(WBDT) – Ngă̒i 21/10 ta̠i dươ̒ng Trâ̒n Hưng Da̠w (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh) Bảw Wa̒ Bi̒nh vổi hơ̠p mân Xớ VH, TT&DL, Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức khai ma̠c Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017. Ni la̒ môn thử 7 tlêênh tôống xổ 14 môn nă̒m tloong chương chi̒nh Da̠i hô̠i TDTT kác kấp tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VI, năm 2018. Dêểnh zư̱ kỏ dô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Tử, Vỏ Chú ti̱ch HĐND tính, ku̒ng kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w da̱i ziê̱n kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ kác wiê̱n, tha̒nh vổ, da̱i ziê̱n nha̒ ta̒i chơ̱ chi nhảnh Viettel Wa̒ Bi̒nh.


Chỉnh thức ản vát dôô̱ng va̒ chiến khai bớ năm 1992 cho dêểnh ni, zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ tlớ the̒nh zái thế thaw ha̒ng năm, ngă̒i ka̱ng thu hút kản bô̱ va̒ nhân zân kác zân tô̱c tloong va̒ wa̒i tính tham za. Zái viê̱t za̱ năm năi kỏ 132 vâ̱n dôô̱ng viên kuố 20 dô̱i da̱i ziê̱n cho 11 wiê̱n, tha̒nh vổ, Bô̱ CHQS va̒ kác tlươ̒ng THPT, Tlung tâm zảw zu̱c thươ̒ng xwiên tloong to̒n tính thi ta̒i ớ 6 bô̱ wi chương, gô̒m: Nam vô di̱ch 7km, nư̱ vô di̱ch 5km, nam tleé 5km, nư̱ tleé 3km, nam THPT va̒ Xinh viên 6km, nư̱ THPT va̒ Xinh viên 4km. Tloong dỏ kỏ 8 dơn vi̱ tham za dú do̒n: Kim Bôi, Tân La̱c, Da̒ Bắc, Lương Xơn, Ki̒ Xơn, Iên Thwí, La̱c Thwí va̒ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Vớ dâ̒w cho kác nô̱i zung thi la̒ vâ̒n chă̱l tương tlưng kuố hơn 100 ủn ho̱c xinh tlươ̒ng THCS Dô̒ng Tiển (Tp Wa̒ Bi̒nh) kóp vâ̒n kố vu̱, dôô̱ng viên tinh thâ̒n kác vâ̱n dôô̱ng viên va̒ khích lê̱ voong tla̒w ho̱c tâ̱p, re̒n liê̱n thế thaw nơng kaw khức khwé tloong nhân zân.

  Dô̒ng chỉ Dinh Văn ốn, Tôống Biên tâ̱p Bảw Wa̒ Bi̒nh tlaw kúp vô di̱ch cho wiê̱n Da̒ Bắc.


 Dô̒ng chỉ Dinh Zanh Ha̱nh, Vỏ Zảm dốc Xớ VH,TT&DL tlaw kơ̒ nhất, nhi̒, ba to̒n do̒n cho kác dơn vi̱ da̱t tha̒nh tích kaw.

  Kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w da̱i ziê̱n 4 nga̒nh tlaw kơ̒ lưw niê̱m cho kác do̒n tham zư̱ zái.

Thew deẻnh zả kuố BTC, zo ánh hướng kuố ba̱w lu̱t, nhê̒w wiê̱n ó tố chức ản zái ta̱i diê̱ vương ma̒ chí tiến cho̱n vâ̱n dôô̱ng viên tha za zái nhưng xổ lươ̱ng dơn vi̱ tham za dú nô̱i zung dôông hơn và chất lươ̱ng vâ̱n dôô̱ng viên dê̒w kaww hơn xo mân mo̱i năm. Kỏ 2 lươ̱t chă̱l nam - nư̱, 6 lươ̱t xwất vát ớ kác nô̱i zung, kác vâ̱n dôô̱ng viên tlêênh khả chă̱l kỏ xư̱ bảm xát, tăng tôốc ta̱w bước dô̱t vả khi̒ wơ̒l dích.

 

 

Hơn 100 ủn ho̱c xinh tlươ̒ng THCS Dô̒ng Tiển (Tp Wa̒ Bi̒nh) chă̱l voong tla̒w, biếw zương lư̱c lươ̱ng kố vu̱ cho zái


 Kác vâ̱n dôô̱ng viên xwất vát nô̱i zung nư̱ vô di̱ch

 

 


VĐV Dinh Thanh Hwê̱ wơ̒l dích ớ nô̱i zung nam vô di̱ch.

