(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề xây dựng Đảng có tính thời sự, mang nhiều ý nghĩa, sát với thực tiễn.

Sự phi lý của luận điệu xuyên tạc “thơ cách mạng kháng chiến chỉ là thơ minh họa chính trị”

Thơ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1946-1975) đã thể hiện niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của ông cha ta trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó là những tác phẩm bám sát lịch sử chiến đấu hào hùng của quân dân ta, là bản anh hùng ca bất diệt. Tuy nhiên, vẫn có những người cố ý phủ nhận, xuyên tạc giá trị thơ cách mạng kháng chiến thế kỷ 20 và cho rằng đó chỉ là "thơ minh họa chính trị”. Luận điệu đó vừa phi lý, vừa phi nghĩa nên cần phải phê phán, bác bỏ.

Việt Nam quan tâm, bảo đảm quyền của các dân tộc

Nhiều năm qua, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD). Việt Nam đã bốn lần bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia thực thi Công ước CERD. Năm 2023, Việt Nam tiếp tục xây dựng Báo cáo quốc gia CERD 5, qua đó khẳng định những thành tựu trong công tác nhân quyền nói chung và bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số nói riêng.

Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Đây là Chương trình đang được trông chờ, kỳ vọng. Rất mong các đồng chí hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu để chương trình này trở thành một chương trình đúng theo nghĩa của Chương trình Khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia.

Nhận diện, đấu tranh với biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng ta hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nói riêng; Người đã đưa ra nhiều chỉ dẫn quan trọng về chống chủ nghĩa cá nhân. Trong bối cảnh mới, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống chủ nghĩa cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của quần chúng nhân dân.

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử.

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng "thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Vấn đề này luôn là cốt yếu nhằm thống nhất những nhận thức chưa đúng, đồng thời phản bác sự xuyên tạc nhằm hạ thấp, phủ nhận những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung chính là những luận cứ xác đáng, hữu hiệu để bác bỏ luận điệu "Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Bước qua tháng 7 tri ân với hàng loạt hoạt động đền ơn - đáp nghĩa diễn ra khắp toàn tỉnh. Màu áo xanh tình nguyện học sinh, sinh viên (HSSV) ghi dấu trong nhiều hoạt động ý nghĩa như: tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân, giúp đỡ gia đình người có công, thăm hỏi thương bệnh binh… Những việc làm thiết thực này chính là cách làm sinh động, hiệu quả để giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho HSSV.

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023):
Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám đã qua gần một thế kỷ, nhưng bài học "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" vẫn nguyên giá trị. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và gần 40 năm đổi mới, nhờ phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, đất nước ta mới có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để hiện thực hóa mục tiêu Đại hội XIII của Đảng, hơn bao giờ hết, bài học ấy cần được vận dụng sáng tạo, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

Huyện Lạc Thủy coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(HBĐT) - Huyện Lạc Thuỷ luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay nhằm làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Huyện Tân Lạc tuyên truyền tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, tạo sự đồng thuận và khí thế thi đua trong cán bộ, đảng viên thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH.

Hiểu đúng bản chất quyền lực tối thượng ở Việt Nam là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc

Gần 80 năm qua, kể từ ngày lập quốc theo chế độ mới đến nay, việc thực thi quyền lực nhà nước của chúng ta ngày càng đúng đắn, tốt đẹp hơn, vì sự tối thượng là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Do đó, nếu "nhà dân chủ” nào không hiểu bản chất vấn đề, cố ý đánh đồng giữa hiện tượng và bản chất, đánh tráo khái niệm giữa sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ với mục tiêu, bản chất thực thi quyền lực tối cao thuộc về nhân dân của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, là điều đáng phải phê phán.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia nhánh 1 "Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, trong giai đoạn mới".

Không thể xuyên tạc nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương

Việc xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đi đến đòi xóa bỏ chủ nghĩa xã hội để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa là điều mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động thường xuyên muốn làm; đã và đang tiếp tục tiến hành.

