(HBDT) - Fát hwi lơ̭i thể, da za̭ng hwả xán fấm zu li̭ch gẳn pơ̭i nôông ngiḙ̂p chất lươ̭ng kaw kôô̒ng kác zi tích văn hwả, li̭ch xứ tlêênh diḙ̂ pa̒n tang la̒ hưởng ti mởi zoong la̭i hiḙ̂w kwá tính kư̭c tloong fát tliến zu li̭ch kuố hwiḙ̂n Kaw Foong, zoong hwiḙ̂n tlớ thă̒nh diếm hấp zâ̭n zu kheéch tloong pơ̭i wa̒i tính.

Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh tlêênh tất Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh la̒ bu̒ng tất kố, nơi kỏ kư zân kư tlủ zất khởm, VHHB zo pa̒ Madeleine Colani (M.Colani) - nư̭ kháw kố hoo̭c mo̭l Fáp thi̒m ản dố năm 1926. Năm 1932, thwâ̭t ngư̭ "Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” ản ká thể zởi kôông nhâ̭n.

Twiên chwiê̒n, zởi thiḙ̂w wê̒l zả tli̭ nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tính Hwa̒ Bi̒nh ản koi la̒ môô̭ch tloong ta̒n kải nôl thiê̒m dố lwa̒i mo̭l kôô̒ng pơ̭i mâ̭t dô̭ fân bổ zi chí tă̒i tă̭c, foong fủ. Xư̭ hiḙ̂n ziḙ̂n kuố nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh ko̒n kung kấp cho kác nha̒ kháw kố hoo̭c, nha̒ khwa hoo̭c, nha̒ nhân chúng hoo̭c… tloong nước pơ̭i kuốc tể ta̒n kử liḙ̂w kwna tloo̭ng wê̒l kwả tli̒nh xinh khôổng khởm kuố mo̭l hiḙ̂n da̭i, fương thức, ki̭ năng kiểm khôổng, mi̭ thwâ̭t kôô̒ng tố tlức xa̭ hô̭i.

Tlưng bă̒i chwiên dê̒ “Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” tlêênh tất Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Ngă̒i 21/11, Ta̭i Báw ta̒ng tính, Xớ VH,TT&ZL tố tlức khai tlương tlưng bă̒i chwiên dê̒ "Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” tlêênh tất Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng tloong chuô̭l ta̒n kác xư̭ kiḙ̂n ziên tha tloong tlương tli̒nh Hô̭i tháw 90 năm thể zởi kôông nhâ̭n nê̒n Văn hwả hwa̒ Bi̒nh, têểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng Ban Tố tlức Hô̭i tháw; lă̭nh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh kôô̒ng kác nha̒ kwa hoo̭c kuố T.Ư pơ̭i tloong tính.

Tham kwan zi tích kháw kố tiêw biếw wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) - Ngă̒i 22/11, Ban Tố tlức Hô̭i tháw 90 năm thể zởi kôông nhâ̭n nê̒n "Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” tố tlức tham kwan môô̭ch xổ zi tích kháw kố tiêw biếw wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn. Tham zư̭ kỏ da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w Bô̭ VH, TT&ZL, Kṷc Zi xán văn hwả, Biḙ̂n Kháw kố hoo̭c, kác nha̒ khwa hoo̭c tloong pơ̭i wa̒i nước. Wê̒l pên fiể tính kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính; lă̭nh da̭w môô̭ch xổ xớ, ban, ngă̒nh kôô̒ng pơ̭i WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Thi̒m hiếw xơ lươ̭c wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh: Ba̒i 3 - Tiển hwả tloong tơ̒i khôổng kư zân xơ ki̒ thơ̒i da̭i dô̒ khṷ mởi

(HBDT) - Pước la̭i xơ ki̒ thơ̒i da̭i dô̒ khṷ mởi, kôô̒ng pơ̭i tha tơ̒i kuố ki̭ thwâ̭t ma̒i pơ̭i tiếp xúc pơ̭i ta̒n kác nhỏm nôông ngiḙ̂p xung kweenh, kư zân tiê̒n xứ chăng chí xăn pắt, hải lươ̭m ma̒ ta̒ hăi xứ zṷng kúi tí la̒ chỉn kải ăn, xứ zṷng dô̒ gổm…

Dôô̒ng ba̒w Tă̒i, Zaw ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc báw tô̒n chư viết

(HBDT) - Xu hưởng hô̭i nhâ̭p dang la̒ dé tha ngwi kơ zmá thiểng khể kuố nhê̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX). Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, dươ̭c khinh khôổng tâ̭p chuung kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Tă̒i, Zaw, wiḙ̂c hoo̭c thiểng, hoo̭c chư viết kuố zân tôô̭c mêê̒nh dang ản zwi chi̒ tloong kôô̭ng dôô̒ng, kóp fâ̒n zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả, kwiê̒n bi̒nh dắng zươ̭ kác zân tôô̭c.

