Ngă̒u 20/5/2019, Ban Bỉ thư da̒ ban hă̒nh Chí thi̭ xổ 34-CT/TW wê̒l wê̒l thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kôông tác foo̒ng chôổng, khôổng chể bêḙ̂nh zi̭ch tá kủi châw Fi.