Năm 2023, ản xư̭ kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w kuố Tính wí, UBNZ tính, Bô̭ Văn hwả, thế thaw va̒ zu li̭ch (VH-TT&ZL); xư̭ fổi hơ̭p kỏ hiḙ̂w kwá kuố kác xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính va̒ kác diḙ̂ fương; xư̭ kổ gẳng, vươ̭t lêênh kuố dô̭i ngṷ kản bô̭, kôông chưức, viên chưức ngă̒nh VH-TT&ZL tính, lỉnh vưư̭c thế thaw tính nha̒ da̒ kỏ nhưửng kết kwá nối bâ̭t dảng gi nhâ̭n.

Kác vâ̭n dôô̭ng viên tham za Zái Xe da̭p foong tla̒w tính Hwa̒ Bi̒nh vớ rôô̭ng lâ̒n thử II, năm 2023 cheenh Kúp Viḙ̂t Fáp. 

Tlước hết fái nỏi dêểnh kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i” tiếp tuṷc dấi meḙnh, kóp fâ̒n nơơng kaw khưức khwé, chất lươ̭ng kuô̭c khôổng nhân zân. Ngă̒nh VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng, tố chưức Ngă̒i chă̭l Olympic vi̒ khức khwé nhân zân kấp tính; chí da̭w hưởng zâ̭n 10/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ. 151/151 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn tố chức Ngă̒i chă̭l Olympic kỏ tôống xổ 71.919 ngươ̒i tham za, da̭t 8,2% zân xổ tính. Thôổng kê tloong năm, xổ ngươ̒i tâ̭p thế zuṷc, thế thaw thươ̒ng xwiên da̭t 36,2%; xổ hô̭ za di̒nh thế thaw da̭t 27%. 

Kuu̒ng thew rỉ 54 zái thế thaw kấp hwiḙ̂n kỏ 9.969 vâ̭n dôô̭ng viên (VDV) tham za; 379 zái thế thaw kấp xa̭ tôống xổ 61.002 ngươ̒i tham za. Thă̒nh lâ̭p dwa̒n thế thaw tính zư̭ Hô̭i thi thế thaw kác zân tôô̭c thiếw xổ to̒n kwuốc lâ̒n thử XIII khu vư̭c I năm 2023, da̭t 8 hwi chương wa̒ng (HCW), 3 hwi chương ba̭c (HCB), 11 hwi chương dôô̒ng (HCD), xếp thử 3 tloong 5 dơn vi̭ da̭t thă̒nh tích xwất xắc hô̭i thi. Fổi hơ̭p liên dwa̒n Karate tính tố chức Da̭i hô̭i Liên dwa̒n Karate tính nhiḙ̂m ki̒ 2023 – 2028.

Dă̭c biḙ̂t diếm nhẩn năm vươ̒ kwa fái ră̒ng dêểnh thế thaw thă̒nh tích kaw chwiên ngiḙ̂p Xớ VH-TT&ZL da̒ tham mưw Ban tố chưức diḙ̂ fương dăng kai tố chức thee̒nh kôông Zái xe da̭p kư̭ li bẳn woo̒ng 1 Kúp Liên dwa̒n xe da̭p – mô tô thế thaw Viḙ̂t Nam năm 2023; Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh va̒ dươ̒ng tlươ̒ng kwuốc tể năm 2023; kác tlâ̭n thi dẩw xân nha̒ lươ̭t di kuố Kâw la̭c bô̭ (KLB) Boỏng dả Hwa̒ Bi̒nh ta̭i Zái boỏng dả ha̭ng nhất, Kúp Kwuốc za năm 2023, kết kwá, KLB Boỏng dả Hwa̒ Bi̒nh xếp thử 4/10 dô̭i tham zư̭ zái. Thă̒nh lâ̭p dwnf thế thaw tham za kác zái thế thaw to̒n kwuốc va̒ khu vưư̭c da̭t 109 hwi chương, tloong rỉ kỏ 26 HCW, 30 HCB, 53 HCD.

Tloong thơ̒i zan dêểnh, thew dôô̒ng chỉ Lưw Hwi Linh, Fỏ Zảm dôốc fṷ tlắch Xớ VH-TT&ZL , ngă̒nh tiếp tuṷc chiến khai thưư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá ngi̭ kwiết kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản "Fát chiến thế thaw thă̒nh tich kaw tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2018 – 2020, tâ̒m nhi̒n dêểnh năm 2030”, kuô̭c vâ̭n dôô̭ng"To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i” tlêênh diḙ̂ ba̒n tính zai dwa̭n 2021 – 2030.

Ó ngưư̒ng nơơng kaw chất lươ̭ng da̒w ta̭w, hwẩn liḙ̂n kác lớp năng khiểw thế thaw; tố chưức kác zái thế thaw kấp tính thew kể hwă̭ch; tiến cho̭n va̒ hwẩn liḙ̂n kác dô̭i tiến thế thaw tham za thi dẩw ta̭i kác zái thế thaw khu vưư̭c va̒ to̒n kwuốc da̭t thă̒nh tích kaw. Tham mưw tố chức thee̒nh kôông kác tlâ̭n thi dẩw xân nha̒ kuố KLB Boỏng dả Hwa̒ Bi̒nh tai Zái Boỏng dả chwiên ngiḙ̂p ha̭ng nhất Kúp Kwuốc za muô̒ zái 2023 – 2024; Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh va̒ dươ̒g tlươ̒ng kwuốc za năm 2024; fổi hơ̭p dăng kai tố chưức kác zái thế thaw khu vưư̭c va̒ to̒n kwuốc thew wí kwiê̒n.

KÁC TIN KHÁC


Zi̒n zư̭, thúc tấi thế thaw zân tôô̭c

Ta̒n tlâ̭n dẩw hấp zâ̭n ản tố tlức ha̒ng năm, Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i bô di̭ch tính ka̭ no̒ i kỏ khức hấp zâ̭n, thu hút kwan tâ̭m, kố bṷ kuố kho̭m mo̭l zân. Bới bi̒ ni la̒ zái thế thaw kwi tṷ ta̒n mo̭l xwất xắc kuố 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính, la̒ dêênh ta̒n kuô̭c cheenh ta̒i găi kẩn, thủ bi̭.

Rẩw ẩn thế thaw Hwa̒ Bi̒nh ta̭i dẩw tlươ̒ng kwuốc za

Vươ̒ kwa, dwa̒n thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ tham za cheenh ta̒i ta̭i zái vo di̭ch kẻw ko kwuốc za lâ̒n thử XII năm 2024. Nhưửng tẩm hwi chương kwỉ zả da̒ ză̒nh ản la̒ dôô̭ng lưư̭c dớ kác hwẩn liḙ̂n viên (HLV), vâ̭n dôô̭ng viên (VDV) tiếp tuṷc kái thiḙ̂n thă̒nh tích tloong nhưửng năm dêênh.