Khắng di̭nh zả tli̭ zi tích kháw kố hoo̭c

(HBDT) - Báw ta̒ng tính fổi hơ̭p kôông Tluung tâm Ngiên kửw Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả va̒ Viḙ̂n Kháw kố hoo̭c Viḙ̂t Nam tiển hă̒nh khai kwâ̭t zi tích kháw kố hoo̭c kwuốc za hang xỏm Tla̭i, xa̭ Tân Lâ̭p va̒ la̒i khṷ Wee̒nh, xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn). Ni la̒ 2 zi tích kháw kố hoo̭c kỏ hiḙ̂n vâ̭t foong fủ, tiêw biếw wê̒l Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB) da̒ ản nha̒ kháw kố hoo̭c Madeleine Clolani va̒ Viḙ̂n Khaw kố hoo̭c khai kwâ̭t bớ lô.

Thi̒m hiếw xơ lươ̭c wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh: Ba̒i 2 - Zẩw tích thơ̒i dô̒ khṷ kwa zi chí kháw kố

(HBDT) - Thơ̒i da̭i dô̒ khṷ kẻw za̒i khwáng khêênh 3,4 tliḙ̂w năm pơ̭i tlâ̒ng la̭i paw zai dwa̭n khwáng pớ năm 8.700 - 2.000 tlước kâng ngwiên. Tloong zai dwa̭n ni̒, khṷ ta̒ ản xứ zṷng hô̭ng ha̭i tí la̒ tha kác kôông kṷ kỏ keḙnh khắc, tâ̒w nhoo̭nh hăi la̒ môô̭ch mă̭t tí tấp zu̒ng tloong xăn pắt, hải lươ̭m.

Thi̒m hiếw xơ lươ̭c wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh: Ba̒i 1 - Pớ thơ̒i tiê̒n xứ têểnh kô̭t môốc 90 năm ản di̭nh zănh Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB) la̒ nê̒n văn hwả tiê̒n xứ nối thiểng, kỏ mă̭t fố biển ớ tư̒ nước Dôông Nam Ả mé fân bổ tă̒i pơ̭i foong fủ ớ Viḙ̂t Nam. Zấp ni̒, ớ nước ha i ta̒ thi̒m dố tlêênh 130 diếm thuô̭c nê̒n VHHB, Tloong di̭, tluổ Hwa̒ Bi̒nh kỏ tlêênh 70 zi chí ản thi̒m dố pơ̭i ngiên kửw, Xư̭ hiḙ̂n ziḙ̂n kuố nê̒n VHHB la̒ minh tlửng khắng di̭nh Hwa̒ Bi̒nh - Viḙ̂t Nam môô̭ch tloong ta̒n chiếc nôl kuố kon mo̭l. Môô̭ch nê̒n văn hwả tô̒n ta̭i pớ thơ̒i tiê̒n xứ, mé fái têểnh năm 1932 mởi ản kác nha̒ kháw kố hoo̭c thể zởi kôông nhâ̭n. Hô̭i ngi̭ Tiê̒n xứ Biḙ̂n Dôông lâ̒n thử môô̭ch thôông kwa pơ̭i thôổng nhất lḙ̂ thwâ̭t ngư̭ "VHHB” zo pa̒ Madeleine Colani zoong tha tă̭ch thên cho nê̒n văn hwả ni̒.

Ngă̒i hô̭i da̭i dwa̒n kết xỏm Biḙ̂ng, xa̒ Kwiết Chiển

(HBDT) - Xỏm Biḙ̂ng, xa̒ Kwiết Chiển (tan La̭c) vư̒a tố chức Ngă̒i hô̭i da̭i dwa̒n kết twa̒n zân tô̭c năm 2022. Dư̭, chuung vui vởi Nhân zân kỏ dôô̒ng chỉ Kwắch Thể Ngo̭c, Tlướng Ban Twiên zảw Tính wí; lăă̒nh da̭w mô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ hwiḙ̂n Tân La̭c.

