(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng bộ huyện Cao Phong đã có những giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương.


Cán bộ, công chức UBND xã Thu Phong (Cao Phong) nâng cao trách nhiệm công vụ trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức với nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc khó, việc mới. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII Đảng bộ huyện. Qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đảng bộ huyện đã triển khai sâu rộng, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị bảo đảm từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nền nếp, khách quan, sát với thực tế. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, BTV Huyện ủy Cao Phong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phát huy năng lực lãnh đạo. Các tổ chức Đảng chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ, đảng bộ, triển khai thực hiện đảm bảo quy chế đề ra; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy ở những nơi còn thiếu.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đảng viên được quan tâm chỉ đạo, đề cao. Công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) đi vào nền nếp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương có tiến bộ, phần lớn cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện thường xuyên. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng.

Nhờ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, ở Đảng bộ huyện Cao Phong, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên không ngừng được duy trì và ngày càng nâng cao, góp phần quan trọng trong chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng từng bước được nâng lên, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh tại cơ sở.


Đỗ Hà


Các tin khác


Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành riêng một mục trong bài viết tổng quan nói về việc cần "Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để "không muốn”, "không cần” tham nhũng, tiêu cực”.

Bài viết của Tổng Bí thư: Nhân lên tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Cuốn sách của Tổng Bí thư: "Kim chỉ nam" cho công tác đối ngoại

Trong bối cảnh công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đạt những thành quả rất nổi bật của năm 2023, cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay khi được phát hành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của độc giả, nhất là cán bộ, đảng viên làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau nhưng đều hòa chung một "dàn hợp xướng” tiến công Chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ được xác định là then chốt của then chốt. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và của đất nước cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn được coi trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục