(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m


Lư̭c lươ̭ng KXZT Kôông an hwiḙ̂n La̭c Thwí kiếm tla, kiếm xwát fương tiḙ̂n zaw thôông tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Tloong rỉ kỏ 7 xe kheéch, 4 xe container, 98 xe tái, 109 xe kon va̒ 576 xe mô tô. Kác lô̭i vi fa̭m chú iểw la̒ vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l nôô̒ng dô̭ kô̒n, 37 tlươ̒ng hơ̭p vi fa̭m tôốc dô̭, 140 tlươ̒ng hơ̭p lô̭i di baw dươ̒ng kẩm. Lô̭i ó kỏ zẩi fép lải xe hwă̭c dăng lỉ xe 99 tlươ̒ng hơ̭p, 136 tlươ̒ng hơ̭p chớ hă̒ng kwả khố... kác vi fa̭m khác 196 tlươ̒ng hơ̭p.

Lư̭c lươ̭ng KXZT ku̒ng da̒ xứ fa̭t xổ thiê̒n 550 tliḙ̂w dôô̒ng dổi vởi kác hă̒nh vi vi fa̭m, tước kwiê̒n xứ zṷng zẩi fép lải xe 33 tlươ̒ng hơ̭p, tloong rỉ kỏ 17 tlươ̒ng hơ̭p lải xe tái, 1 lải xe kon, 15 tlươ̒ng hơ̭p lải mô tô. Ta̭m zư̭ 103 fương tiḙ̂ng, tloong rỉ kỏ 1 xe tái, 102 xe mô tô

PV


KÁC TIN KHÁC


Chinh xát tiêw biếw ớ vu̒ng dất Mươ̒ng Dôô̭ng

(HBDT) – La̒ ngươ̒i kon Mươ̒ng Dôô̭ng, Thươ̭ng wỉ Bu̒i Dức Chỉ, Dô̭i fỏ Dô̭i Kắnh xát hi̒nh xư̭ (Kôông an hwiḙ̂n Kim Bôi) nối lêênh la̒ diê̒w tla viên xắc xáw, bán li̭nh tloong dẩw chanh kôô̒ng thô̭i fa̭m hi̒nh xư̭. Eenh liên tiếp lâ̭p nhê̒w chiển không xwất xắc, chư̭c tiếp diê̒w tla, fả nhê̒w vṷ ản fức ta̭p, kóp fâ̒n ốn di̭nh diḙ̂ ba̒n. Thươ̭ng wỉ Bu̒i Dức Chỉ vinh zư̭ la̒ 1 tloong 70 diến hi̒nh tiêw biếw tloong foong tla̒w thi duô “Vi̒ an ninh Tố kwuốc” zai dwa̭n 2=015 – 2020 kuố Kôông an tính.

Bắt zư̭ dổi tươ̭ng tloong vṷ kướp ngân ha̒ng ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Thew thôông tin bớ lư̭c lươ̭ng chức năng, baw khwáng 20h20’ ngă̒i 2/11, Kṷc Kắnh xát Hi̒nh xư̭ - Bô̭ Kôông an fổi hơ̭p Kôông an tính bắt zư̭ dổi tươ̭ng Fa̭m Văn Xi̭ (KN 1977) chủ ớ thôn Liên Hôô̒ng, xa̭ Khwan Zṷ (La̭c Thwí), la̒ dổi tươ̭ng thư̭c hiḙ̂n vṷ kướp thiê̒n ta̭i Chi nhẳnh Ngân ha̒ng Nôông ngiḙ̂p va̒ fát chiến nôông thôn (Agribank) hwiḙ̂n La̭c Xơn

Chiển xi̭ kắnh xát zaw thôông “khẻw la̒, khẻw vâ̭n dôô̭ng”

(HBDT) – La̒ kản bô̭ Dô̭i tham mưw, Foo̒ng kắnh xát zaw thông (Kôông an tính), Thươ̭ng wỉ Bu̒i Ngo̭c Tiển luôn kương mâ̭w tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ ma̒ lẳnh da̭w dơn vi̭ va̒ chí hwi dô̭i zaw, ản deẻnh zả la̒ mô̭ch tloong nhửng chiển xi̭ tlé tiêw biếw kuố dơn vi̭, nhất la̒ tloong thư̭c hiḙ̂n kác foong tla̒w thi duô tlêênh tinh thâ̒n ""Khẻw la̒, khẻw vâ̭n dôô̭ng”...