(HBĐT) - Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Báo Hòa Bình. Thông qua đó góp phần tích cực đấu tranh, phòng ngừa các khuyết điểm, vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Nhà nước; định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), Nhân dân nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.


Các cơ quan báo chí bám sát hiện trường tuyên truyền hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc trên địa bàn tỉnh.

Báo Hòa Bình đã chủ động quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường BVNTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị để có nhận thức đúng đắn về Nghị quyết số 35-NQ/TW. Đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Biên tập phụ trách chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, thành lập nhóm chuyên gia theo đúng Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ, ngày 25/6/2019 của Ban Chỉ đạo T.Ư và của tỉnh. Chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng chuyên mục "BVNTTT của Đảng” trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử. Việc tuyên truyền được triển khai từ tháng 2/2020 đến nay. Nội dung tuyên truyền bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh. 

Hiện nay, Báo Hòa Bình có 2 ấn phẩm, gồm báo in và báo điện tử. Trong đó, báo in phát hành từ thứ Hai đến thứ Sáu (8 trang), số Chủ nhật 12 trang; báo điện tử có phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường, truyền hình điện tử, bản tin phát thanh, phiên bản mobile, fanpage trên facebook, kênh youtube, App new... 

Đối với chuyên mục "BVNTTT của Đảng” được duy trì từ tháng 2/2020 đến nay với 4 chuyên mục/tháng. Báo Hòa Bình đã chỉ đạo xây dựng các tuyến bài như: Nhận diện âm mưu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta; việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW trong các LLVT; sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, giúp CB, ĐV, Nhân dân luôn kiên định nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giới thiệu các đảng bộ tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; công tác phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV; phản ánh thành tựu xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Nội dung tuyên truyền xuyên suốt là đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện các bài viết liên quan đến công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng internet, mạng xã hội… Thông qua công tác tuyên truyền, Báo Hòa Bình kịp thời cung cấp thông tin chính thống các vấn đề dư luận quan tâm như: Các kết luận, thông báo kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với CB, ĐV của cấp ủy, UBKT các cấp; phản ánh toàn diện, có định hướng công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển KT-XH vừa phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời cung cấp thông tin những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương để định hướng dư luận; các đảng bộ phát huy vai trò của người đứng đầu trong tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết tốt những phát sinh, bức xúc ở cơ sở, tạo đồng thuận của người dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tuyên truyền kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường thông tin tích cực với thông tin làm rõ và đấu tranh phản bác, góp phần ngăn chặn thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu lợi dụng tự do tôn giáo để xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam và địa phương.

Thông qua công tác chỉ đạo tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW đã góp phần định hướng dư luận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của CB, ĐV, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình cho biết: Thời gian tới, Báo Hòa Bình tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về BVNTTT của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi CB, ĐV tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW. Tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 4 đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh… Kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, đưa ra được đề xuất, kiến nghị có tính gợi mở để cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo, điều chỉnh, rút kinh nghiệm, uốn nắn kịp thời. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí. Tăng cường các tuyến bài đấu tranh phản bác trên báo chí, truyền thông và trên không gian mạng; định hướng, khuyến khích tuyên truyền thành tựu phát triển KT-XH, những mô hình, nhân tố mới, người tốt việc tốt… lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.


Lê  ChungCác tin khác


Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành riêng một mục trong bài viết tổng quan nói về việc cần "Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để "không muốn”, "không cần” tham nhũng, tiêu cực”.

Bài viết của Tổng Bí thư: Nhân lên tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Cuốn sách của Tổng Bí thư: "Kim chỉ nam" cho công tác đối ngoại

Trong bối cảnh công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đạt những thành quả rất nổi bật của năm 2023, cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay khi được phát hành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của độc giả, nhất là cán bộ, đảng viên làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau nhưng đều hòa chung một "dàn hợp xướng” tiến công Chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ được xác định là then chốt của then chốt. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và của đất nước cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn được coi trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục