(HBDT) – Kắch Thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, zoo̭ch thew Kwuốc lô̭ 6 hưởng Hwa̒ Bi̒nh – Xơn La, ớ ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong), Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n zoong la̭i chái ngiḙ̂m thủ vi̭ cho zu émh tloong va̒ wa̒i nước.


 
Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong) kỏ kă̒nh dḙp rêênh thơ thu hút zu kheéch  

Kôông viên zi xán ản kwi hwă̭ch tlêênh ziḙ̂n tích 30 ha vởi kôông chi̒nh gô̒m 4 khu vư̭c chỉnh: Khu tlung tâm, khu vư̭c hô̭i ngi̭, hô̭i tháw, khu vư̭c ấm thư̭c, vui chơi zái chỉ va̒ khu xán xwất. Kôông viên la̒ môô̭ch tloong nhửng khu vư̭c dḙp nhất kuố hwiḙ̂n Kaw Fong kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, kỏ hỏl chắi kweenh kác tlải dô̒l lúp xúp dâ̒i kó wa, kâl thải. Zu kheéch dêểnh ni kỏ thế di bô̭ ngẳm kắnh, kám nhâ̭n xư̭ iên lă̭ng, tleẻnh xa ô̒n a̒w kuô̭c khôổng. Kôông viên zi xán kwi tṷ, tâ̭p hơ̭p, lưw zư̭ nhửng kí vâ̭t kác nha̒ khwa hoo̭c nhă̒m báw tô̒n, tôn vinh nhửng zả tli̭ văn hwả vâ̭t thế va̒ fi vâ̭t thế thôông kwa tiếw xứ, tư liḙ̂w va̒ hiḙ̂n vâ̭t kả nhân kuố kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam.

Nhê̒w hwa̭t dôô̭ng ỉ ngiḙ̂ da̒ ản tố chức ta̭i Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam. Dă̭c biḙ̂t hwa̭t dôô̭ng chiến la̭m, tlưng bă̒i kác hiḙ̂n vâ̭t, kí vâ̭t kuố kác nha̒ khwa hoo̭c kỏ wi tỉn tloong nước. Kôông viên la̒ diếm gă̭p gơ̭ kuố kác nha̒ khwa hoo̭c thuô̭c nhê̒w lỉnh vư̭c, chwien ngă̒nh khwa hoo̭c khác kha̒; xưw tâ̒m ha̒ng va̭n tư liḙ̂w, baw gô̒m nhê̒w lo̭i hi̒nh: kác bán tháw ngiên kửw, xố gi chép, nhâ̭t kỉ, ắnh, fim tư liḙ̂w... kuố kác nha̒ khwa hoo̭c dớ fṷc vṷ cho kôông tác ngiên kửw khwa hoo̭c... Nhửng năm khânh ni, Kôông viên la̒ diḙ̂ diếm tloong chuô̭i tố chức kác xư̭ kiḙ̂n lởn kuố tính, hwiḙ̂n Kaw Fong nhơ: Lḙ̂ hô̭i Kam Kaw Fong, Lḙ̂ hô̭i kâl ăn tlải kỏ mủi. Mởi ni nhất tính da̒ tố chức  hwa̭t dôô̭ng tham kwan, chái ngiḙ̂m cho thỉ xinh kuô̭c thi "Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng” tloong Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính, nhă̒m kóp fâ̒n kwáng bả, tôn vinh nhửng zả tli̭ văn hwả, xán vâ̭t nối thiểng kuố tính dêểnh kôô̒ng zu kheéch muôn fương.

P.V


KÁC TIN KHÁC


Zư̭ zi̒n diḙ̂w muổ chuông kuố mo̭l Zaw Da̒ Bắc

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh ản mắt dêểnh la̒ vu̒ng dất zâ̒w bán xắc văn hwả zân tôô̭c. Mối zân tôô̭c kỏ bán xắc văn hwả riêng, bớ thiểng khể, chư̭ viết, chang fṷc, ngḙ̂ thwâ̭t chi̒nh ziḙ̂n zân zan, tâ̭p kwản xa̭ hô̭i, lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng... Tloong rỉ, lo̭i hi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t muổ chuông kuố mo̭l Zaw (Da̒ Bắc) ta̭w nét riêng dô̭c dảw, dă̭c xắc tloong kho ta̒ng zi xán văn hwả kác zân tôô̭c.

Dươ hi̒nh ắnh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh kôô̒ng muôn fương

(HBDT) – Tiếp tṷc thôông tin, tiên chiê̒n, xúc tiển kwáng bả hi̒nh ắnh, xán fấm zu li̭ch tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá chang thôông tin diḙ̂n tứ zu li̭ch thôông minh… Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c ản ngă̒nh VH-TT&ZL lêênh kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan dêểnh tiển tới nhă̒m thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch thu hút zu khéeh.

Chung khức zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả kác zân tôô̭c

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n vu̒ng kaw kỏ 5 zân tôô̭c ku̒ng kinh khôổng, Da̒ Bắc kỏ kho tă̒ng văn hwả foong fủ, dôô̭c dảw. Nhửng năm kwa, hwiḙ̂n luôn chủ tloo̭ng báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả chiê̒n thôổng, gẳn ku̒ng fát chiến KT-XH, kóp fâ̒n xâi zư̭ng kúng kổ khổi da̭i do̒n kết to̒n zân

Khức hút zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, nối bâ̭t la̒ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thơ môô̭ng kỏ nhê̒w dáw kon, to. Ấn mêênh khươ nủi rư̒ng, khôông rác la̒ nhửng la̒ng, xỏm kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c: Mươ̒ng, Zaw, Tă̒i. Nỏ la̒ tiê̒m năng, thể meḙnh dớ Da̒ Bắc fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD)

Hwiḙ̂n La̭c Xơn Chủ tloo̭ng kwán lỉ, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zi tích

(HBDT) – Kỏ nhê̒w zi tích li̭ch xứ, văn hwả va̒ zănh lam thẳng kắnh, wiḙ̂c báw tô̒n, zi̒n zư̭ kác zi tích li̭ch xứ, văn hwả gẳn kôô̒ng fát chiến zu li̭ch, dang ản hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, dáp ửng nhu kâ̒w dơ̒i khôổng văn hwả, tỉn ngươ̭ng kuố kôô̭ng dôô̒ng. Tloong rỉ nhê̒w zi tích da̒ tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch hấp zâ̭n, ta̭w nguô̒n thu cho ngân xắch diḙ̂ fương.