(HBĐT) - "Năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện tương đối đồng đều, toàn diện. Các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ, kịp thời văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh. Đại đa số cán bộ, công chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, ổn định và phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN" - đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết.


Bộ phận một cửa UBND xã Hiền Lương (Đà Bắc) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 100% đơn vị, địa phương thực hiện minh bạch về tổ chức, hoạt động theo đúng quy định. Các cấp, ngành đã ban hành mới 287 văn bản, sửa đổi, bổ sung 18 văn bản cho phù hợp quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, trong đó thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 142/KH-UBND, ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi 286 vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cải cách hành chính được các cấp, ngành quan tâm, trọng tâm là: Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm số lượng cấp phó của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định của Chính phủ. Tất cả TTHC đã được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và trên trang thông tin điện tử của ngành, địa phương. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thống tại các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục được duy trì tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 10 huyện, thành phố và 151/151 đơn vị cấp xã, góp phần tích cực vào việc cải cách TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh.

Các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã triển khai 69 cuộc thanh tra hành chính (có 10 cuộc thanh tra đột xuất), tiếp tục hoàn thiện 1 cuộc thanh tra đột xuất năm 2020 chuyển sang, ban hành kết luận đối với 49 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 3.933 triệu đồng, xử lý khác số tiền trên 3.208 triệu đồng. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tổ chức trong lĩnh vực đất đai và truy thu tiền thuê đất theo quy định; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 65 tập thể và 150 cá nhân. Các cơ quan điều tra Công an tỉnh điều tra 5 vụ án tham nhũng. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được 759,4 triệu đồng, kết quả thu hồi tài sản tham nhũng 348,4 triệu đồng. Có 2 trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng.

Năm 2021, công tác PCTN tỉnh có bước tiến quan trọng, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công; hành vi tham nhũng trên một số lĩnh vực nhạy cảm được kiềm chế; việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng triển khai nhanh, có hiệu quả cao; thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ cao so với toàn quốc. Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác PCTN trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo nhận định của UBND tỉnh, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp; công tác tự kiểm tra nội bộ để phát hiện tham nhũng hiệu quả chưa cao; hiện tượng nhũng nhiễu của một số cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn triệt để. Số đối tượng tham nhũng giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng tính chất, mức độ vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp; tình trạng "tham nhũng vặt" ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn xảy ra.

Năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, xây dựng văn hóa tiết kiệm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công tác PCTN; tập trung cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giữ ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện cho phát triển KT-XH. Xác minh làm rõ đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng. Tăng cường nắm bắt thông tin, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; tiến hành các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định của Luật PCTN theo kế hoạch đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt; thanh tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân khi có thông tin chính xác của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến việc nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân trong công tác PCTN…

L.C


Các tin khác


Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ

Không chỉ đề cao vai trò, tầm quan trọng của người lãnh đạo: "Một người lo bằng kho người làm”, triết lý người Việt còn nhắc nhở những ai ở cương vị đó phải biết giữ gìn nhân cách, bởi "nhà dột từ nóc”.

Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện từ mùa xuân năm 1930 và đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhờ đó đất nước Việt Nam "có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1).

Bài 5: Phẩm chất là yếu tố quyết định

Cốt lõi phẩm chất của người cộng sản là quên mình vì nước, vì dân. Chính vì vậy, đối với họ "phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”. Của cải, tiền vàng không mua chuộc được họ. Sự nghèo khó không làm họ nao núng tinh thần. Không một thế lực nào khiến họ cúi đầu khuất phục. Thứ duy nhất mà người cộng sản theo đuổi là lý tưởng "độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các địa phương trong phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - "Kết quả kiểm điểm đánh giá chỉ số công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 của các huyện, thành phố còn ở mức thấp. Để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN, tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định về PCTN" - đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó chánh Thanh tra tỉnh cho biết.

Tiếp tục bảo vệ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/2022-05/09/2022), ngày 5/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam và Lào về lịch sử của mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào; cách thức thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt – Lào, đồng thời gửi lời nhắn nhủ tới thế hệ trẻ của 2 nước Việt Nam và Lào.

Hàng loạt “quan chức” hầu tòa: Lỗi cơ chế hay phẩm chất?: Bài 4: Hoàn thiện cơ chế để hiện thực hóa “4 không”

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TN, TC): Phòng, chống TN, TC chính là "chống giặc nội xâm"-nhiệm vụ rất quan trọng nhưng vô cùng khó khăn, phức tạp, bởi TN, TC thường xảy ra ở cán bộ có chức, có quyền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục