(HBDT) - Tlêênh ta̭ng khả zoong 3 kả thế bảw (dôông lă̭nh) kỏ thên khwa hoo̭c la̒ Catopuma temminckii, thuô̭c nhỏm I, zănh mṷc lwa̒i ngwi kấp, kwỉ hiểm ản ưw tiên báw bḙ̂ zoong ti paảnh, Bu̒i Văn Miên (TN 1988), tlủ ớ xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) bi̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng ản dố, pắt zư̭. Kôô̒ng pơ̭i thô̭i "Bi fa̭m kwi di̭nh wê̒l báw bḙ̂ dôô̭ng bâ̭t ngwi kấp, kwỉ hiểm”, Bu̒i Văn Miên bi̭ Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính xứ fa̭t 4 năm tu̒…Mo̭l zân pắt kon thẳnh ớ khu bư̭c hâ̒ng kha̒ thuô̭c diḙ̂ pa̒n xa̭ Pa̒ Ko̒, hwiḙ̂n Mai Châw (ắnh chṷp khảng 7/2023).


Ngâm ha̭w i fái pắt

I chôổng nhơ Bu̒i Văn Miên, Tlâ̒n Ngoo̭c Lan (TN 1976) kôô̒ng pơ̭i Ngwiḙ̂n Thi̭ Wănh (TN 1979) kôô̒ng tlủ ớ xỏm Mẳi 2, xa̭ Hwa̒ Bi̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh) tlêênh ta̭ng khả chớ thew 1 kon thẳnh hố chuổ wê̒l TF Hwa̒ Bi̒nh tí paảnh bi̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng ản dố, pắt zư̭, bi̭ TANZ TF Hwa̒ Bi̒nh zoong tha xét xứ kôô̒ng pơ̭i thô̭i "Bi fa̭m kwi di̭nh wê̒l báw bḙ̂ dôô̭ng bâ̭t ngwi kấp, kwỉ hiểm”, xứ fa̭t Tlâ̒n Ngoo̭c Lan 12 khảng tu̒ (tlew), Ngwiḙ̂n Thi̭ Wănh 9 khảng tu̒ (tlew). 

Thơ̒i zan kwa, kơ kwan tlức năng kuố tính ka̭ no̒ i tấi thẳn kôông tác dẩw tlănh, xứ lỉ ngiêm khắc ta̒n dổi tươ̭ng bi fa̭m kwi di̭nh wê̒l báw bḙ̂ dôô̭ng bâ̭t ngwi kấp, kwỉ hiểm. Nhơ ngă̒i 22/1/2021, ớ xa̭ Fủ ngiḙ̂ (La̭c Thwí), Foo̒ng Kắnh xát kinh tể - môi tlươ̒ng, Kâng an tính tê̒w pơ̭i Kâng an hwiḙ̂n La̭c Thwí ản dố, pắt kwa tang Dă̭ng văn Pắi (TN 1969), tlủ ớ xa̭ Iên Bôô̒ng (La̭c Thwí) zoong tlải fép 3 kon thẳnh hố chuổ (thuô̭c nhỏm 1B), kân nă̭ng khwáng 7kg ti paảnh. Tiếp di̭, kwa kôông tác năm ti̒nh hi̒nh, Dô̭i 3, Foo̒ng Kắnh xát kinh tể - môi tlươ̒ng ản dố ớ tlêênh diḙ̂ pa̒n xa̭ Hưng Thi (La̭c Thwí) kỏ dổi tươ̭ng Bu̒i Văn Diḙ̂p (TN 1980), tlủ ớ xỏm Mản kỏ dẩw hiḙ̂w, biếw hiḙ̂n tham za muô paảnh, zoong dôô̭ng bâ̭t hwnag za̭ (DBHZ). Khăw môô̭ch thơ̒i zan thew zo̭i, tố kôông tác Dô̭i 3 tê̒w pơ̭i Dô̭i Kắnh xát zaw thôông - tlâ̭t tư̭ (Kâng an hwiḙ̂n La̭c Thwí) kiếm tla, pắt zư̭ xe ô tô zo Bu̒i Văn Diḙ̂p lải, ản dố tlêênh xe chớ 6 kon dôô̭ng bâ̭t lwa̒i khí hwang za̭ (ta̒ chít, toỏng dả leḙnh), thuô̭c zeenh mṷc ngwi kấp, kwỉ hiểm nhỏm IIB. Ớ Kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla, Bu̒i Văn Diḙ̂p khai nhâ̭n muô 5 kon dôô̭ng bâ̭t hwang za̭ tí paảnh cho môô̭ch kheéch ha̒ng tă̭ch tha, tang tlêênh tang khả zoong ti paảnh. 