Lan tỏa cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thành phố Hòa Bình: Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(HBĐT) - Cuối tháng 7, cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Kỳ Sơn (TP Hoà Bình), chúng tôi về dự buổi sinh hoạt chi bộ của tổ dân phố số 3. Chi bộ có 58 đảng viên, chia thành 3 tổ đảng, đảng viên chủ yếu là cán bộ hưu trí. Đồng chí Nguyễn Hồng Mạch, Bí thư chi bộ cho biết: Đảng viên của chi bộ là các đồng chí có trình độ, một số đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, nhà trường, có tiếng nói, uy tín, sức ảnh hưởng trong khu dân cư. Do đó, chúng tôi xác định đảng viên của chi bộ phải là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (BVNTTTCĐ); giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chúng tôi đều lồng ghép việc tuyên truyền BVNTTTCĐ.

Huyện Yên Thủy: Triển khai đồng bộ giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(HBĐT) - Tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến phức tạp. Gần đây, nhất là lợi dụng vụ việc ở Đắk Lắk, các thế lực chống phá đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống chính quyền hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh nói chung, trên địa bàn huyện Yên Thủy nói riêng vẫn được giữ vững ổn định.

Đảng bộ phường Đồng Tiến: Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

(HBĐT) - Với mục tiêu "đưa TP Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, những năm gần đây, trên địa bàn phường Đồng Tiến được quan tâm đầu tư nhiều dự án lớn như: Cầu Hòa Bình II, kè chống sạt lở, các khu dân cư… Đây là một trong những thuận lợi tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các dự án đã tác động không nhỏ đến đời sống của một bộ phận người dân; nảy sinh nhiều vấn đề vướng mắc liên quan đến việc bố trí tái định cư, công tác hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai…

Đấu tranh đẩy lùi thái độ bàng quan, dao động về tư tưởng xã hội chủ nghĩa

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta khẳng định: "Đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

Huyện Cao Phong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng bộ huyện Cao Phong đã có những giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

“Bệnh xa rời thực tiễn” của cán bộ, đảng viên

Trong chuyến công tác tại một số tỉnh phía Bắc mới đây, chúng tôi có lịch làm việc với trung tâm giáo dục chính trị của địa phương. Trước giờ diễn ra hội nghị, khi đề cập đến vấn đề thực tế đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của trung tâm, đồng chí giám đốc tỏ ra khá cởi mở, không ngần ngại chia sẻ: Cán bộ, đảng viên của ta bây giờ kinh nghiệm thực tiễn hạn chế lắm. Thích ngồi phòng lạnh, nói toàn những điều "đao to, búa lớn”, chuyện "trên trời”, nhưng những chuyện tưởng như "rất vặt” làm nên hơi thở của cuộc sống, của thực tiễn thì lại cho là "không quan trọng”...

Phản bác luận điệu xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Tham nhũng xuất hiện từ khi có giai cấp, nhà nước và tồn tại ở các chế độ chính trị khác nhau. Bản chất của tham nhũng luôn gắn liền với quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế mà không phụ thuộc vào bất cứ chế độ chính trị hay đảng phái nào. Ngày nay, tham nhũng là căn bệnh phức tạp, hoành hành trên nhiều lĩnh vực, gây ra những hậu quả nghiêm trọng ở các quốc gia với các chế độ xã hội khác nhau. Vì lẽ đó, đấu tranh chống tham nhũng được nhiều nước quan tâm, thực hiện quyết liệt với các hình thức, biện pháp đa dạng, linh hoạt. Song, đây cũng là quá trình khó khăn, lâu dài và gian nan, không thể nôn nóng. Từ thực trạng tham nhũng ở các quốc gia trên thế giới; sự tham gia, vào cuộc mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, khẳng định rõ Việt Nam đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực vừa là yêu cầu tất yếu của sự phát triển đất nước, vừa là cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là quy luật, bài học quý giá của cách mạng Việt Nam. Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, nhất là những thách thức an ninh phi truyền thống, việc nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy luật kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại có ý nghĩa cấp thiết, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.