(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.


Khâw 2 năm tó chứ fát dôô̭ng, Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7 năm 2019 – 2020 va̒ 1 năm tích kư̭c chiến khai thư̭c hiḙ̂n Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Ban Tố chức hô̭i thi tính da̒ nhâ̭n ản nhê̒w tác fấm zư̭ thi kỏ chất lươ̭ng, kỏn tỉnh ửng zṷng kaw. Dổi vởi Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t, kỏ 21 zái fáp thi ớ 5 lỉnh vư̭c: Nôông lâm, ngư ngiḙ̂p, ta̒i ngwiên va̒ môi tlươ̒ng 7 zái fáp, chiểm 33%; kơ khỉ tư̭ dôô̭ng hwả, da̒w ta̭w 4 zái fáp; i tể 3 zái fáp... Kết kwá kỏ 12/21 zái fáp da̭t zái gô̒m 1 zái nhất, 2 zái nhi̒, 3 zái 3, 6 zái khwiển. Tloong rỉ tiêw biếw nhơ Zái fáp "Xâi zưng mô hi̒nh ruôi tlôô̒ng nẩm dôông tlu̒ng ha̭ tháw tlêênh zả thế hư̭w kơ tôống hơ̭p” kuố nhỏn tác za Kôông ti KF Biophram Hwa̒ Bi̒nh da̭t zái nhất; zái fáp "Ngiên kửw kwi chi̒nh xơ chể, doỏng kỏi, báw kwán xán fấm miể ăn thươi fṷc vṷ tiêw zu̒ng tloong nước va̒ xwất khâw” da̭t zái nhi̒... Bớ kác ba̒i zư̭ thi tlêênh, Ban Tố chức da̒ lươ̭ cho̭n 7 zái fáp tham zư̭ Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t to̒n kwuốc năm 2019.


Ban tố chức tlaw zái nhất cho zái fáp "Xâi zưng mô hi̒nh ruôi tlôô̒ng nẩm dôông tlu̒ng ha̭ tháw tlêênh zả thế hư̭w kơ tôống hơ̭p”.

Vởi kuô̭c thi Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019, kỏ 85 zái fáp tham za, tăng 14 zái fáp xo kuô̭c thi lâ̒n thử 14. Kuô̭c thi da̒ thu hút xư̭ tham za kuố tất ká kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính. Tloong rỉ 5 lỉnh vư̭c zư̭ thi dê̒w kỏ xán fấm tham za. Kṷ thế kỏ 17 zái fáp ki̭ thwâ̭t nhă̒m ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng va̒ fát chiến kinh tể; 29 zái fáp wê̒l zṷng kṷ za di̒nh va̒ dô̒ chơi kon rét; 9 fâ̒n mê̒m zái fáp tin hoo̭c... Kết kwá, kỏ 31 zái fáp da̭t zái, tlong rỉ kỏ 3 zái nhi̒, 6 zái ba, 22 zái khwiển khích.

Nhân zi̭p ni̒, Ban tố chức da̒ fát dôô̭ng Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 8; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 16 năm hoo̭c 2019 - 2020

 

HZ


KÁC TIN KHÁC


Tha kwân chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 ta̭i xa̭ Vâ̒i Nươ va̒ Hiê̒n Lương

(HBDT) – Ngă̒I 18/12, Dwa̒n Thanh niên, Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ fổi hơ̭p vởi Hô̭i Dông i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha kwân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 va̒ Xwân i̒nh ngwiḙ̂n năm 2020 ta̭i xỏm Ngu̒ (xa̭ Hiê̒n Lương) va̒ 2 xỏm Cha̒ng Ang, Zướng thuô̭c xa̭ Vâ̒i Nươ.

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c

(HBDT) – Khởm ngă̒i 18 – 12, Hô̭i Kwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p vởi Xớ Khwa hoo̭c & Kôông ngḙ̂, Liên hiḙ̂p kác Hô̭i Khwa hoo̭c va̒ Ki̭ thwâ̭t kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2020 - 2025”

Hwiḙ̂n Kim Bôi tích kư̭c chiến khai kác zái fáp foo̒ng bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Năm 2009, Bêḙ̂nh viḙ̂n Nhi Tlung ương thư̭c hiḙ̂n diê̒w tla, la̒ xét ngiḙ̂m gen bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh (TMBX) ta̭i 3 xa̭: Nam Thư̭ng, Dủ Xảng, Vi̭nh Dô̒ng thuô̭c hwiḙ̂n Kim Bôi. Kết kwá cho thẩi, 3 diḙ̂ fương tlêênh kỏ tí lḙ̂ mo̭l vắc bêḙ̂nh TMBX kaw hơn kác diḙ̂ fương khác; tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng kỏ dêểnh 23% ngươ̒i zân vắc bêḙ̂nh. Tlước thư̭c tể rỉ, kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n kim Bôi da̒ nổ lư̭c thi̒m ngwiên nhân va̒ dê̒ tha zái fáp fu̒ hơ̭p dớ foo̒ng bêḙ̂nh TMBX