(HBDT) – Ar vie nhơ môô̭ch Vi̭nh Ha̭ Long thu nhó, kỏ diếm nhẩn la̒ kwâ̒n thế zi tích tâm linh Thác Bơ̒, nhê̒w năm kwa, hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlớ thee̒nh diếm dêểnh zu li̭ch thu hút zu kheéch. Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 1582/QĐ-TTg, ngă̒i 1/8/2016 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030, khảng 6/2017, Tính wí da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết chwiên dê̒ xổ 14-NQ/TU wê̒l fát chiến khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh khu zu li̭ch kwuốc za. Bớ ni kôông tác dâ̒w tư, nâơng kấp kơ xớ ha̭ thaơ̒ng fṷc vṷ zu li̭ch ản kwan tâm hơn kóp fâ̒n vớ rôô̭ng kác kung da̒ng dêểnh khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nhDê̒n Thác Bơ̒ thuô̭c khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tấp nâ̭p tâ̒w thiê̒n tloong muô̒ lḙ̂ hô̭i. 

Xát xaw dớ thúc dấi tiển dô̭ kái ta̭w, nơơng kấp dươ̒ng tính 435

Zư̭ ản kái ta̭w, nơơng kấp dươ̒ng tính 435 ản UBNZ tính fê zwiḙ̂t ta̭i Kwiết di̭nh xổ 164/QĐ-UBNZ fê zwiḙ̂t ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1644/QĐ-UBNZ ngă̒i 30/8/2017, tôống mức dâ̒w tư 756 tí dôô̒ng, bă̒ng nguô̒n tlải fiểw Chỉnh fú zai dwa̭n 2016 – 2020. Tôống chiê̒w za̒i to̒n tiển da̒ diê̒w chính la̒ 21,18km, ản thiết kể thew tiêw chấn kấp III – miê̒n nủi. Diếm dâ̒w ớ nga ba Bi̒nh Thanh di Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong, diếm kuổ thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xỏm Liêm, xa̭ Ngo̒i Hwa, hwiḙ̂n Tân La̭c.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hâ̭w, Zảm dôốc Xớ ZTVT cho mắt: Dươ̒ng 435 la̒ tiển dôô̭c da̭w nổi kuốc lô̭ 6 dêểnh káng Bi̒nh Thanh, káng Thung Nai va̒ tlung tâm kác xa̭ khỏ khăn kuố hwiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c baw khu zu li̭ch kwuốc za Hwa̒ Bi̒nh. Tiển dươ̒ng kỏ ỉ ngiḙ̂ dă̭c biḙ̂t kwan tloong kết nổl zươ̭ fương thức vâ̭n tái dươ̒ng bô̭ va̒ vâ̭n tái dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ khu vư̭c loo̒ng hô̒ khôông Da̒. Zư̭ kiển khi̒ hwa̒n thă̒nh xḙ vớ tha kơ hô̭i lởn thu hút dâ̒w tư xâi zư̭ng kác vâ̭n tái, kác zư̭ ản dâ̒w tư baw hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, thúc dấi kinh tể ha̒ng hwả, zi̭ch vṷ tlêênh loo̒ng hô̒. Zư̭ ản thiết kể ha̭ng mṷc dâ̒w tư káng vi̭nh Ngo̒i Hwa zai dwa̭n II, kỏ kác kôông chi̒nh nhơ nha̒ dơ̭i kheéch, nha̒ diê̒w hă̒nh, ba̭i dô̭ xe, hḙ̂ thôổng diḙ̂n chiêw tlảng... dú năng lư̭c dỏn 12 va̭n kheéch/ năm, tâ̒w tloo̭ng tái 300 kheéch, ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho zu kheéch tham kwan, thu hút kác zư̭ ản dâ̒w tư baw hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Kon dươ̒ng di kwa kác diê̒w kiḙ̂n diḙ̂ hi̒nh khṷ kaw, diḙ̂ chất fức ta̭p, tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ xa̭t lớ... cho rêênh wiḙ̂c thi khôông kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Ka̭ ni̒, nha̒ thâ̒w dang tố chức 9 mṷi thi kôông tlêênh to̒n tiển, tâ̭p chung chú iểw kác ha̭ng mṷc nhơ: da̒w, dắp nê̒n ảng khả, thi kôông kâ̒w xổ 1 ta̭i km8+060; kâ̒w xổ 2 ta̭i km9+778; thi kôông moỏng dươ̒ng, hḙ̂ thôổng thwát tác... Dớ dám báw hwa̒n thă̒nh dủng tiển dô̭ tlước va̒ khâw Thết Ngwiên dản Kănh Tỉ, Tính wí, UBNZ tính da̒ tố kác dwa̒n kiếm tla nhă̒m dôốc thúc wiḙ̂c thi kôông, dám báw thôông xe tlước khảng 6/2020. 

Dám báw chất tư̭ an twa̒n zaw thôông dươ̒ng thwí vu̒ng hô̒ 

Thew thôổng kê kuố Xớ ZTVT, ka̭ ni̒ kỏ 269 fương tiḙ̂n thwí nô̭i diḙ̂ thươ̒ng xwiên hwa̭t dôô̭ng vâ̭n chiến kheéch, tloong rỉ kỏ 33 fương tiḙ̂n vươ̒ chớ ha̒ng, chớkheéch tlêênh diḙ̂ ba̒n loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Zư̭ kiển mâ̭t dô̭ fương tiḙ̂n fṷc vṷ, tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác bô̭, ngă̒nh liên kwan tiển hă̒nh kwi hwă̭ch 40 bển thwí nô̭i diḙ̂ tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thuô̭c kác hwiḙ̂n Da̒ Bắc, kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw, gô̒m 15 bển kheéch va̒ 25 bển tôống hơ̭p, chú iểw la̒ kác chơ̭ (vươ̒ xếp bôốc ha̒ng vươ̒ dỏn tlá kheéch). Dôông thơ̒i kwi hwă̭ch 5 káng gô̒m: káng vi̭nh Ngo̒i Hwa, káng Ba Kấp, káng Bích Ha̭, káng Thung Nai va̒ káng Dáw Xung

Dớ dám báw an twa̒n zaw thôông tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, ku̒ng vởi wiḙ̂c kwi hwă̭ch dâ̒w tư, tôn ta̭w káng, bển ba̭i, kôông tác kwán lỉ fương tiḙ̂n ản dă̭c biḙ̂t kwan tâm. Chấn bi̭ cho muô̒ lḙ̂ hô̭i 2020, Thanh tla Xớ ZTVT fổi hơ̭p vởi UBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh, Foo̒ng Kánh xát zaw thôông (Kôông an) tính, da̭i ziḙ̂n Káng vṷ Dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ khu vư̭c II ta̭i Hwa̒ Bi̒nh va̒ Dô̭i Thănh tla dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ kiếm tla kôông tác dám báw châ̭t tư̭ ATZT tlêênh tiển hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Kwa kiếm tka da̒ di̒nh chí hwa̭t dôô̭ng 38 fương tiḙ̂n chăng dú diê̒w kiḙ̂n hwa̭t dôô̭ng; iêw kâ̒w hwa̒n thiḙ̂n hô̒ xơ zẩi tơ̒ thew kwi di̭nh tlước khi hwa̭t dôô̭ng vâ̭n tái kheéch. Kiếm tla 2 bển káng zu li̭ch chỉnh la̒ Bích Ha̭ va̒ káng Thung Nai.

Vởi xư̭ chí da̭w xwiên xuốt kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n tính, xư̭ fổi hơ̭p chă̭t chḙ kuố kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương, zwănh ngiḙ̂p va̒ ngươ̒i zân, kôông tác dám báw ATZT fṷc vṷ fát chiến zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ va̒ dang ản chiến khai tích kư̭c. kwa rỉ kóp fâ̒n rôô̭ng thêm nhửng kung dươ̒ng dỏn kheéch zu li̭ch dêểnh kôô̒ng khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dông Nam Ar, chiê̒w za̒i 70km, tlái rôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n 17 xa̭, thuô̭c 5 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ kuố tính. Tloong khu vư̭c kỏ 47 dáw kon to. Tloong rỉ kỏ 11 dáw dả bôl vởi ziḙ̂n tích 116ha, 36 dáw dô̒l dất, ziḙ̂n tích 160ha. Foong kắnh thiên nhiḙ̂ hư̭w ti̒nh, thơ môô̭ng, khu vư̭c hô̒ ko̒n kỏ ne̒n văn hwả dă̭c xắc kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c nhơ: Mươ̒ng, Tă̒i, Zaw, Thải, la̒ kơ hô̭i lởn dớ fát chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch khảm fả, ngí zươ̭ng, zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ nhửng diḙ̂ chí tâm linh nối thiểng nhơ: dê̒n Thác Bơ̒, dê̒n Kô, dê̒n Kâ̭w, biê Vuô Lê... kỏ zả tli̭ văn hwả - tâm linh xâw xắc, da̒ tlớ thee̒nh diếm dêểnh hă̒nh hương cho zu kheéch khânh xa. Ka̭ ni̒ tính dang thư̭c hiḙ̂n kác bước dâ̒w tư, tôn ta̭w dớ khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh khởm dáp ửng kác tiêw chỉ kwuốc za.


T.H


KÁC TIN KHÁC


Nhửng diếm dêểnh zu li̭ch hấp zâ̭n ớ vu̒ng dất Mươ̒ng Tha̒ng

(HBDT) – Ku̒ng vởi hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch vớ kướ tlớ la̭i zi̭p 30/4 -–1/5 vươ̒ kwa, kác diếm zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong tiếp tṷc thu hút khả dôông lươ̭ng kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m. Thew thôổng kê 4 khảng dâ̒w năm 2020, hwiḙ̂n dỏn 114.598 lươ̭t kheéch zu li̭ch, tl rỉ kỏ 92 lươ̭t kheéch kwuốc tể, 114.506 lươ̭t kheéch nô̭i diḙ̂. Tôống zwănh thu bớ zu li̭ch da̭t 19,3 tí dôô̒ng.

Nét dôô̭c dảw nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw Tiê̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Kiển chú nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw rất foong fủ, twi̒ thew nhỏm ma ớ nha̒ thấp hăi nướ xa̒n, nướ dất. Mo̭l Zaw Tiê̒n ớ Da̒ Bắc thươ̒n hăi ớ nha̒ dất, tươ̒ng gép kâl, mải lơ̭p lả ko̭ chiê̒n thôổng. Nhửng za di̒nh ớ ni thươ̒ng la̒ nha̒ xát kha̒, chăng dắp tươ̒ng ngăn nư̒ng ma̒ kwâi kwâ̒n do̒n tṷ.

Bu̒i Hwi Vo̭ng miḙ̂t ma̒i tlêênh “dôô̒ng na̒” zân zan Mươ̒ng

(HBDT) – Ku̒NG zo thươ̒ng liên la̭c vởi nha̒ ngiên kửw zân zan Mươ̒ng Bwi̒ Hwi Vo̭ng, xỏm Bưng, xa̭ Hương Nhươ̭ng (La̭c Xơn) wê̒l wiḙ̂c zi̭ch thwâ̭t kác ba̒i bảw thiểng Mươ̒ng tlêênh bảw Hwa̒ Bi̒nh di̭en tứ, cho rêênh tôi kỏ diê̒w kiḙ̂n dớ mắt nhê̒w wê̒l eenh. Kỏ bâ̭n iểng thiểng tlá lơ̒i ku̒ng thiểng xỏ vi vút tloong diḙ̂ thwa̭i: "Tôi dang di diê̒n za̭ ớ xa̭ vu̒ng kaw Tư̭ Zo, ngă̒i zaw tôi mḙ̂ wê̒l”, bâ̭n khác go̭i de̒ măng thiểg ltá lơ̒i: "Năi tôi di kă̭p thâ̒i mo Bu̒i Văn Minh (xa̭ Văn Xơn) dớ xưw tâ̒m, tla kửw tư liḙw môô̭ch xổ ảng Mo Mươ̒ng”...

Khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n kỏ nhê̒w khỏ khăn, mê Da̒ Bắc lḙ kỏ nhửng diê̒w kiḙ̂n li̭ch xứ, văn hwả dôô̭c dảw, dă̭c xắc. Diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhên la̒ rư̒ng ngwiên xinh, vu̒ng hô̒ non nước hư̭w ti̒nh, nủinon hu̒ng vi̭, la̒ tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch. Mẩi năm năi hwiḙ̂n da̒ kỏ nhê̒w zái fáp kṷ thế dớ fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng gẳn ku̒ng khai thác thiên nhiên, bán xắc văn hwả, vớ tha hưởng di mởi dớ xwả dỏl, zám nge̒w, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Chi̭ên wê̒l kác “pổ kha̒ Khôông Da̒” tham za foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – "Kản bô̭, hô̭i viên hưw chỉ Tôống Kôông ti (TKT) Khôông Da̒ dew khấw chang nơi kôông kôô̭ng ó chí báw vḙ̂ khức khwé cho mêê̒nh, cho kôô̭ng dôô̒ng mag ko̒n kóp fâ̒n ku̒ng xa̭ hô̭i foo̒ng, chôô̒ng zi̭ch Covid-19” nhửng ha̒ng chư̭ ma̒ww xeenh lả kâl thươi, tlaảng ản in nối bâ̭t tlêênh chỉnh khươ foong bi̒ kỏ logo chiê̒n thôổng kuố Hô̭i, bên tloong boo̭c kấn thâ̭n nhửng khấw chang 3 lớp lo̭i khảng khwấn. Ni la̒ mỏn kwa̒ kon kon vươ̒ ản Hô̭i Hưw chỉ Khôông Da̒ ta̭i hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng dêểnh tâ̭n thăi tư̒ng kản bô̭, hô̭i viên vởi nhửng lơ̒i nhẳ rất ỉ ngiḙ̂n. Twi thuối khaw, khức iểw nhưng tất ká kác "pổ kha̒ Khôông Da̒” vấn tích kư̭c tham za kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

Xâi zư̭ng la̒ng Mươ̒ng kố thee̒nh xán fấm OCOP

(HBDT) – Da̒ hơn chṷc năm la̒ zu li̭ch, cho dêểnh ka̭ ni̒, xỏm Lwi̭ Ái, xa̭ Fong Fủ (Tân La̭c) vấn chươ fát chiến tưng xửng vởi tiê̒m năng va̒ xư̭ moong muổn. Tloong chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) xa̭ Fong Fủ da̒ lươ̭ cho̭n zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Lwi̭ Ái dớ thúc dấi zu li̭ch ớ la̒ng mươ̒ng kố ni̒.