Bùi Đức Hinh
Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
(HBĐT) - Dân tộc ta vốn có truyền thống "kính lão đắc thọ", kính trọng người cao tuổi (NCT). Đây là lớp người có công nuôi dạy, giáo dưỡng con cháu, giữ gìn, truyền thụ, lan tỏa các giá trị truyền thống văn hóa, các thế hệ NCT ở từng giai đoạn lịch sử đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện, động viên lãnh đạo, cán bộ Hội Người cao tuổi tỉnh.

Trong bài viết "Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề...”. "Đồng bào cả nước đang ngẩng cao đầu mà trông chờ các bậc phụ lão”. Người nhấn mạnh: "Xưa nay, những người yêu nước không vì tuổi già mà chịu ngồi không”.

Có thể nói, vấn đề cốt lõi trong tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về NCT đó là sự kính trọng, tôn vinh và đặt niềm tin sâu sắc của Người đối với lớp NCT. Người nói: "Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước”. "Một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang… Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm việc nên làm”. Thấy rõ vai trò và trách nhiệm của NCT đối với sự nghiệp cách mạng và xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, chỉ đạo và tuyên truyền việc thành lập Hội Phụ lão Cứu quốc ngay tại các thôn, bản, vùng căn cứ địa cách mạng; chính là Hội NCT hiện nay. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người thường xuyên nhắc nhở mọi người, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải cung kính với các cụ già.

Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của NCT vẫn tiếp tục được phát huy trong mọi mặt, mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, phổ biến tri thức, bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình… Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ, phát huy vai trò của NCT, tạo môi trường thuận lợi, điều kiện tốt nhất để NCT bằng khả năng, kinh nghiệm của mình tham gia có hiệu quả vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời chăm lo, bảo vệ sức khỏe, thể chất và tinh thần của NCT; nâng cao chất lượng đời sống, chất lượng hệ thống dịch vụ và cơ sở chăm sóc NCT, đặc biệt là NCT khuyết tật, NCT thuộc diện nghèo không có người phụng dưỡng, NCT dân tộc thiểu số…

Phát huy truyền thống vẻ vang của Hội NCT Việt Nam, những năm qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NCT, đặc biệt là hưởng ứng 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với hai chương trình lớn của Hội là "NCT xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường”; xây dựng và phát triển quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, hội viên các cấp Hội luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu trong sinh hoạt, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, gia đình, con, cháu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phong trào "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”; phong trào thi đua "NCT làm kinh tế giỏi”; gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19… Hội NCT đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bằng uy tín, kinh nghiệm và cách nhìn thấu đáo của mình đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương; nhiều hội viên giữ vị trí quan trọng trong hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh; hàng nghìn hội viên tham gia công tác Đảng, công tác chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở; tham gia các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trực tiếp hòa giải các mâu thuẫn trong khu dân cư, phát hiện kẻ xấu, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi… Thực hiện tốt việc vận động xây dựng và phát triển quỹ ‘‘Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, sau 5 năm (2016 - 2020), toàn tỉnh đã vận động được 15.362.363.799 đồng. Từ nguồn Quỹ thu được, các cấp Hội đã tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức các hoạt động thăm hỏi NCT đau ốm; tổ chức phúng viếng, tiễn đưa NCT qua đời chu đáo, tình nghĩa; hỗ trợ cho hoạt động Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT thiết thực và hiệu quả.

Có thể nói sức mạnh của những lời hiệu triệu, tiên phong của các bậc phụ lão trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng và phát triển đất nước, có ảnh hưởng to lớn đến tinh thần đoàn kết toàn dân. Là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rất trân trọng và luôn xác định NCT là nguồn lực nội sinh đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia đóng góp vào các phong trào quần chúng tại cơ sở. Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Hội NCT Việt Nam nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội NCT trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tiếp tục là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo như Bác Hồ sinh thời đã từng nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền"; vận động gia đình, con, cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương; nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, đặc biệt là tham gia các Tổ Covid cộng đồng; hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế; ra sức cống hiến tài năng, trí tuệ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp để thu hút hội viên; xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội hoàn chỉnh, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua Tuổi cao - gương sáng nhằm động viên, khuyến khích các hội viên đóng góp trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, trọng tâm là thực hiện hiệu quả chương trình "NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới” và phát triển Quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Ba là, tổ chức các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT; góp phần giảm bớt khó khăn cho NCT, giảm tỷ lệ hộ NCT nghèo, xoá nhà tạm, dột nát. Tăng cường thăm, khám sức khỏe về vật chất và tinh thần cho NCT; nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT; tạo điều kiện để NCT tham gia vào các hoạt động phù hợp với nhu cầu, khả năng; thực hiện bình đẳng trong thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển; góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.


Các tin khác


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết tại Bắc Ninh

Sáng 24/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Hướng tới nền hành chính phục vụ

(HBĐT) - Năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân. Trong đó, xác định kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là nội dung quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hướng tới nền hành chính phục vụ.

Biểu quyết thông qua 32 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển KT – XH 

(HBĐT) - Ngày 22/1, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương, Võ Ngọc Kiên chủ tọa kỳ họp.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

(HBĐT) - Ngày 21/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) năm 2022. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để "không thể tham nhũng"

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 21, kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Phiên họp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

(HBĐT) - Ngày 20/1, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) cho ý kiến vào công tác thu ngân sách; chính sách chăm lo người có công và công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và một số nội dung quan trọng khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục