(WBDT) - Ngă̒i 13-15/3 wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức tha̒nh kôông zái Kâ̒w lôông – Boỏng ba̒n KNVCLD wiḙ̂n Ki̒ Xơn năm 2018


Tham za zái kỏ khânh 300 vâ̭n dôô̭ng viên kuố 25 dơn vi̭ dêểnh bớ 10 xa̭, thi̭ chẩn va̒ 15 kơ kwan, dơn vi̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n. Tloong 3 ngă̒i, kác vâ̭n dôô̭ng viên thi dẩw, chenh ta̒i 16 bô̭ wi chương ớ kác nô̭i zung boỏng ba̒n, kâ̒w lôông (khổi xa̭, thi̭ chẩn 7 bô̭, 9 bô̭ khổi wiḙ̂n)

Khâw 3 ngă̒i thi dẩw, BTC da̒ tlaw wi chương cho kác vâ̭n dôô̭ng viên da̭t tha̒nh tích kaw. Khổi xa̭, thi̭ chẩn (chí dăng zái nhất): Nô̭i zung boỏng ba̒n, dơn nam 40 thuối tlớ thuổng: Dinh Văn Thăn (Mông Wả), dơn nam 41 thuối tlớ lêênh: Ngwiển Kwang Twẩn (Zân Wa̒). Nô̭i zung kâ̒w lôông: Dôi nam 40 thuối tlớ thuổng: Ngwiển Chung Thông- Dă̭ng Viḙ̂t Zủng (TT Ki̒ Xơn), dôi nam 41 thuối tlớ thuổng: Ngwiển Văn Chung – Châ̒n Văn Khảnh (Hơ̭p Tha̒nh), dôi nư̭ 40 thuối tlớ thuổng: Dă̭g Thu Hươ̒ng – Bu̒i Bích Hô̒ng (TT Ki̒ Xơn), dôi nư̭ 41 thuối tlớ lêênh: Lương Thi̭ Bi̒nh – Ngwiển Thi̭ Ngiḙ̂ (TT Ki̒ Xơn), dôi nam nư̭ 40 thuối tlớ thuổng: Dinh Kuốc Lwân – Châ̒n Lḙ̂ Zang (TT Ki̒ Xơn)


Kác vâ̭n dôô̭ng viên thi dẩw no̭i zung boỏng ba̒n dơn nam

Khổi wiḙ̂n (Chí dăng zái nhất): Nô̭i zung boỏng ba̒n, dơn nam 40 thuối tlớ thuổng: Dinh Hái Nam (UBND wiḙ̂n), dơn nam 41 thuối tlớ lênh: Ngwiển Hô̒ng Hái (UBND wiḙ̂n), dơn nư̭ 40 thuối tlớ thuổng: Dinh Thi̭ Bích Da̒m (UBND wiḙ̂n). Nô̭i zung kâ̒w lôông: Dôi nam 40 thuối tlớ thuổng: Ngwiển Anh Chiển – Ngwiển Di̒nh Thi (TT i tể), dôi nam 41 thuối tlớ lênh: La̭i Anh Xảng – Châ̒n Thể Vinh (Foo̒ng GD&ĐT), dôi nư̭ 41 thuối tlớ lêênh: Dinh Thi̭ Vân – Ngwiển Thi̭ Vân (TT i tể), dôi nam 40 thuối tlớ thuổng: Chu Tha̒nh Hưng – Ngô Thi̭ Tâm ( Foo̒ng GD&ĐT), dôi nam nư̭ 41 thuối tlớ lênh: Ngwiển Thanh Fương – Châ̒n Thi̭ Bích Hwiê̒n (Wiḙ̂n wí)


Hô̒ng Ngo̭cKÁC TIN KHÁC


Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.

Tiếp tṷc thi dẩw kác nô̭i zung Zái Vô di̭ch Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác nô̭i zung kuố Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019 tiếp tṷc ản ziḙ̂n tha vởi kác kuô̭c duô kwiết liḙ̂t, hấp zâ̭n va̒ ki̭ch tỉnh.

130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.

Khức khôổng foong tla̒w “To̒n zân xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả” ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Nhưngx năm kwa, foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” ản hwiḙ̂n La̭c Xơn chiến khai khu, rôô̭ng, zúp khơi zâ̭l khức meḙnh kuố khổi da̭i do̒n kết to̒n zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.

Khức hút zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh dà bước baw thuối XXVII – chă̭ng khả za̒i kỏ thế khắng di̭nh khức bê̒n, khức hấp zâ̭n kuố zái thế thaw ni̒. Dớ chấn bi̭ cho muô̒ zái mởi, năm 2018, kác tha̒nh viên Ban chí da̭w, Ban tố chức va̒ kác ngă̒nh liên kwan da̒ tích kư̭c baw kuô̭c dớ tố chức zái thâ̭t ba̒i bán, tlang tloo̭ng. Tiếp tṷc nơng kaw kwi mô, chất lươ̭ng, kóp fâ̒n thi̒m kiểm nhân tổ mởi cho thế thaw tính nha̒, fát chiến foong tla̒w re̒n liḙ̂n thân thế tloong kôô̭ng dôô̒ng, xa̭ hô̭i.

Rẩw ẩn xe da̭p Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kết thúc zái xe da̭p dươ̒ng za̒i tlé to̒n kuốc va̒ xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018, do̒n Hwa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh ản 4 hwi chương wa̒ng, 6 hwi chương ba̭c, 3 hwi chương dô̒ng, la̒ dơn vi̭ dửng thử 2 wê̒l tôống xắp hwi chương nô̭i zung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc, chí dửng khâw dô̭i An Zang wê̒l xổ lươ̭ng hwi chương.