. Kết kwá cho thẩi, 3 diḙ̂ fương tlêênh kỏ tí lḙ̂ mo̭l vắc bêḙ̂nh TMBX kaw hơn kác diḙ̂ fương khác; tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng kỏ dêểnh 23% ngươ̒i zân vắc bêḙ̂nh. Tlước thư̭c tể rỉ, kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n kim Bôi da̒ nổ lư̭c thi̒m ngwiên nhân va̒ dê̒ tha zái fáp fu̒ hơ̭p dớ foo̒ng bêḙ̂nh TMBX