Tôn binh zả tli̭ 90 năm xác lâ̭p pơ̭i ngiên kửw wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - LTX: Tính ha chwấn bi̭ tố tlức xư̭ kiḙ̂n 90 năm xác lâ̭p pơ̭i ngiên kửw wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB). Ni la̒ xư̭ kiḙ̂n văn hwả lởn nhă̒m twiên chwiê̒n, kwáng bả pơ̭i tôn binh ta̒n kác zả tli̭ văn hwả kháw kố dă̭c xắc wê̒l môô̭ch nê̒n văn hwả thơ̒i dô̒ khṷ nối thiểng thể zởi tlêênh kwêl hương Hwa̒ Bi̒nh. Foỏng biên Bảw Hwa̒ Bi̒nh ta̒ foóng bẩn dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Niê̒m, Zảm dôốc Xớ VH,TT&ZL, Fỏ Tlướng ban Thươ̒ng tlư̭c Ban Tố tlức Hô̭i tháw 90 năm xác lâ̭p pơ̭i ngiên kửw nê̒n VHHB (1932-2022) wê̒l xư̭ kiḙ̂n kwan tloo̭ng ni̒.

Thư̭c tla̭ng pơ̭i zái fáp báw bḙ̂, fát hwi zả tli̭ kác zi chí tiêw biếw wê̒l nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính miê̒n nủi fiể Tâi Bắc, kỏ bi̭ tlỉ kwan tloo̭ng la̒ bu̒ng chwiến tiếp pớ bu̒ng dôô̒ng bă̒ng lêênh miê̒n nủi, chỉnh dă̭c diếm ni̒ nả ta̒ ắnh hướng têểnh xư̭ hi̒nh thă̒nh pơ̭i fát tliến khôông zan văn hwả kuố tất pơ̭i mo̭l nơi ni̒. Pớ ta̒n dă̭c diếm wê̒l diḙ̂ hi̒nh pơ̭i khôông ngo̒l kôô̒ng pơ̭i xư̭ tác dôô̭ng kuố khỉ hâ̭w têểnh diḙ̂ hi̒nh thôông kwa kwả tli̒nh cac-xtơ hwả ta̭w dêênh ta̒n kác hang khṷ, dôô̒ng thơ̒i hi̒nh thă̒nh dêênh ta̒n kác dôô̒ng bă̒ng nhó xen kḙ ta̒n kác ză̭i khṷ la̒ dêênh môô̭ch bu̒ng tất kố kôô̒ng pơ̭i hḙ̂ dôô̭ng thư̭c bâ̭t foong fủ, Cho dêênh, ngăl pớ thơ̒i tiê̒n xứ, kon mo̭l ta̒ xinh tṷ tlêênh meénh tất Hwa̒ Bi̒nh, tí la̭i môô̭ch nê̒n văn hwả nối thiểng: văn hwả Hwa̒ Bi̒nh.

Khai záng lớp chwiê̒n dă̭i Chiêng Mươ̒ng ớ hwiḙ̂n Kaw Foong

(HBDT) - Tlươ̒ng Fố thôông zân tôô̭c nô̭I tlủ THKX&THFT hwiḙ̂n Kaw Foong fổi hơ̭p pơ̭i Foo̒ng VH&TT hwiḙ̂n bươ̒ tố tlức khai záng lớp chwiê̒n dă̭i Chiêng Mươ̒ng cho 50 hoo̭c xinh kuố nha̒ tlươ̒ng kôô̒ng pơ̭i tha mă̭t KLB "Zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả Mươ̒ng Tha̒ng”.

Tiếp thêm khức mă̭nh cho zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng: Nơng tâ̒m boóc, bi̭ thể kuố Mo Mươ̒ng tloong kuô̭c khôổng ngă̒i măi.

