(WBDT) - Ngă̒i 13-15/3 wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức tha̒nh kôông zái Kâ̒w lôông – Boỏng ba̒n KNVCLD wiḙ̂n Ki̒ Xơn năm 2018


Tham za zái kỏ khânh 300 vâ̭n dôô̭ng viên kuố 25 dơn vi̭ dêểnh bớ 10 xa̭, thi̭ chẩn va̒ 15 kơ kwan, dơn vi̭t tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n. Tloong 3 ngă̒i, kác vâ̭n dôô̭ng viên thi dẩw, chenh ta̒i 16 bô̭ wi chương ớ kác nô̭i zung boỏng ba̒n, kâ̒w lôông (khổi xa̭, thi̭ chẩn 7 bô̭, 9 bô̭ khổi wiḙ̂n)

Khâw 3 ngă̒i thi dẩw, BTC da̒ tlaw wi chương cho kác vâ̭n dôô̭ng viên da̭t tha̒nh tích kaw. Khổi xa̭, thi̭ chẩn (chí dăng zái nhất): Nô̭i zung boỏng ba̒n, dơn nam 40 thuối tlớ thuổng: Dinh Văn Thăn (Mông Wả), dơn nam 41 thuối tlớ lêênh: Ngwiển Kwang Twẩn (Zân Wa̒). Nô̭i zung kâ̒w lôông: Dôi nam 40 thuối tlớ thuổng: Ngwiển Chung Thông- Dă̭ng Viḙ̂t Zủng (TT Ki̒ Xơn), dôi nam 41 thuối tlớ thuổng: Ngwiển Văn Chung – Châ̒n Văn Khảnh (Hơ̭p Tha̒nh), dôi nư̭ 40 thuối tlớ thuổng: Dă̭g Thu Hươ̒ng – Bu̒i Bích Hô̒ng (TT Ki̒ Xơn), dôi nư̭ 41 thuối tlớ lêênh: Lương Thi̭ Bi̒nh – Ngwiển Thi̭ Ngiḙ̂ (TT Ki̒ Xơn), dôi nam nư̭ 40 thuối tlớ thuổng: Dinh Kuốc Lwân – Châ̒n Lḙ̂ Zang (TT Ki̒ Xơn)


Kác vâ̭n dôô̭ng viên thi dẩw no̭i zung boỏng ba̒n dơn nam

Khổi wiḙ̂n (Chí dăng zái nhất): Nô̭i zung boỏng ba̒n, dơn nam 40 thuối tlớ thuổng: Dinh Hái Nam (UBND wiḙ̂n), dơn nam 41 thuối tlớ lênh: Ngwiển Hô̒ng Hái (UBND wiḙ̂n), dơn nư̭ 40 thuối tlớ thuổng: Dinh Thi̭ Bích Da̒m (UBND wiḙ̂n). Nô̭i zung kâ̒w lôông: Dôi nam 40 thuối tlớ thuổng: Ngwiển Anh Chiển – Ngwiển Di̒nh Thi (TT i tể), dôi nam 41 thuối tlớ lênh: La̭i Anh Xảng – Châ̒n Thể Vinh (Foo̒ng GD&ĐT), dôi nư̭ 41 thuối tlớ lêênh: Dinh Thi̭ Vân – Ngwiển Thi̭ Vân (TT i tể), dôi nam 40 thuối tlớ thuổng: Chu Tha̒nh Hưng – Ngô Thi̭ Tâm ( Foo̒ng GD&ĐT), dôi nam nư̭ 41 thuối tlớ lênh: Ngwiển Thanh Fương – Châ̒n Thi̭ Bích Hwiê̒n (Wiḙ̂n wí)


Hô̒ng Ngo̭cKÁC TIN KHÁC


Tlêênh 200 vâ̭n dôô̭ng viên tham za zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 19-21/7, Xớ VH,TT&DL da̒ tố chức thee̒nh kông zái zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018

Kỏ tlêênh 42.500 ngươ̒i tâ̭p Thế zṷc thế thaw thươ̒ng xwiên

(WBDT) – Foong tla̒w to̒n zân re̒n liḙ̂n thế thaw thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn ngă̒i ka̭ng dấi mḙnh. Kác kơ kwan, dơn vi̭, kác xa̭, thi̭ chẩn tố chức, fát dôô̭ng nhê̒w wa̭t dôô̭ng thế zṷc thế thaw (TZTT) nhơ ngă̒l chă̭l Olympic vi̒ khức khwé to̒n zân, tăng kươ̒ng zaw lưw TZTT tloong va̒ wa̒i wiḙ̂n.

Kim Bôi tố chức tha̒nh kôông Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw lâ̒n thử VI năm 2017

(WBĐT) - Da̭i hô̭i TDTT wiḙ̂n Kim Bôi la̒ xư̭ kiḙ̂n chỉnh tli̭, wa̭t dôô̭ng văn wả kỏ ỉ ngiḙ̂ thiết thư̭c nhă̒m tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết kác zân tô̭c tloong wiḙ̂n, la̒ ngă̒i hô̭i biếw zương lư̭c lươ̭ng, khức mḙnh kuố Dáng bô̭ mân nhân zân kác zân tô̭c tloong wiḙ̂n. Thôông kwa rỉ khắng di̭nh chất lươ̭ng kuố foong tla̒w TDTT tloong kwâ̒n chủng nhân zân, thúc dấi kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "to̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”

Wa̒ Bi̒nh za̒nh zái nhất to̒n do̒n vởi 11 wi chương wa̒ng, 9 wi chương ba̠c va̒ 5 wi chương dôô̒ng

(WBDT) – Thổl ngă̒i 9/11, ta̠i Kung văn wả tính Wa̒ Bi̒nh da̒ ziê̠n tha lê̠ tôống kết, bể ma̠c Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Pha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thi; Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính – Tlướng BTC diê̠ vương; lảnh da̠w kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính.

Kaw Vong tố chức the̒nh kôông Da̱i hô̱i TDTT lâ̒n thử V, năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 25/10, ta̱i Xân vâ̱n dôô̱ng wiê̱n Kaw Vong tố chức Lê̱ khai ma̱c Da̱i hô̱i thế zu̱c – thế thaw lâ̒n thử V, năm 2017. Dêểnh zư̱ kỏ dôlng chỉ Ngwiển Thi̱ Oanh, UV BTV Tính wí, Tlướng Ban Zân vâ̱n Tính wí; Lảnh da̱w Xớ Thông tin va̒ Chwiê̒n thông; Xớ VH,TT&DL va̒ la̒nh da̱w Wiê̱n wí, UBND, Vo̒ng VH-TT kác wiê̱n, tha̒nh vổ

Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017 tha̒nh kôông thốch de̠p

(WBDT) – Ngă̒i 21/10 ta̠i dươ̒ng Trâ̒n Hưng Da̠w (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh) Bảw Wa̒ Bi̒nh vổi hơ̠p mân Xớ VH, TT&DL, Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức khai ma̠c Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017. Ni la̒ môn thử 7 tlêênh tôống xổ 14 môn nă̒m tloong chương chi̒nh Da̠i hô̠i TDTT kác kấp tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VI, năm 2018. Dêểnh zư̱ kỏ dô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Tử, Vỏ Chú ti̱ch HĐND tính, ku̒ng kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w da̱i ziê̱n kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ kác wiê̱n, tha̒nh vổ, da̱i ziê̱n nha̒ ta̒i chơ̱ chi nhảnh Viettel Wa̒ Bi̒nh.