(HBĐT) - Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND quy định chậm nhất 105 trước ngày bầu cử phải thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC) ở tỉnh. Luật cũng quy định những nhiệm vụ, quyền hạn của UBBC tỉnh.

Theo đó, trong bầu cử ĐBQH, UBBC tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
- Chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH  ở các đơn vị bầu cử ĐBQH  trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử ĐBQH của Ban bầu cử ĐBQH, tổ bầu cử;
- Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử ĐBQH ở địa phương;
- Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ ANTT, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử ĐBQH ở địa phương;
- Nhận và xem xét hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và hồ sơ của người tự ứng cử ĐBQH tại địa phương; gửi danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử ĐBQH đến Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam cấp tỉnh để tiến hành hiệp thương; gửi hồ sơ và danh sách người ứng cử ĐBQH tại địa phương đến Hội đồng Bầu cử quốc gia;
- Lập danh sách những người ứng cử ĐBQH theo đơn vị bầu cử và báo cáo để Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định;
- Chỉ đạo, kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri;
- Nhận tài liệu, phiếu bầu cử ĐBQH từ UBND cấp tỉnh và phân phối cho các Ban bầu cử ĐBQH chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử ĐBQH của Ban bầu cử ĐBQH, tổ bầu cử; khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐBQH do Ban bầu cử ĐBQH, tổ bầu cử chuyển đến; khiếu nại, tố cáo về người ứng           cử ĐBQH;
- Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH của các Ban bầu cử ĐBQH; lập biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH ở địa phương;
- Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử ĐBQH theo yêu cầu của Hội đồng Bầu cử quốc gia;
- Chuyển hồ sơ, biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH đến Hội đồng Bầu cử quốc gia;
- Tổ chức việc bầu cử thêm, bầu cử lại ĐBQH theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Trong việc bầu cử đại biểu HĐND, UBBC ở các cấp có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
- Chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biểu HĐND cấp mình ở địa phương; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu HĐND;
- Quản lý, phân bổ kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu HĐND ở cấp mình;
- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu HĐND ở địa phương;
- Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ ANTT, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND ở địa phương;
- Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND ở cấp mình;
- Nhận và xem xét hồ sơ của những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp mình; gửi danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND đến Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam cùng cấp để tiến hành hiệp thương;
- Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND; xóa tên người ứng cử trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình;
- Nhận tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu HĐND từ UBND  cùng cấp và phân phối cho các Ban bầu cử chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử;
- Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp mình ở từng đơn vị bầu cử do các Ban bầu cử gửi đến; lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND của cấp mình;
- Chỉ đạo việc bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu HĐND theo quy định tại các điều 79, 80, 81 và 82 của luật này;
- Xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND; xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND;
- Trình HĐND khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND cùng cấp được bầu;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND của Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp mình, tổ bầu cử; khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu HĐND cấp mình do Ban bầu cử, tổ bầu cử chuyển đến; khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, việc lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình;
- Bàn giao các biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về cuộc bầu cử đại biểu HĐND cho Thường trực HĐND cùng cấp khóa mới.

Đ.H (TH) 

Các tin khác

Không có hình ảnh

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

(HBĐT) - Phát huy vai trò người đại biểu dân cử, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đó, đưa ra nhiều quyết định quan trọng trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục