Tloong ta̒n ngă̒i tâ̒w Xwân Záp Thi̒n 2024, ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên thi dẩw thă̒nh tích kaw kuố tính kôô̒ng kỏ hưởng zâ̭n kuố ta̒n hwẩn lwiḙ̂n biên i ta̒ tha khức tâ̭p lwiḙ̂n, fẩn dẩw ản thă̒nh tích kaw nấht ớ ta̒n zái thế thaw kuố tính pơ̭i i nhơ ká thắi twa̒n kuốc tloong năm 2024.


Ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên môn nẻm law kuố tính miḙ̂t ma̒i tâ̭p lwiḙ̂n tloong ta̒n ngă̒i tâ̒w Xwân. 

Tlêênh ta̒n ta̭ng khả kuố thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ta̒n ngă̒i tâ̒w Xwân, tư̒ bâ̭n dôô̭ng biên xe ta̭p mái miết tâ̭p lwiḙ̂n, ki̒ boo̭ng môô̭ch năm tiếp tṷc ản tư̒ thă̒nh tích mởi cho thế thaw tính nha̒. Năm bươ̒ kwa, tính i ta̒ tố tlức thă̒nh kôông Zái Xe ta̭p foong tla̒w tính Hwa̒ Bi̒nh bớ hôô̭ng lâ̒n thử II, năm 2023 cheenh Kúp Viḙ̂t Fáp. Zái ziḙ̂n tha tloong 2 ngă̒i 7 - 8/10, thu hút tham za kuố khânh 500 bâ̭n dôô̭ng biên têểnh pớ 41 kâw la̭c bô̭ xe ta̭p tloong ká nước, la̒ zi̭p tí kwáng bả hi̒nh ắnh zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh têểnh ô̭i pa̭n tloong nước pơ̭i kuốc tể. Wa̒i tha ko̒n kỏ Zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh pơ̭i dươ̒ng tlươ̒ng kuố za ziḙ̂n tha pớ ngă̒i 19 - 29/10/2023 tlêênh diḙ̂ pa̒n tính kôô̒ng pơ̭i hơn 300 bâ̭n dôô̭ng biên kuố 14 tính, thă̒nh, ngă̒nh tham za duô ta̒i. Ớ zái ni̒ dwa̒n bâ̭n dôô̭ng biên tính i ta̒ thi dẩw xwất xắc, ản 5 hwi tlương wa̒ng, 2 hwi tlương pa̭c, 2 hwi tlương dôô̒ng, bươ̭t tlí tiêw hwi tlương dê̒ tha. 

Tlớ la̭i wiḙ̂c tâ̭p lwiḙ̂n kuố ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên, tlêênh thám kó xeenh Xân bâ̭no̭ tính, ta̒n kác bâ̭n dôô̭ng biên Kâw la̭c bô̭ Hwa̒ Bi̒nh FC tích kư̭c tâ̭p lwiḙ̂n tí da̭t ản thă̒nh tích tốt nhất kuố muô̒ zái ha̭ng Nhất kuốc za - Biê Khaw Wa̒ng 2023 -2024. Muô̒ zái bươ̒ kwa, dô̭i boỏng Hwa̒ Bi̒nh FC ản bi̭ tlỉ thử 4 tloong báng xếp ha̭ng. Mé, muô̒ zái năm năi, zấp ni̒ dô̭i boỏng tang ớ bi̭ tlỉ thử 10/11, zất kâ̒n kỏ ta̒n chwiến biển nhất di̭nh tí ản thă̒nh tích tốt. Cho dêênh, thâ̒i tlo̒ hwẩn lwiḙ̂n biên Fa̭m Thă̒nh Lương nô̭ lư̭c tâ̭p lwiḙ̂n tơ̒ng ngă̒i. 

Tlêênh ta̒n khả píc xân bâ̭n dôô̭ng, ha̒ng chṷc bâ̭n dôô̭ng biên môn diê̒n kinh, nẻm law, tấi ta̭… kuố Tlươ̒ng Năng khiểw, Hwẩn lwiḙ̂n pơ̭i Thi dẩw thế zṷc, thế thaw tính ngăl pớ khăw Thết i ta̒ tâ̭p tlung lwiḙ̂n tâ̭p pơ̭i tinh thâ̒n kwiết tâm kaw nhất. Tô̭l bâ̭n dôô̭ng biên boxing Vṷ Tươ̒ng Vi, xỏm kâi Zươ̒ng, xa̭ An Bi̒nh (La̭c Thwí), ủn cho hăi mởi tha tâ̭p ản 4 khảng ớ Tlươ̒ng Năng khiểw, Hwẩn lwiḙ̂n pơ̭i Thi dẩw thế zṷc, thế thaw tính. Năm năi ủn 12 thuối mé fái xa nha̒ tí tâ̭p lwiḙ̂n, moong hảw kuố ủn khăw ni̒ da̭t ản tư̒ thă̒nh tích kaw cho tính, ni i la̒ môn thế thaw ươ thích kuố Tươ̒ng Vi. 

Bâ̭n dôô̭ng biên Bu̒i Kwang Tiḙ̂n, xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) cho hăi, ủn té năm 2009, i ta̒ tâ̭p lwiḙ̂n ớ Tlươ̒ng Năng khiểw, Hwẩn lwiḙ̂n pơ̭i Thi dẩw thế zṷc, thế thaw tính ản 1 năm. Tloong thơ̒i zan têểnh, Tiḙ̂n kôô̒ng ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên kwiết tâm tâ̭p lwiḙ̂n tí da̭t ản tư̒ thă̒nh tích tốt. 

