Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy động viên các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2010

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy động viên các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2010

(HBĐT) - Hôm nay, ngày 1/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010 - 2015). HBĐT xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 

Đảng ta đã khẳng định: “Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân”. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn của Đảng đã quy tụ sức mạnh vô địch, được cụ thể hóa thành ý chí, quyết tâm và hành động của toàn quân, toàn dân, với vai trò tiền phong gương mẫu của lớp lớp cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng, không ngại hy sinh, gian khổ, ác liệt, là nhân tố đảm bảo cho lực lượng vũ trang chiến đấu, chiến thắng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. 

 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quân sự tỉnh, các cấp ủy trực thuộc luôn nắm vững quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Khu vực phòng thủ, Luật Quốc phòng,… Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa thành chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch, hướng dẫn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã có những chuyển biến, tiến bộ rõ nét, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 

Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đảng bộ khoá XI đề ra; giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ; phối hợp xử lý tốt các tình huống xảy ra. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được quan tâm; công tác tuyển quân có nhiều đổi mới đảm bảo chất lượng. Sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên; cơ sở hậu cần, vật chất, kỹ thuật và đời sống tinh thần được cải thiện. Chăm lo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào có ý nghĩa thiết thực do cấp trên và Đảng bộ phát động.

 

Kết quả đó thể hiện vai trò lãnh đạo của các cấp Uỷ, chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố và hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tập trung xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hoàn thành nhiệm vụ là trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005-2010 như: Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt gần 12%/năm; GPD bình quân đầu người đạt 13,3 triệu đồng; Thu ngân sách Nhà nước khoảng 1.212 tỷ đồng; Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 34 vạn tấn; Đến nay thu hút 285 dự án đầu tư, trong đó có 25 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 18.000 tỷ đồng và 130 triệu USD;... Các mặt văn hoá, xã hội có bước tiến bộ mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 32%, tỷ lệ hộ nghèo còn  14%.

 

Trong những năm tới, với những thuận lợi cơ bản đó là vị thế đất nước ngày càng nâng cao, nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực sẽ tạo ra những cơ hội mới; thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước và của tỉnh, lợi thế về vị trí tiếp giáp với thủ đô Hà Nội; quốc phòng an ninh được giữ vững,... sẽ tạo nền tảng quan trọng để tỉnh ta đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những biến đổi sâu sắc; các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá cách mạng nước ta ngày càng quyết liệt hơn, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội một số địa bàn trọng yếu tính ổn định chưa vững chắc; một số loại tội phạm như buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma tuý, hoạt động truyền đạo trái phép còn diễn biến phức tạp,... Do đó, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đặt ra những yêu cầu rất nặng nề, đòi hỏi cần phải có tinh thần chiến đấu cao hơn.

 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và quốc phòng - an ninh, cấp Ủy, chính quyền các cấp cần tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sẽ đề ra cho nhiệm kỳ 2010 - 2015 gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời kỳ mới. Với những yêu cầu đó, đòi hỏi các cấp Uỷ, chính quyền phải nâng cao năng lực lãnh đạo đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm sau:

 

Một là, quán triệt sâu sắc và nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Đảng trực tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3,... thể chế thành các chủ trương, mục tiêu, giải pháp sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Tích cực chủ động làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp các cấp, các ngành và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

 

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, chi bộ; năng lực tổ chức thực hiện của người chỉ huy. Phát huy đoàn kết, dân chủ, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, nhạy bén của cơ quan, đơn vị và cán bộ chiến sỹ. Lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng nhiệm vụ chủ yếu, địa bàn quan trọng. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo và sinh hoạt của tổ chức Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện. Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, sát thực tế, sát cơ sở, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đánh giá đúng chất lượng tổ chức Đảng và cán bộ, Đảng viên, nhất là cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì các cấp.

 

Ba là, phải chăm lo xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ, trước hết là tiềm lực về chính trị, từng bước xây dựng các tiềm lực kinh tế, văn hóa - xã hội và tiềm lực quốc phòng - an ninh, kịp thời xử lý các tình huống giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra điểm nóng,... để tạo môi trường thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng nông thôn mới.

 

Bốn là, vận dụng tốt quan điểm kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ và mọi hoạt động của lực lượng vũ trang. Tập trung xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, chú trọng những địa bàn có công trình quốc phòng, có vị trí quan trọng; gắn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch các ngành, lĩnh vực và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch, kế hoạch thế trận làng xã chiến đấu, khu vực phòng thủ huyện, tỉnh.

 

Năm là, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chăm lo xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu và triển khai tổ chức nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và chỉ huy lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực sự là nòng cốt ở cơ sở; xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng đủ các đơn vị dự bị động viên của tỉnh và cấp cơ sở; sẵn sàng xử ý mọi tình huống khi có lệnh động viên.

 

Sáu là, xây dựng Đảng bộ Quân sự các cấp trong sạch vững mạnh, chú trọng xây dựng cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt; các cơ quan quân sự vừa đáp ứng được nhiệm vụ hiện nay, vừa có quy hoạch bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời kỳ mới phải chú trọng xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện quy chế lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo ngay từ cấp cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng; xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức quần chúng trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò, hiệu lực điều hành của chính quyền cơ sở, tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong sạch vững mạnh theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 

                                                                                                     Hoàng Việt Cường

                                                                                      Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

Các tin khác


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh chúc tết các thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sỹ đã nghỉ hưu tại TP Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 13/2 (tức 28 Tết), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh đã thăm, chúc tết và tặng quà các Thầy thuốc Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú đã nghỉ hưu trên địa bàn TP. Hòa Bình. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;  Sở Y tế, Sở GD-ĐT.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết

(HBĐT) - Ngày 12/2 (tức 27 Tết), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đến thăm, chúc tết và tặng quà Đại đội trinh sát- Phòng tham mưu- Bộ CHQS tỉnh. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Trước tháng 5/2018, hoàn thành các dự án tái định cư cho hộ dân bị thiên tai trên địa bàn huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trong chuyến công tác ngày 11/2/2018 nhằm kiểm tra tình hình thực hiện các dự án di dân tái định cư (TĐC) cho hộ dân bị thiên tai mưa lũ, sạt lở đất năm 2017 tại huyện Đà Bắc. Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các Sở: NN&PTNT, TN&MT, LĐ-TB&XH, Xây dựng, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh.