(HBDT) – Tloong 2 ngă̒i 30 – 31/7, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức Da̭i hô̭i biếw zương kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tiêw biếw tôống kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 281/QĐ-TTg ngă̒i 20/2/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t dê̒ ản "Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Zư̭ da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; Fa̭m Hwa̒ng Be, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam; lẳnht da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, diḙ̂ fương.


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính tlaw Bă̒ng khen kuố UBNZ tính cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i.

Dớ dám báw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá tlước khi chiến khai da̭i cha̒ mô hi̒nh tlêênh fa̭m vi to̒n tính, UBNZ tính da̒ chí da̭w Hô̭i Khwiển hoo̭c hưởng zâ̭n kác kấp Hô̭i chiến khai thỉ diếm mô hi̒nh "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p”, "Zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p” "Kôô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p” "Dơn vi̭ hoo̭c tâp” ta̭i 2 hwiḙ̂n Kaw Fong, Mai Châw. Kết kwá chiến khai thỉ diế cho thẩi, kỏ dêểnh 94% xổ za di̒nh ản bi̒nh xét da̭t tiêw chấn "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p"” 94 zoo̒ng ho̭ da̭t tiêw chấn ""Zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p”... Ni la̒ kơ xớ kwan tloo̭ng dớ bớ năm 2016 chiến khai da̭i cha̒ kác mô hi̒nh tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính.

Khi chiến khai mô hi̒nh da̭i cha̒ to̒n tính, vẩn dê̒ tiên chie̒n da̒ ản kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, ban, ngă̒nh dwa̒n thế dă̭c biḙ̂t kwan tâm. Hô̭i khwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p kavs kơ kwan chiê̒n thôông kỏ khâânh 100 tin, ba̒i dang tlêênh bảw Da̭i biế Nhân zân, Bảw Nhân zân, Ta̭p chỉ Zân vâ̭n, Bảw Hwa̒ Bi̒nh, Da̒i FT-CH tính… Kác diḙ̂ fương kwan tâm chiến khai dâ̒i dú, ki̭p thơ̒i kác ta̒i liḙ̂w hưởng zâ̭n, deẻnh zả, kôông nhâ̭n "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p” va̒ "Dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p”. Tloong xổ 153.369 mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p da̒ ản kôông nhâ̭n năm 2019, kỏ rất nhê̒w mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p xwất xắc, tiêw biếw da̒ ản kác kấp khen thướng...

Kết kwá chiến khai thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 281 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính cho thẩi tất kác kác nô̭i zung chiến khai dê̒w vươ̭t mṷc tiêw dê̒ ta. Kṷ thế, to̒n tính chi̒ ni̒ kỏ 80,53% za di̒nh hoo̭c tâ̭p vươ̭t chí tiêw 20,53%; 55,16 zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p, vươ̭t chí tiêw 15,16%, khânh 86% kôô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p, vươ̭t chí tiêw khânh 36%... Wiḙ̂c xâi zư̭ng kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p kóp fâ̒n nơơng zân chỉ, da̒w ta̭w nguô̒n nhân lư̭c chất lươ̭ng, kóp fâ̒n fát chiến kinh tể - văn hwả -–xa̭ hô̭i ớ diḙ̂ fương.

Nhân zi̭p ni̒, UBNZ tính, Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam da̒ khen thướng 201 tâ̭p thế, kả nhân vi̒ da̒ kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Fổ Ngiḙ̂ Zân do̒n kết xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh

(HBDT) – Ản xáp nhâ̭p bớ xỏm Ngiḙ̂ va̒ fổ Zân Chú ku, fổ Ngiḙ̂ Zân, thi̭ chẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn) kỏ 181 hô̭, 702 nhân khấw, zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm 54,7%. Thôông kwa tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng, kuô̭c vâ̭n dôô̭ng To̒n zân xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh ản kản bô̭, nhân zân hướng ửng, tham za tích kư̭c.

Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép Mai Châw vấn la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw fát chiến KT-XH tloong diê̒w kiḙ̂n ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn, dă̭c biḙ̂t tlước ziển biển fức ta̭p kuố zi̭ch Covid-19, mê hwiḙ̂n Mai Châw vấn da̭t ản nhửng kết kwá dảng gi nhâ̭n.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, hi̒nh ắnh, vi̭ thể Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, kôông tác tiên chiê̒n, kwáng bả, xúc tiển zu li̭ch ản tính kwan tâm, xác di̭nh kwa rỉ ta̭w hiḙ̂w ửng tốt zúp hi̒nh ắnh, vi thể Khu zu li̭ch (KZL) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản nơơng kaw, hô̭i nhâ̭p kwuốc tể.