Vươ̒ kwa, dwa̒n thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ tham za cheenh ta̒i ta̭i zái vo di̭ch kẻw ko kwuốc za lâ̒n thử XII năm 2024. Nhưửng tẩm hwi chương kwỉ zả da̒ ză̒nh ản la̒ dôô̭ng lưư̭c dớ kác hwẩn liḙ̂n viên (HLV), vâ̭n dôô̭ng viên (VDV) tiếp tuṷc kái thiḙ̂n thă̒nh tích tloong nhưửng năm dêênh.


Môô̭ch tlâ̭n thi dẩw kuố dô̭i tiến kẻw ko tính Hwa̒ Bi̒nh ta̭i Zái vô di̭ch kẻw ko kwuốc za lâ̒n thử XII. 

Bẳnh nả, kẻw ko, dấi kâ̭i la̒ nhưửng môn thế thaw zân tôô̭c ản koi la̒ thể meḙnh kuố tính Hwa̒ Bi̒nh. Dê̒w ni̒ da̒ ản khắng di̭nh bă̒ng thă̒nh tích nối bâ̭t ớ môô̭ch xố zái thi dẩw, hô̭i thi, ngă̒i hô̭i ản tố chức tloong kác năm khâânh ni. Diến hi̒nh la̒ ză̒nh 8 hwi chương wa̒ng (HCW), 3 hwi chương ba̭c (HCB), 11 hwi chương dôô̒ng (HCD) va̒ xếp thử 3/19 dwa̒n tham zư̭ Hô̭i thi thế thaw kác zân tôô̭c thiếw xổ to̒n kwuốc lâ̒n thử XIII, khu vưư̭c 1, năm 2023. 4 HCW, 6 HCB, 8 HCD , xếp thử 3 to̒n dwa̒n ta̭i Hô̭i thi thế thaw kác zân tôô̭c thiếw xổ to̒n kwuốc la̒n thử IX, năm 2022. 

Zái vô di̭ch dấi kâ̭i kwuốc za lâ̒n thử XVIII năm 2024 kỏ 20 dwa̒n kôô̒ng 200 VDV dêểnh bớ kác tính, thă̒nh fổ tloong ká nước, cheenh ta̒i 26 ha̭ng kân ká nam va̒ nư̭. Zái vô di̭ch kẻw kwuốc za lâ̒n thử XII, năm 2024 thu hút xư̭ tham za kuố 320 VDV dêểnh bớ 17 dwa̒n thuô̭c kác tính, thă̒nh fổ cheenh ta̒i ớ 18 ha̭ng kân wa̒i tlơ̒i. Thi dẩw ta̭i zái vô di̭ch dấi kâ̭i kwuốc za lâ̒n thử XVIII, dô̭i tiến dấi kâ̭i kuố tính kỏ 1 HLV va̒ 9 VDV, chí tiêw thă̒nh tích dê̒ tha la̒ 1 HCB va̒ 2HCD. Ni kuu̒ng chỉnh la̒ lưư̭c VDV, HLV kuố tính cheenh ta̒i Zái vô di̭ch kẻw ko kwuốc za lâ̒n thử XII kỏ thă̒nh tích dê̒ tha la̒ 1 HCW, 1 HCD.

Ngỏ la̭i Zái vô di̭ch dấi kâ̭i kwuốc za lâ̒n thử XVII va̒ Zái vô di̭ch kẻw ko kwuốc za lâ̒n thử XI năm 2024, dwa̒n VDV tính da̭t kết kwá dảng gi nhâ̭n 2 HCW, 1 HCB va̒ 4 HCD. Môn kẻw ko xwất xắc gă̭t hải 2 HCW, twi nhiên môn dấi kâ̭i chươ thế cha̭m thăi dêểnh tẩm hwi chương kaw nhất. Kỏ thế thẩi thă̒nh tích môn dấi kâ̭i da̒ kỏ bước tỉển dảng mơơ̒ng.

Xư̭ kổ gẳng, vươn lêênh hết mêê̒nh kuố dô̭i ngṷ HLV, VDV tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ da̭t kết kwá dảng gi nhâ̭n. Kwa rỉ, doỏng kóp baw thă̒nh tích chuung, tưư̒ng bước khắng di̭nh vi̭ thể tính nha̒ tlêênh dẩw tlươ̒ng thế thaw kwuốc za.


KÁC TIN KHÁC


Zi̒n zư̭, thúc tấi thế thaw zân tôô̭c

Ta̒n tlâ̭n dẩw hấp zâ̭n ản tố tlức ha̒ng năm, Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i bô di̭ch tính ka̭ no̒ i kỏ khức hấp zâ̭n, thu hút kwan tâ̭m, kố bṷ kuố kho̭m mo̭l zân. Bới bi̒ ni la̒ zái thế thaw kwi tṷ ta̒n mo̭l xwất xắc kuố 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính, la̒ dêênh ta̒n kuô̭c cheenh ta̒i găi kẩn, thủ bi̭.