(HBĐT) - Năm 2019, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng; hoàn thành các cuộc KTGS theo chương trình, kế hoạch và theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đảm bảo yêu cầu, nội dung, chất lượng, hiệu quả. Gắn thực hiện các cuộc KTGS theo chương trình đã đề ra với việc thường xuyên tự kiểm tra, tự giám sát.


Các cấp ủy và tổ chức Đảng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS năm 2019; chú trọng KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ đảng viên. Tập trung kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện NQ T.Ư4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW... Qua đó góp phần quan trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn ngừa tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ KTGS đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của UBKT T.Ư. Việc