Thew hwẩn lwiḙ̂n biên lớp nẻm tấi, Tlươ̒ng Năng khiểw, Hwẩn lwiḙ̂n pơ̭i Thi dẩw thế zṷc, thế thaw tính Fu̒ng Tiển Thể, ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên bươ̒ tâ̭p lwiḙ̂n ta̒n môn năng khiểw bươ̒ ản ta̭w diê̒w kiḙ̂n hoo̭c văn hwả ớ tlươ̒ng fố thôông tlêênh diḙ̂ pa̒n cho dêênh hâ̒w nhơ tê̒w iên tâm tâ̭p lwiḙ̂n. 

Lớp nẻm tấi kuố tính zấp ni̒ kỏ hơn 10 ủn, bâ̭n dôô̭ng biên nhó nhất hoo̭c lớp 6, bâ̭n dôô̭ng biên ká thuối nhất pớ 19 - 20 thuối ản hwẩn lwiḙ̂n kweenh năm. Ha̒ng năm bô̭ môn nẻm tấi dăng kỉ tlí tiêw thă̒nh tích pơ̭i Xớ VH,TT&ZL. Khăw di̭ hwẩn lwiḙ̂n biên lêênh kể hwă̭ch tâ̭p lwiḙ̂n, thi dẩw ta̒n zái tlêênh ká nước. Hâ̒w nhơ năm no̒ ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên lớp nẻm tấi i kỏ thă̒nh tích kaw zoong wê̒l cho tính. 

Kỏ thế pô̭, thă̒nh tích thế thaw kuố tính kỏ toỏng kóp zất tư̒ kuố ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên kuố Tlươ̒ng Năng khiểw, Hwẩn lwiḙ̂n pơ̭i Thi dẩw thế zṷc, thế thaw tính. Tloong năm 2023, ớ Hô̭i ngi̭ thế thaw ta̒n kác zân tôô̭c thiếw khổ ká thắi twa̒n kuốc lâ̒n thử XIII tố tlức ớ tính Kaw Bă̒ng (pớ ngă̒i 18 - 24/11), ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên tính thi dẩw xwất xắc, bươ̭t tlí tiêw dê̒ tha, ản 8 hwi tlương wa̒ng, 3 hwi tlương pa̭c, 11 hwi tlương dôô̒ng, pơ̭i tôống khổ 271 diếm, xếp thử pa twa̒n dwa̒n, ản Ban Tố tlức hô̭i thi tă̭ng thướng kơ̒ cho dơn bi̭ kỏ ản thă̒nh tích xwất xắc… 

Thew dôô̒ng chỉ Lưw Hwi Linh, Fỏ Zảm dôốc fṷc tlắch Xớ VH,TT&ZL, tloong năm 2024, tloo̭ng tâm kuố thế thaw thă̒nh tích kaw tính nha̒ tiếp tṷc nơng kaw chất lươ̭ng da̒w ta̭w, hwẩn lwiḙ̂n ta̒n lớp năng khiểw thếw thaw; kôô̒ng pơ̭i twiến cho̭n, hwẩn lwiḙ̂n ta̒n kác dô̭i thế thaw tham za thi dẩw ớ ta̒n zái thế thaw khu bư̭c pơ̭i twa̒n kuốc da̭t ản thă̒nh tích kaw. 

Tham mưw tố tlức thă̒nh kôông ta̒n tlâ̭n thi dẩw xân nha̒ kuố Kâw la̭c bô̭ Boỏng tả Hwa̒ Bi̒nh ớ Zái Boỏng tả chwiên ngiḙ̂p hna̭g nhất, Kúp kuốc za muô̒ zái 2023 - 2024; Zái Bô di̭ch xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh kôô̒ng dươ̒ng tlươ̒ng kuốc za năm 2024 tê̒w pơ̭i dăng kai tố tlức ta̒n zái thế thaw khu bư̭c, ká thắi twa̒n kuốc thew wí kwiê̒n.

 


KÁC TIN KHÁC


Zi̒n zư̭, thúc tấi thế thaw zân tôô̭c

Ta̒n tlâ̭n dẩw hấp zâ̭n ản tố tlức ha̒ng năm, Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i bô di̭ch tính ka̭ no̒ i kỏ khức hấp zâ̭n, thu hút kwan tâ̭m, kố bṷ kuố kho̭m mo̭l zân. Bới bi̒ ni la̒ zái thế thaw kwi tṷ ta̒n mo̭l xwất xắc kuố 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính, la̒ dêênh ta̒n kuô̭c cheenh ta̒i găi kẩn, thủ bi̭.

Rẩw ẩn thế thaw Hwa̒ Bi̒nh ta̭i dẩw tlươ̒ng kwuốc za

Vươ̒ kwa, dwa̒n thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ tham za cheenh ta̒i ta̭i zái vo di̭ch kẻw ko kwuốc za lâ̒n thử XII năm 2024. Nhưửng tẩm hwi chương kwỉ zả da̒ ză̒nh ản la̒ dôô̭ng lưư̭c dớ kác hwẩn liḙ̂n viên (HLV), vâ̭n dôô̭ng viên (VDV) tiếp tuṷc kái thiḙ̂n thă̒nh tích tloong nhưửng năm dêênh.