Mởi ni ngă̒i 14/9/2023, pớ nguô̒n tin bảw kuố kwâ̒n tlủng nhân zân, lư̭c lươ̭ng tlức năng Kâng an TF Hwa̒ Bi̒nh ản dố, pắt kwá tang hal ôông pa̒ Lê Mă̭nh Hu̒ng (TN 1972) pơ̭i Fa̭m Thi̭ Chwiên (TN 1971), tlủ ớ tố 1, fươ̒ng Zân Chú ta̒ng tlư̭, muô paảnh, bâ̭n chwiến dôô̭ng bâ̭t thuô̭c zeenh mṷc ngwi kấp, kwỉ hiểm. Tang bâ̭t thu ản la̒ 2 bi̒nh ha̭w ngâm, tloong di̭, 1 bi̒nh ngâm kon thẳnh chuổ pơ̭i 1 bi̒nh ngâm "tảl Xơn Zương” tê̒w thuô̭c nhỏm lwa̭i dôô̭ng bâ̭t hwang za̭, ngwi kấp, kwỉ hiểm kâ̒n ản báw bḙ̂ pơ̭i kẩm kinh zwănh thương ma̭i. Thew khai nhâ̭n kuố ta̒n kác dổi tươ̭ng ớ kơ kwan Kâng an, 2 bi̒nh ha̭w tlêênh ản Lê Mă̭nh Hu̒ng chớ ti paảnh ớ khu bư̭c fươ̒ng FươngLâm (TF Hwa̒ Bi̒nh) pơ̭i zả 13 tliḙ̂w dôô̒ng. 

Xứ lỉ ngiêm khắc hă̒nh bi muô paảnh dôô̭ng bâ̭t hwang za̭ 

Tlêênh diḙ̂ pa̒n tính, DBHZ kôô̒ng pơ̭i ta̒n xán fấm DBHZ kỏ nguô̒n kôốc tư̭ nhiên tlú iểw ản ta̒n dổi tươ̭ng muô paảnh, bâ̭n chwiến pớ miểng ni ti tla miểng no̭ tí zoong paảnh hăi tlung chwiến têểnh ta̒n diḙ̂ fương khác. Thươ̭ng tả Tlâ̒n Kuốc Hwa̒n, Fỏ Tlướng foo̒ng kắnh xát Kinh tể - môi tlươ̒ng, Kâng an tính cho hăi: Kwa kôông tác dẩw tlănh kuố lư̭c lươ̭ng tlức năng, wiḙ̂c muô paảnh, bâ̭n chwiến, tiêw thṷ DBHZ kỏ nguô̒n kôốc tư̭ nhiên ản ta̒n dổi tươ̭ng la̒ tinh bi, tư̒ thú dwa̭n tí kwa mă̭t kơ kwan tlức năng, Kôông tác dẩw tlănh pơ̭i ta̒n lwa̭i thô̭i fa̭m ni̒ tô̭l tư̒ khỏ khăn. Bi̒nh kwân mô̭i năm lư̭c lươ̭ng tlức năng tloong ká thắi tính chí ản dố, pắt zư̭ ản pớ 2 - 3 bṷ. Ká thắi ta̒n bṷ ản dố hăi dẳi, pắt zư̭ tê̒w bi̭ xứ lỉ ngiêm, hâ̒w hết bi̭ khới tổ xứ lỉ tlắch nhiḙ̂m hi̒nh xư̭. 

Thew thấm fản Lỉ Thi̭ Dwa̒n, Thấm fản TANZ tính, thơ̒i zan kwa, TANZ hal kấp tính i ta̒ zoong tư̒ bṷ ản liên kwan têểnh hă̒nh bi muô paảnh, ta̒ng tlư̭, bâ̭n chwiến, tiêw thṷ DBHZ tha xét xứ, twiên hi̒nh fa̭t thích tảng, tương xửng pơ̭i hă̒nh bi, tỉnh chất, mớc dô̭ fa̭m thô̭i kuố ta̒n bi̭ kả. Mé, tlêênh thư̭c tể kỏ khả tư̒ mo̭l ngỏ nhḙl mớc dô̭ hă̒nh bi mo̒ mêê̒nh la̒ tha. Nả cho la̒, bán thân nả chăng fái la̒ mo̭l ti pắt, pó ha̭i, nuôi nhốt DBHZ, chí xứ zṷng ta̒n kác xán fấm pớ DBHZ thi̒ "bô kan”. 

