(HBĐT) - Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) thông qua các sáng kiến, giải pháp mới mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ CCHC của đơn vị, địa phương.

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Mục đích:
Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) thông qua các sáng kiến, giải pháp mới mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ CCHC của đơn vị, địa phương; trong đó tập trung chú trọng đến các giải pháp mới liên quan đến CCHC; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; cải tiến quy trình, thủ tục để thu hút đầu tư, thu ngân sách, đã được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn theo Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại phiên họp thứ hai ngày 24/11/2022 tại Thông báo số 10405/TB-VPUBND ngày 30/11/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC năm 2023, tiếp tục nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh Hoà Bình trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, thư ký hội thi) .

- Các cơ quan ngành dọc ngoài hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước như: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh, Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước...; các tổ chức Đảng, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

- Người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung: Sáng kiến về các lĩnh vực của công tác CCHC năm 2023 gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền về CCHC; Thể chế hành chính; Thủ tục hành chính; Tổ chức bộ máy hành chính; Chế độ công vụ; Tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử;

-Sáng kiến về cải tiến quy trình, thủ tục để thu hút đầu tư, thu ngân sách giúp cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh;  Sáng kiến giúp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; Sáng kiến hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CCHC của các cơ quan quản lý nhà nước.

4. Hình thức dự thi

a) Số lượng sáng kiến dự thi của mỗi đơn vị, địa phương: Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, đặc biệt là 07 cơ quan (gồm: Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND huyện Kim Bôi và UBND huyện Mai Châu) được giao chỉ tiêu sáng kiến giải pháp trong CCHC và phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Hòa Bình năm 2023 tại Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình: Bắt buộc có tối thiểu 01 sáng kiến tham gia dự thi, không hạn chế số lượng tối đa;

 - Các cơ quan ngành dọc khác, UBND cấp xã, người dân, tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Khuyến khích lựa chọn tối thiểu 01 sáng kiến tham gia hội thi, không hạn chế số lượng tối đa.

 b) Các Sáng kiến tham gia dự thi thực hiện theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính về xét, công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả dụng trong phạm vi tỉnh; áp dụng nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hoà Bình.

c) Mỗi sáng kiến đăng ký tham gia dự thi phải đảm bảo đủ các thành phần sau đây:  Đơn đăng ký xét công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh và tham gia Hội thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023 của tác giả/đồng tác giả sáng kiến;

 - Công văn đề nghị xét công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh và tham gia Hội thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023 của cơ quan, đơn vị;

 - Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến do người đứng đầu cơ sở ban hành/cấp cho các tác giả/đồng tác giả có sáng kiến đáp ứng điều kiện công nhận theo quy định;

- Biên bản họp Hội đồng sáng kiến của cơ sở (trong trường hợp người đứng đầu cơ sở quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sáng kiến làm căn cứ xét, công nhận sáng kiến);

- Bản mô tả sáng kiến

d) Các sáng kiến tham gia dự thi sẽ được Hội đồng đánh giá sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh đánh giá, chấm điểm và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. Đối với các sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh được công nhận, Ban Tổ chức Hội thi sẽ tiến hành xét giải.

II. THỜI GIAN, CÁCH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Thời gian Ban Tổ chức nhận sáng kiến dự thi: Từ ngày 01 tháng 02 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2023.

 - Tổ chức đánh giá, đề nghị công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh; Tổ chức chấm giải cho các sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh tháng 11/2023; Công bố kết quả và trao giải: Tháng 12/2023.

2. Địa điểm tiếp nhận sáng kiến dự thi: Cổng dịch vụ công tỉnh Hoà Bình có địa chỉ tại http://dvc.motcuadientu.vn/hoabinh-portal/guide (Áp dụng theo quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính xét công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh mức độ 3).

3. Cơ cấu giải thưởng: Gồm: 01 Giải Nhất (8 triệu đồng), 01 Giải Nhì (6 triệu đồng), 01 Giải Ba (4 triệu đồng) và 03 Giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA

 1. Các đơn vị, địa phương (cơ sở) cần đánh giá, chọn lọc sáng kiến có chất lượng trước khi gửi sáng kiến dự thi về Ban tổ chức Hội thi; Khuyến khích thành lập Ban tổ chức tại các đơn vị, địa phương.

2. Không sử dụng ý tưởng, sáng kiến đã được công bố trong nước trong thời gian 05 năm gần nhất tính từ 31/12/2022 trở về trước.

 3. Sở Khoa học và Công nghệ không trả lại các sáng kiến dự thi.

4. Tác giả phải thông báo với Sở Khoa học và Công nghệ bằng văn bản nếu muốn rút khỏi Hội thi trước thời gian hết hạn nộp sáng kiến dự thi.

5. Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sáng kiến đạt giải, tác giả sáng kiến đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

6. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả, nhóm tác giả đạt giải chịu trách nhiệm.

 IV. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HỘI THI

1. Ban Tổ chức Hội thi tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả Hội thi trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả Hội thi; Quyết định của Ban Tổ chức Hội thi là kết quả giải quyết cuối cùng.

2. Thể lệ Hội thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại đia chỉ: http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn. Đồng thời được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Các tin khác


Huyện Yên Thủy: Hơn 440 ha lúa bị ngập úng do mưa lớn

(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Yên Thủy, từ ngày 26 đến 14h ngày 28/9, trên địa bàn huyện xảy ra các đợt mưa to đến rất to liên tục, tổng lượng mưa đo được ở trạm đo mưa xã Lạc Lương đạt 290 mm, trạm đo mưa xã Đoàn Kết 160 mm, trạm đo mưa xã Yên Trị 279,2 mm. Mưa lớn liên tục trong 3 ngày đã gây ngập lụt hầu hết diện tích cây trồng, ngập úng, sạt lở một số nhà dân, tuyến đường trên địa bàn.

Huyện Kim Bôi: Thiệt hại do mưa lũ gần 6 tỷ đồng

(HBĐT) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ đêm ngày 25 - 28/9, trên địa bàn huyện Kim Bôi có mưa to đến rất to kéo dài. Lượng mưa trung bình 210 mm, gây thiệt hại về tài sản của người dân và công trình hạ tầng giao thông. Trong đó có 4 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở phải di dời, 85 ha lúa và cây màu bị ngập, 7 điểm đường sạt lở chia cắt giao thông... Thiệt hại ước tính gần 6 tỷ đồng.

Huyện Lạc Sơn: Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 390 triệu đồng

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, từ ngày 26 đến 11h ngày 28/9, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn. Lượng mưa đo được tại các trạm như: Thủy điện Miền Đồi, Thủy điện Định Cư, Thủy điện Suối Mu trên 130 mm. Mưa lớn đã gây thiệt hại khoảng 390 triệu đồng.

Huyện Đà Bắc: Mưa lớn gây thiệt hại khoảng 400 triệu đồng

(HBĐT) - Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đà Bắc, đến sáng 28/9, mưa lớn đã gây ra thiệt hại về nhà ở và sạt lở đất tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn huyện. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Chủ động ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh theo phương châm "bốn tại chỗ"

(HBĐT) - Ngày 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn gây sạt lở đất và ngập úng nghiêm trọng

(HBĐT) - Trong 3 ngày từ 26 - 28/9, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trên 100 mm, đặc biệt địa bàn các huyện: Lương Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Thủy nhiều nơi lượng mưa lên đến 170 mm. Mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục