(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.Kản bô̭ i tể tlươ̒ng THKX thi̭ chẩn ha̒ng tla̭m (Iên Thwí) tư vẩn chăm xoóc khức khwé cho hoo̭c xinh

Ngăi bớ dâ̒w năm hoo̭c 2019 – 2020, UBNZ tính da̒ ban hă̒nh Kôông văn xổ 1217/UBNZ-KGVX thư̭c hiḙ̂n BHIT hoo̭c xinh năm hoo̭c 2019 – 2020. Thew rỉ BHIT tính chú chi̒ fổi hơ̭p vởi Xớ ZZ&DT, UBNZ kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tăng kươ̒ng chiến khai kác zái fáp thư̭c hiḙ̂n kôông tác BHIT hoo̭c xinhda̭t 100% HXXV tham za BHIT.

Ôông Ngwiḙ̂n Ma̭nh Kươ̒ng, Tlướng foo̒ng Kwán lỉ thu BHXH tính cho mắt: Chiên khai kôông văn kuố UBMZ tính, Liên Xớ I tể, ZZ&DT, BHXH da̒ hưởng zâ̭n wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n wê̒l wiḙ̂c BHIT HXXV. Thew rỉ, dổi tươ̭ng tham za BHIT HXXV (chư̒ kác ủn da̒ ản kấp thé BHIT thew kác nhỏm dổi tươ̭ng khác) dang thew hoo̭c ta̭i kác kơ xớ zảw zṷc thuô̭c hḙ̂t hôổng zảw zṷc kwuốc zân, la̒ dổi tươ̭ng kỏ chắch nhiḙ̂m tham za BHIT bắt buô̭c. Mức doỏng haa̒ng khaảng bă̒ng 4,5% mức lương kơ xớ, tloong ri 30% ngân xắch nha̒ nước hổ chơ̭. Kṷ thế năm hoo̭c 2019 – 2020 mức doỏng BHIT tế HXXV la̒ 804.600 dôô̒ng, ngân xắch hổ chơ̭ 30% bă̒ng 214.380 dôô̒ng, ko̒n la̭i HXXV tư̭ doỏng.

Fương thức doỏng thew di̭nh ki̒ 3 khaảng, 6 khảng, 12 hwă̭c 15 khảng HXXV doỏng fâ̒n thuô̭c chắch nhiḙ̂m fái doỏng cho nho nha̒ tlươ̒ng dang hoo̭c. Kác tlươ̒ng hoo̭c kỏ chắch nhiḙ̂m lâ̭p zanh xắch, thu thiê̒n doỏng BHIT kuố HXXV.

Ôông Ngwiḙ̂n ma̭nh Kươ̒ng cho mắt thêm: Năm hoo̭c 2019 – 2020, ká tính kỏ tlêênh 40 ngi̒n HXXV. Wa̒i dổi tươ̭ng ưw tiên như hô̭ nge̒w, kon ngươ̒i kỏ kôông, lư̭c lươ̭ng vṷ chang, ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ... ko̒n la̭i la̒ dổi tươ̭ng bắt buô̭c fái muô. Thew Lwâ̭t BHXH, HXXV la̒ dổi tươ̭ng bắt buô̭c fái tham za BHXH. Zo thểkác diḙ̂ fương kâ̒n zaw chí tiêw kṷ thế cho kác nha̒ tlươ̒ng. Kác tlươ̒ng hoo̭c kâ̒n fái tiên chiê̒n bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức, fố biển cho kác fṷ hwinh, hoo̭c xinh chắch nhiḙ̂m va̒ kwiê̒n lơ̭i khi tham za BHIT.


Viḙ̂t Lâm


KÁC TIN KHÁC


Tha kwân chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 ta̭i xa̭ Vâ̒i Nươ va̒ Hiê̒n Lương

(HBDT) – Ngă̒I 18/12, Dwa̒n Thanh niên, Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ fổi hơ̭p vởi Hô̭i Dông i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha kwân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 va̒ Xwân i̒nh ngwiḙ̂n năm 2020 ta̭i xỏm Ngu̒ (xa̭ Hiê̒n Lương) va̒ 2 xỏm Cha̒ng Ang, Zướng thuô̭c xa̭ Vâ̒i Nươ.

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c

(HBDT) – Khởm ngă̒i 18 – 12, Hô̭i Kwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p vởi Xớ Khwa hoo̭c & Kôông ngḙ̂, Liên hiḙ̂p kác Hô̭i Khwa hoo̭c va̒ Ki̭ thwâ̭t kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2020 - 2025”

Hwiḙ̂n Kim Bôi tích kư̭c chiến khai kác zái fáp foo̒ng bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Năm 2009, Bêḙ̂nh viḙ̂n Nhi Tlung ương thư̭c hiḙ̂n diê̒w tla, la̒ xét ngiḙ̂m gen bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh (TMBX) ta̭i 3 xa̭: Nam Thư̭ng, Dủ Xảng, Vi̭nh Dô̒ng thuô̭c hwiḙ̂n Kim Bôi. Kết kwá cho thẩi, 3 diḙ̂ fương tlêênh kỏ tí lḙ̂ mo̭l vắc bêḙ̂nh TMBX kaw hơn kác diḙ̂ fương khác; tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng kỏ dêểnh 23% ngươ̒i zân vắc bêḙ̂nh. Tlước thư̭c tể rỉ, kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n kim Bôi da̒ nổ lư̭c thi̒m ngwiên nhân va̒ dê̒ tha zái fáp fu̒ hơ̭p dớ foo̒ng bêḙ̂nh TMBX