(HBDT) – Ngăi tloong lḙ̂ khai zaáng va̒ Ngă̒i to̒n zân dươ rét dêểnh tlươ̒ng năm ho 2019 – 2020, ha̒ng ngi̒n fâ̒n kwa̒, khất hoo̭c bôống tli̭ zả ha̒ng tí dôô̒ng da̒ ản Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp, kác tố chức, kả nhân, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ háw tâm... tlaw dêểnh hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Thôông kwa kác hwa̭t dôô̭ng ni̒, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ fát hwi ản vai tlo̒ tiên foong, khơi gơ̭i xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i dổi vởi hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i.Kác khu zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) xứ zṷng kinh fỉ bớ Kwi̭ Khwiển hoo̭c tă̭ng kwa̒ hoo̭c xinh kỏ thă̒nh tích hoo̭c tâ̭p xwất xắc nhân zi̭p khai záng nămhoo̭c 2019 - 2020

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Lơ̭i, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính cho mắt: Wiḙ̂c xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c ản thư̭c hiḙ̂n thew hưởng da za̭ng hwả, hwi dôô̭ng xư̭ doỏng kóp kuố to̒n xa̭ hô̭i. Tloong 9 khảng năm năi, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp tloong to̒n tính da̒ kwiên kóp ản 19,6 tí dôô̒ng. Tôống Kwi̭ Khwiển hoo̭c to̒n tính la̒ 22,89 tí dôô̒ng, bi̒nh kwân da̭t mức 26,778 dôô̒ng/ ngươ̒i zân. Nểw tỉnh Kwi̭ Khwiển hoo̭c za di̒nh bớ nguô̒n ruôi kủi nhươ̭ thi̒ thôống xổ Kwi̭ Khwiển hoo̭c to̒n tính la̒ 32,1 tí dôô̒ng.

Tloong 9 khảng kwa, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ ză̒nh tlêênh 2,9 tí dôô̒ng tă̭ng hoo̭c bôống va̒ fâ̒ thướng cho kác zảw viên, hoo̭c xinh tiêw biếw, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn vởi tống xổ thiê̒n 234 tliḙ̂w dôô̒ng. Hô̭i Khwiển hoo̭c kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tlaw 4.025 khất hoo̭c bôống, tôống xổ thiê̒n tlêênh 1,7 tí dôô̒ng; tlaw 13.186 khất fấn thướng, tôống xổ thiê̒n tlêênh 1,2 tí dôô̒ng.

Kác foong tla̒w xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c fát chiến xôi nối, rôô̭ng khắp tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính. Tiêw biếw nhơ foong tla̒w "Ruôi kủi nhươ̭ tiết kiḙ̂m khwiển hoo̭c” , kỏ tlêênh 40% hô̭ tloong to̒n tính thư̭c hiḙ̂n. Dêểnh ka̭ ni̒ to̒n tính da̒ "ruôi” ản116.666 kon kủi nhươ̭ khwiển hoo̭c, thu tlêênh 9,2 tí dôô̒ng. Foong tla̒w "Ba dơ̭ dâ̒w” dơ̭ dâ̒w hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ, hoo̭c xinh zói, hoo̭c xinh khwiết tâ̭t vươn lêênh, tiếp tṷc ản kác kấp, kác ngă̒nh hướng ửng. To̒n tính nhâ̭n dơ̭ dâ̒w cho 3.444 ủn kỏ tôống xổ thiê̒n lêênh tlêênh 2,1 tí dôô̒ng.

Dô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính cho mắt thêm: Kác Ban Khwiển hoo̭c tlư̭c thuô̭c bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức da̒ xâi zư̭ng, fát chiến nguô̒n Kwi̭ Khwiển hoo̭c tloong dơn vi̭ va̒ xứ zṷng kỏ hiḙ̂w kwá. Bớ nguô̒n kwi̭, nhê̒w Ban Khwiển hoo̭c da̒ la̒ tốt kôông tác khen thướng, hổ chơ̭ ki̭p thơ̒i, tiêw biêw nhơ kác Ban Khwiển hoo̭c kơ kwan: Văn foo̒ng Tính wí, Văn foo̒ng UBNZ tính, Bô̭ CHKX tính, Bảw Hwa̒ Bi̒nh... Kỏ thế nỏi wiḙ̂c xâi zư̭ng va̒ kwán lỉ, xứ zṷng kỏ hiḙ̂w kwá Kwi̭ Khwiển hoo̭c da̒ kóp fâ̒n tích kư̭c baw dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c ta̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng df, hưởng dêểnh xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p kuố tính, kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc va̒ da̒w ta̭w tlêênh diḙ̂ ba̒n


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Tha kwân chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 ta̭i xa̭ Vâ̒i Nươ va̒ Hiê̒n Lương

(HBDT) – Ngă̒I 18/12, Dwa̒n Thanh niên, Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ fổi hơ̭p vởi Hô̭i Dông i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha kwân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 va̒ Xwân i̒nh ngwiḙ̂n năm 2020 ta̭i xỏm Ngu̒ (xa̭ Hiê̒n Lương) va̒ 2 xỏm Cha̒ng Ang, Zướng thuô̭c xa̭ Vâ̒i Nươ.

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c

(HBDT) – Khởm ngă̒i 18 – 12, Hô̭i Kwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p vởi Xớ Khwa hoo̭c & Kôông ngḙ̂, Liên hiḙ̂p kác Hô̭i Khwa hoo̭c va̒ Ki̭ thwâ̭t kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2020 - 2025”

Hwiḙ̂n Kim Bôi tích kư̭c chiến khai kác zái fáp foo̒ng bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Năm 2009, Bêḙ̂nh viḙ̂n Nhi Tlung ương thư̭c hiḙ̂n diê̒w tla, la̒ xét ngiḙ̂m gen bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh (TMBX) ta̭i 3 xa̭: Nam Thư̭ng, Dủ Xảng, Vi̭nh Dô̒ng thuô̭c hwiḙ̂n Kim Bôi. Kết kwá cho thẩi, 3 diḙ̂ fương tlêênh kỏ tí lḙ̂ mo̭l vắc bêḙ̂nh TMBX kaw hơn kác diḙ̂ fương khác; tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng kỏ dêểnh 23% ngươ̒i zân vắc bêḙ̂nh. Tlước thư̭c tể rỉ, kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n kim Bôi da̒ nổ lư̭c thi̒m ngwiên nhân va̒ dê̒ tha zái fáp fu̒ hơ̭p dớ foo̒ng bêḙ̂nh TMBX