(HBDT) - Tloong kwả tli̒nh fát tliến pơ̭i hô̭i nhâ̭p kuốc tể, zi xán văn hwả (ZXVH) Mo Mươ̒ng taang fái dổi mă̭t pơ̭i tác dôô̭ng tiêw kư̭c kuố mă̭t tlải kinh tể thi̭ tlươ̒ng kuố kwả tli̒nh dô thi̭ hwả kôô̒ng la̒n xoỏng văn hwả ngwa̭i lai. Tí Mo Mươ̒ng ản khôổng ma̭i kôô̒ng thơ̒i zan, ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kôô̒ng pơ̭i Nhân zân tloong tính ta̒ la̒, taang chung thăi thư̭c hiḙ̂n zái fáp tlước mắt pơ̭i za̒i ha̭n tí gi zănh Mo Mươ̒ng paw zănh xắch ZXVH fi bâ̭t thế thể zởi.

Zái ma̭ hi̒nh khắc tlêênh khṷ ớ ta̭i khu pển Kó thuô̭c xỏm Râ̭m, xỏm Chum Bu̒i, xa̭ Mi̭ Thă̒nh, hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) - Mởi ni, Xớ VH,TT&ZL fổi hơ̭p Tluung tâm Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả thư̭c hiḙ̂n thảm xát, ngiên kửw hi̒nh khắc tlêênh khṷ ớ ta̭i pển Kó, xỏm Râ̭m, xỏm Chum Bu̒i, xa̭ Mi̭ Thă̒nh (La̭c Xơn). Ni la̒ ta̒n kác hi̒nh khắc chăng fái twi̒ tiḙ̂n mo̒ kỏ ỉ thức pơ̭i ki̭ năng zất zo̭ za̒ng, liên kwan têểnh tỉn ngươ̭ng kố chwiê̒n kuố kác kôô̭ng dôô̒ng kư zân kố xươ xinh khôổng kwănh bu̒ng kỏ tô̒l khṷ kuố tính. Nơi fân bổ tư̒ zi tích kôốc kuố văn hwả Hwa̒ Bi̒nh kỏ niên da̭i tlêênh 20 ngi̒n năm tlước.

Foong tă̭ng zănh hiḙ̂w Ngḙ̂ nhân nhân zân va̒ Ngḙ̂ nhân ưu tủ cho 27 kả nhân

(HBDT) - Vươ̒ kwa Chú ti̭ch nước da̒ ban hă̒nh Kwiết di̭nh xổ 1020/QĐ-CTN ngă̒i 9/9/2022 wê̒l wiḙ̂c foong tă̭ng zănh hiḙ̂w Vinh zư̭ Nha̒ nước "Ngḙ̂ nhân nhân zân" cho 64 kả nhân kỏ nhê̒w kôổng hiển xwất xắc tloong zư̭ zi̒n va̒ fát hwi zi xán văn hwả fi vâ̭t thế kuố zân tôô̭c va̒ Kwiết di̭nh xổ 1021/QĐ-CTN ngă̒i 9/9/2022 wê̒l wiḙ̂c foong tă̭ng zănh hiḙ̂w Vinh zư̭ Nha̒ nước "Ngḙ̂ nhân ưw tủ" cho 574 kả nhân kỏ nhê̒w kôổng hiển xwất xắc tloong zư̭ zi̒n va̒ fát hwi zi xán văn hwả fi vâ̭t kuố zân tôô̭c.

Ta̭i no̒ mo̭l Mươ̒ng lể thên môô̭ch ză̭ng khaw dă̭ch thên cho bô̭ li̭ch Thé few kố?

(HBDT) - Khảng 7/2022, tính Hwa̒ Bi̒nh dỏn mơơ̒ng zi xán Li̭ch few khaw Roi ản kôông nhâ̭n la̒ zi xán văn hwả fi vâ̭t thế kấp kwuốc za. Ni la̒ wiḙ̂c bui ó chí kuố mo̭l Mươ̒ng la̒ la̒ kuố mo̭l Viḙ̂t kố, kuố zân tôô̭c Viḙ̂t Nam.

Khảm fả vé dḙp thuung luṷng Mai Châw

(HBDT) - Choong ta̭i diếm Kô̭t kơ̒ Mai Châw tlêênh choỏng Thuung Khe, zu kheéch ngỏ thuổng kiế ản tlo̭n vḙn thuung luṷng Mai Châw tlước khi bước baw hă̒nh chi̒nh khảm fả khu zu li̭ch (KZL) hwiḙ̂n Mai Châw - diếm dêểnh chăng thế dá kwa cho nhưửng ngươ̒i thích ngẳm kắnh, ngí ngơi va̒ thi̒m hiếw văn hwả.