Kết kwá, zái kả nhân: nam vô di̱ch nhất: Dinh Thanh Hwê̱ (Da̒ Bắc), nhi̒: Bu̒i Văn Thể (Bô̱ CHQS tính), ba: Trâ̒n Twẩn Anh (Bô̱ CHQS tính). Nư̱ vô di̱ch, nhất: Lươ̒ng Thi̱ Hô̒ng Tân (Da̒ Bắc), nhi̒: Bu̒i Thi̱ Tháw (Tp Wa̒ Bi̒nh), ba: Bu̒i Thi̱ Hô̒ng (Iên Thwí). Nam tleé, nhất: Xa Than Xơn (Da̒ Bắc), nhi̒: Ba̒n Văn An (Da̒ Bắc), ba: Phan Kông Hwa̒ng Báw (Da̒ Bắc). Nư̱ tleé, nhất: Xa Ngo̱c Thwí (Da̒ Bắc), nhi̒: Ba̒n Thi̱ Hwể (Da̒ Bắc), ba: Xa Thi̱ Tư (Da̒ Bắc). Nam THPT – Xin viên, nhất: Bu̒i Văn Da̱t (THPH Kwiết Thẳng), nhi̒: Bu̒i Kông Minh (THPT Dwa̒n Kết), ba: Ha̒ Văn Tháw (THPT Da̒ Bắc). Nư̱ THPT – Xin viên, nhất: Bu̒i Thi̱ Thu Hương (TTGD Thươ̒ng xiên), nhi̒: Bu̒i Zwanh Thư (TTGD Thươ̒ng xiên) ba: Bu̒i Thi̱ Thwí (THPT Dwa̒n Kết)

 

Dô̒ng chỉ Dinh Văn ốn, Tôống Biên tâ̱p Bảw Wa̒ Bi̒nh tlaw zái nô̱i zung kả nhân nam vô di̱ch.


 Dô̒ng chỉ Dinh Zanh Ha̱nh, Vỏ Zảm dốc Xớ VH,TT&DL tlaw zái cho kác VĐV nô̱i zung vô dịch kả nhân nư̱.

 


 Dô̒ng chỉ Ngwiển Ma̱nh Twẩn, Vỏ Tôống Biên tâ̱p Bảw Wa̒ Bi̒nh tlaw zái nô̱i zung dô̱i nam vô di̱ch.

Zái dôô̒ng dô̱i: dô̱i nam vô di̱ch, nhất: Bô̱ CHQS tính, nhi̒: Wiê̱n Da̒ Bắc, ba: Wiê̱n Lương Xơn. Dô̱i nư̱ vô di̱ch, nhất: tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, nhi̒: wiê̱n Da̒ Bắc, ba: wiê̱n Lương Xơn. Dô̱i nam tleé, nhất: wiê̱n Da̒ Bắc, nhi̒: tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Ba: wiê̱n Lương Xơn. Dô̱i nư̱ tleé: nhất wiê̱n Da̒ Bắc, nhi̒: wiê̱n Lương Xơn, ba: wiê̱n Lương Xơn. Dô̱i nam THPT – Xinh viên, nhất THPT Da̒ Bắc, nhi̒: THPT Kwiết Thắng, ba: THPT Iên Thwỉ B. Dô̱i nư̱ THPT – Xinh viên, nhất: TTGD thươ̒ng xiên, nhi̒: THPT Dwa̒n Kết, ba: THPT Mươ̒ng Chiê̒ng. Chung kuô̱c, wiê̱n Da̒ Bắc za̒nh zái nhất to̒n do̒n ản 46 diếm, wiê̱n Lương Xơn nhi̒ to̒n do̒n ản 120 diếm, wiê̱n Ki̒ Xơn za̒nh zái ba to̒n do̒n 174 diếm.

 

Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tướng, Vỏ Tôống Biên tâ̱p Bảw Wa̒ Bi̒nh tlaw thướng cho kác vâ̱n dôô̱ng viên nô̱i zung nư̱ THPT- Xinh viên.

 


 Dô̒ng chỉ Hwa̒ng Dức Minh, Vỏ Bỉ thư Tính Dwa̒n tlaw zái nô̱i zung dô̒ng dô̱i nam tleé Dô̒ng chỉ Pha̱m Dức Viê̱t, Vỏ zảm dốc chi nhảnh Viettel Wa̒ Bi̒nh tlaw zái cho kác VĐV nô̱i zung nư̱ tleé.

