Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Qua 74 năm, những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 luôn tạo nên sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.


Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 02/9/1945. (Ảnh: Tư liệu)

Đó là các bài học: Về giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào; về đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy cao nhất chủ nghĩa yêu nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc; về kiên định mục tiêu chiến lược đồng thời khôn khéo về sách lược với sự nhạy cảm đặc biệt về chính trị của lãnh tụ và đội tiên phong lãnh đạo; về xử lý đúng đắn tình thế và thời cơ cách mạng; về xây dựng Đảng với đội ngũ cán bộ, đảng viên trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm cho đất nước và nhân dân.

Vận dụng các bài học đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX và gần hai thập niên thế kỷ XXI. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "Chấn động địa cầu". Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đó là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, vượt qua cơn "động đất chính trị" trên thế giới khi mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, đưa hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới lâm vào thoái trào; xây dựng đất nước từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh; vượt qua mọi khó khăn, bao vây cấm vận, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, tiến hành sự nghiệp đổi mới đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã ra khỏi nhóm nước kém phát triển và trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang thực hiện mục tiêu đưa nước ta phát triển trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.


Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 74 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi như: Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, nhất là khu vực Đông Nam Á. Ở trong nước, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao; tình hình chính trị - xã hội ổn định, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, nhất là công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt và có hiệu quả. Do vậy, niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng ngày càng được tăng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại ngày càng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là căng thẳng giữa Mỹ - Iran, Anh - Iran. Tình hình biển Đông thời gian qua đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, trở thành "điểm nóng" trên thế giới. Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới. Chủ nghĩa bảo hộ đang ảnh hưởng đến tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

Ở trong nước, tuy kinh tế tăng trưởng cao nhưng năng suất, chất lượng, quy mô, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; tình trạng tham nhũng, tiêu cực còn diễn biến phức tạp, khoảng cách giàu - nghèo , phân hóa xã hội gia tăng, đạo đức xã hội xuống cấp đáng lo ngại; biến đổi khí hậu, thiên tai, bão, lụt, hạn hán diễn ra nhanh và phức tạp; bốn vấn đề bức xúc hiện nay về an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh mạng đang là những vấn đề "nóng" của xã hội. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng bằng các thủ đoạn "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta hòng phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng tiến tới làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trước tình hình đó, vận dụng những bài học thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện Di chúc bất hủ của Bác Hồ để đưa đất nước ta ngày càng phát triển sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về "Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", về "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước", về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Trên cơ sở đó, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Chú trọng nguồn lực con người và phát triển khoa học - công nghệ trên cơ sở gắn với cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương". Đồng thời, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Công tác xây dựng Đảng cũng cần tiến hành  dân chủ, rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong Đảng. Việc phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng sẽ từng bước khắc phục được tình trạng cục bộ, địa phương chủ nghĩa, "lợi ích nhóm”, nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy” thể hiện tinh thần quyết liệt không khoan nhượng của cuộc đấu tranh đầy cam go này.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục phấn đấu xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức, bám sát thực tiễn đất nước và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực, nhất là tập trung vào công tác dự báo để chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề do lý luận và thực tiễn đặt ra, trước những diễn biến nhanh, khó lường của khu vực và quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động hằng ngày, hằng giờ.

Đặc biệt, cần đổi mới lĩnh vực tuyên truyền theo phương châm: "Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực" để cổ vũ toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, lập thành tích tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời làm tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch". Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế hệ thù địch, phòng, chống có hiệu quả "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang kỷ niệm 50 năm thực hiện Bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là dịp để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên ôn lại những lời căn dặn của Người, phát huy các bài học và hào khí của cuộc Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tăng thêm quyết tâm và ý chí hành động thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt phương châm của Đảng đề ra: "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội" để tiếp tục đưa đất nước sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.


Theo Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

Các tin khác


Gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

(HBĐT) - Sáng 17/9, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự, động viên, giao nhiệm vụ cho đoàn có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh giám sát thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Sở LĐ - TB&XH

(HBĐT) - Ngày 16/9, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020". Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trường đoàn.

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam"

(HBĐT) - Cuộc thi "Tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)” do Bộ CHQS tỉnh tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT), đoàn viên, thanh niên và nhân dân về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, ý nghĩa 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những thành quả to lớn của các cấp, ngành, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh...

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 31 tại Đảng bộ huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 2/6/2014, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 31 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Ngay sau khi quán triệt chỉ thị, Huyện ủy Lạc Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Chỉ sau 1 năm triển khai, Đảng bộ huyện đã "xóa” tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ không ngừng được nâng lên, nề nếp sinh hoạt được duy trì; nhiều chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn đã đề ra được nghị quyết chuyên đề tác động tích cực đến KT-XH địa bàn…

Bác bỏ nội dung sai sự thật trong báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Ký giả

Người Phát ngôn cho biết Việt Nam hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, dựa trên những thông tin không chính xác, thiếu khách quan về tình hình Việt Nam trong báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Ký giả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc phát triển bền vững 2019

Chiều 12-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên toàn thể Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2019 do Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp một số bộ, ngành, Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức với chủ đề "Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục