(HBĐT) - Mường em đồng lúa lên xanh 

Đàn cò trắng lượn bay quanh chân đồi