Wa̒i tha, BTC da̒ tlaw zái vâ̱n dôô̱ng viên nam tleé nhất cho vâ̱n dôô̱ng viên Kwách Văn Hu̒ng (Iên Thwí – khinh năm 2005); vâ̱n dôô̱ng viên nư̱ tleé nhất cho vâ̱n dôô̱ng viên Ngwiển Ba̱ch Kim (Lương Xơn – khinh năm 2005); Hwẩn liê̱n viên xwất xắc nhất cho HLV Bu̒i Tiển An (Da̒ Bắc); zái voong tla̒w viê̱t za̱ năm 2017 cho wiê̱n Lương Xơn; zái voong tla̒w viê̱t za̱ THPT – Xinh viên cho tlươ̒ng THPT Mươ̒ng Chiê̒ng va̒ zái voong kách TDTT XHCN cho wiê̱n Ki̒ Xơn.


 

Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tướng, Vỏ Tôống Biên tâ̱p Bảw Wa̒ Bi̒nh tlaw zái Voong tla̒w viê̱t za̱ năm 2017 cho wiê̱n Lương Xơn

 Da̱i ziê̱n Xớ GD&ĐT tlaw zái cho nô̱i zung dô̒ng dô̱i nam THPT + Xinh viên.

 


 

Dô̒ng chỉ Pha̱m Dức Viê̱t, Vỏ zảm dốc chi nhảnh Viettel Wa̒ Bi̒nh tlaw zái nô̱i zung dô̒ng dô̱i nư̱ THPT - Xinh viên.

Khâw mô̱ch buối khởm chenh ta̒i vởi tinh thâ̒n thế thaw – do̒n kết – chung thư̱c – kaw thươ̱ng, xư̱ chấn bi̱ chu dảw kác diê̒w kiê̱n dám báw cho wiê̱c tố chức zái kuố BTC, xư̱ la̒ wiê̱c khéch kwan, kôông tâm kuố hô̱i dô̒ng tloo̱ng ta̒i, xư̱ kổ gẳng hết khức kuố kác vâ̱n dôô̱ng viên tlêênh dươ̒ng duô, zái viê̱t za̱ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ the̒nh kôông thốt de̱p. Thông kwa wiê̱c tố chức zái nhă̒m vát dôô̱ng, dôô̱ng viên, thúc dấi voong tla̒w liê̱n tâ̱p kác môn thế thaw nỏi chung, môn viê̱t za̱ chiê̒n thôổng tính Wa̒ Bi̒nh nỏi riêng. Kwa rie riến cho̱n vâ̱n dôô̱ng viên tham zư̱ Hô̱i thi thế thaw kác zân tô̱c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X, khu vư̱c I, ản tố chức ta̱i tính Wa̒ Bi̒nh bớ 2 - 9/11. Dô̒ng thơ̒i tiên cho̱n vâ̱n dôô̱ng viên kỏ tha̒nh tích xwất xắc tâ̱p hwẩn thi dẩw khu vư̱c va̒ to̒n kuốc, nhă̒m tiếp tu̱c dấi me̱nh thư̱c hiê̱n Kuô̱c vâ̱n dôô̱ng "To̒n zân re̒n liê̱n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̱i’ ớ kác diê̱ vương tloong tính


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Văn Ngiḙ̂ dấi meḙnh foong tla̒w thế zṷc – thế thaw

(HBDT) – Hướng ửng kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”, nhửng năm kwa foong tla̒w thế ṷc – thế thaw (TZTT) xa̭ Văn Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) luôn ản kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n kwan tâm cho rêênh da̒ kỏ bước fát chiến meḙnh vởi nhê̒w hi̒nh thức da za̭ng, thu hút ản nhêw ngươ̒i zân ớ nhê̒w thơ̒ng lớp, lưở thuối tham za liḙ̂n tâ̭p.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí dwa̭t kúp vô di̭ch Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019

(HBĐT) - Bớ ngă̒i 17 – 22/9, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng La̭c Xơn, Xớ VH-TT&ZL fổi hơ̭p vởi UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019

Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.

Tiếp tṷc thi dẩw kác nô̭i zung Zái Vô di̭ch Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác nô̭i zung kuố Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019 tiếp tṷc ản ziḙ̂n tha vởi kác kuô̭c duô kwiết liḙ̂t, hấp zâ̭n va̒ ki̭ch tỉnh.

130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.