(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.


Khâw 2 năm tó chứ fát dôô̭ng, Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7 năm 2019 – 2020 va̒ 1 năm tích kư̭c chiến khai thư̭c hiḙ̂n Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Ban Tố chức hô̭i thi tính da̒ nhâ̭n ản nhê̒w tác fấm zư̭ thi kỏ chất lươ̭ng, kỏn tỉnh ửng zṷng kaw. Dổi vởi Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t, kỏ 21 zái fáp thi ớ 5 lỉnh vư̭c: Nôông lâm, ngư ngiḙ̂p, ta̒i ngwiên va̒ môi tlươ̒ng 7 zái fáp, chiểm 33%; kơ khỉ tư̭ dôô̭ng hwả, da̒w ta̭w 4 zái fáp; i tể 3 zái fáp... Kết kwá kỏ 12/21 zái fáp da̭t zái gô̒m 1 zái nhất, 2 zái nhi̒, 3 zái 3, 6 zái khwiển. Tloong rỉ tiêw biếw nhơ Zái fáp "Xâi zưng mô hi̒nh ruôi tlôô̒ng nẩm dôông tlu̒ng ha̭ tháw tlêênh zả thế hư̭w kơ tôống hơ̭p” kuố nhỏn tác za Kôông ti KF Biophram Hwa̒ Bi̒nh da̭t zái nhất; zái fáp "Ngiên kửw kwi chi̒nh xơ chể, doỏng kỏi, báw kwán xán fấm miể ăn thươi fṷc vṷ tiêw zu̒ng tloong nước va̒ xwất khâw” da̭t zái nhi̒... Bớ kác ba̒i zư̭ thi tlêênh, Ban Tố chức da̒ lươ̭ cho̭n 7 zái fáp tham zư̭ Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t to̒n kwuốc năm 2019.


Ban tố chức tlaw zái nhất cho zái fáp "Xâi zưng mô hi̒nh ruôi tlôô̒ng nẩm dôông tlu̒ng ha̭ tháw tlêênh zả thế hư̭w kơ tôống hơ̭p”.

Vởi kuô̭c thi Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019, kỏ 85 zái fáp tham za, tăng 14 zái fáp xo kuô̭c thi lâ̒n thử 14. Kuô̭c thi da̒ thu hút xư̭ tham za kuố tất ká kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính. Tloong rỉ 5 lỉnh vư̭c zư̭ thi dê̒w kỏ xán fấm tham za. Kṷ thế kỏ 17 zái fáp ki̭ thwâ̭t nhă̒m ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng va̒ fát chiến kinh tể; 29 zái fáp wê̒l zṷng kṷ za di̒nh va̒ dô̒ chơi kon rét; 9 fâ̒n mê̒m zái fáp tin hoo̭c... Kết kwá, kỏ 31 zái fáp da̭t zái, tlong rỉ kỏ 3 zái nhi̒, 6 zái ba, 22 zái khwiển khích.

Nhân zi̭p ni̒, Ban tố chức da̒ fát dôô̭ng Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 8; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 16 năm hoo̭c 2019 - 2020

 

HZ


KÁC TIN KHÁC


Kiên kwiết chú dôô̭ng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá la̒n xoỏng zi̭ch Covid-19 thử 2 tlêênh to̒n kwuốc

Khuô̭ng 2/8, Chỉnh fú da̒ tố chức ho̭p thươ̒ng ki̒ vớoj, chư̭c tiển kôô̒ng 63 tính thă̒nh fổ tloong ká nước, tâ̭p chung ba̒n wê̒l kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19. Thú tưởng Chỉnh fú Ngwiḙ̂n Xwân Fúc chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ kác Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tlung ương, Chú ti̭ch T.Ư MTTK Viḙ̂t Nam và da̭i ziḙ̂n kác bô̭, ngă̒nh T.Ư

24433 tlươ̒ng hơ̭p khai bảw i tể tư̭ ngwiḙ̂n foo̒ng, chôổng Covid-19

(HBDT) – Thew thôông tin bớ BCD foo̒ng chổng zi̭ch Covid-19 tính, tỉnh dêểnh hết 15h ngă̒i 30/7, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính gi nhâ̭n 4 tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh kôô̒ng virus SARS-CoV-2, dê̒w tlớ wê̒l bớ Liên bang Nga, ản kắch li ta̭p chung ớ Tlung dwa̒n 814. Ká 4 tlươ̒ng dang ản diê̒w tli̭ ớ bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính, ka̭ ni̒ khức khwé ốn di̭nh, xét ngiḙ̂m da̒ cho kết kwá âm tỉnh lâ̒n 2.