Tlước thư̭c tla̭ng di̭, tí nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác foo̒ng ngươ̒ pơ̭i i nhơ xứ fa̭t ngiêm bi fa̭m kwi di̭nh wê̒l báw bḙ̂ DBHZ, ngă̒i 5.11.2018, Hô̭i dôô̒ng Thấm fản TANZ Tổi kaw ban hă̒nh ngi̭ kwiết khổ 05/2018/NQ-HĐTP hưởng zâ̭n áp zṷng Diê̒w 234 pơ̭i 224 - Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭. Thew Ngi̭ kwiết, "nểw kả nhân, tố tlức kỏ hă̒nh bi ta̒ng tlư̭, xứ zṷng tlôốc, tim, bô̭ ta, bô̭ xiêng, puô̒ng gan… la̒ ta̒n bô̭ fâ̭n kơ thế chăng thế tắch tha ản wiḙ̂c khôổng kuố DBHZ hăi la̒ ta̒n xán fấm kuố DBHZ, dôô̭ng bâ̭t ngwi kấp, kwỉ hiểm nhơ fôi dôô̭ng bâ̭t, mẳw, nô̭i ta̭ng, ta, lôông, xiêng, khâ̒ng, nga̒, chân moỏnh… i ản koi la̒ hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t pơ̭i fái ản xứ lỉ ngiêm” - Thấm fản Lỉ Thi̭ Dwa̒n pô̭ meḙnh.

KÁC TIN KHÁC


Kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an minh nhân zân pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân

Khăw 3 năm la̒ thew Dê̒ ản Nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá foong tla̒w Ká thắi twa̒n zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc (TZBBANTK) zai dwa̭n 2021 - 2025, foong tla̒w ni̒ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ngă̒i ka̒ng ti paw chiê̒w khu. Kwa di̭ kóp fâ̒n zư̭ bư̭ng ốn di̭nh an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ngăl pớ kơ xớ. Tảng pô̭ la̒ pớ foong tla̒w ni̒ i ta̒ kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an ninh nhân zân (ANNZ) tê̒w kôô̒ng pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân.

Bảw “chốt” zaw thôông lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i ngă̒i záp Thết, kwán tli̭ biên môô̭ch nhỏm kỉn bi̭ xứ fa̭t 5 tliḙ̂w dôô̒ng

Ngă̒i 8/2, thôông tin pớ Kâng an hwiḙ̂n Mai Châw cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ la̒ xoong hô̒ xơ pơ̭i tha kwiết di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh khổ tiê̒n 5 tliḙ̂w dôô̒ng dổi pơ̭i Lo̒ Văn H (TN 1997) tlủ ớ xỏm Dâ̭w, xa̭ Too̒ng Dâ̭w (Mai Châw) wê̒l hă̒nh bi "Thu thâ̭p, xứ lỉ pơ̭i xứ zṷng thôông tin kuố tố tlức, kả nhân khác mo̒ chăng ản dôô̒ng ỉ hăi xai mṷc di̭ch thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t "thew diếm e, khwán 3, Diê̒w 102 Ngi̭ di̭nh 15/2020/NĐ-CP kuố Chỉnh fú wê̒l Kwi di̭nh "xớ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh tloong li̭nh bư̭c bưw tlỉnh biḙ̂n thôông, tâ̒n khổ bô twiển diḙ̂n, Kôông ngḙ̂ thôông tin pơ̭i zaw zi̭ch diḙ̂n tứ”.

Lư̭c lươ̭ng Kâng an tính zư̭ bi̒nh iên co xử Mươ̒ng

Tỉnh têểnh thơ̒i ka̭ ni̒, khăw hơn 1 khảng thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m báw bḙ̂ Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n, lư̭c lươ̭ng Kâng an tính i ta̒ lâ̭p ản tư̒ chiển kôông xwất xắc, dẩw tlănh tlẩn áp thô̭i fa̭m kỏ hiḙ̂w kwá. Kwa di̭ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong zư̭ bi̒nh iên cho xử Mươ̒ng tlước thê̒m Xwân mởi 2024.

Foo̒ng, chôổng tác ha̭i kuố ra̭w, biê tloong zi̭p Thết

Xu hưởng xứ zuṷng ra̭w, biê tloong xinh hwa̭t ha̒ng ngă̒i, nhất la̒ zi̭p lḙ̂, Thết ngă̒i ka̭ng tăng. Wiḙ̂c la̭m zuṷng biê, ra̭w gâi ắnh hướng dêểnh ti̒nh châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i, tlớ thee̒nh vẩn dê̒ dảng lo.