(HBĐT)-Ngày 15/10/2019, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh (DTTS) lần thứ III, năm 2019 thông qua Quyết tâm thư gửi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hòa Bình; Đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung:


Đại biểu biểu quyết thông qua Quyết tâm thư Đại hội DTTS tỉnh Hòa Bình lần thứ III năm 2019.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và thể theo nguyện vọng của đồng bào, từ ngày 14-15/10/2019, tại TP Hòa Bình đã diễn ra Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình lần thứ III. Về dự Đại hội có 245 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho trên 63 vạn đồng bào DTTS toàn tỉnh.

Đại hội rất vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu các đơn vị quân đội, doanh nghiệp giúp đỡ có hiệu quả các xã đặc biệt khó khănvà vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống; đại biểu các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và của Trung ương đóng trên địa bàn đến dự Đại hội.

Trong niềm tự hào và phấn khởi, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình khẳng định cộng đồng các DTTS tỉnh Hòa Bình là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, đều là anh em ruột thịt, cùng là con rồng, cháu tiên. Mấy chục năm qua, đồng bào các DTTS tỉnh Hòa Bình đã một lòng, một dạ đi theo tiếng gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng lên tiến hành các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại cũng như hăng hái tham gia vào công cuộc kiến thiết nước nhà.

Đồng bào các DTTS tỉnh Hòa Bình tự hào về những đóng góp to lớn cùng đồng bào cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trong khó khăn gian khổ, đồng bào đã không quản ngại hy sinh, đóng góp sức người, sức của với tinh thần tất cả vì Tổ quốc, vì tương lai của dân tộc Việt Nam.

Đại hội khẳng định sự quan tâm đặc biệt, tính đúng đắn và nhất quán các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với sự phát triển của đất nước nói chung cũng như đối với đồng bào dân tộc và miền núi nói riêng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các DTTS đều được tôn trọng, chăm lo và bình đẳng cùng phát triển; truyền thống, bản sắc các DTTS không ngừng được giữ gìn và phát huy; Điều kiện, cơ sở hạ tầng KT - XH khu vực miền núi được cải thiện rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS không ngừng được nâng cao. Mặc dù ở một số địa bàn, vẫn còn khó khăn, song so với trước đây thì thành tựu trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng suốt quá trình cách mạng là vô cùng to lớn.

Đại hội ghi nhận công ơn to lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã hết lòng, hết sức chăm lo đến đồng bào các DTTS. Đại hội trân trọng biết ơn các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ cán bộ và nhân dân đã có những đóng góp to lớn vì sự phát triển của các DTTS.

Tiến tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, trước mắt để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong 2 năm 2019 - 2020, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đồng bào các DTTS toàn tỉnh xin hứa với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh:

1- Đồng bào DTTS tỉnh Hòa Bình dành niềm tin son sắt và mãi mãi đi theo con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Quyết tâm thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2- Đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình nguyện chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Hòa Bình phát triển toàn diện và bền vững. Tập trung tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, xây dựng hạ tầng KT - XH, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo vệ môi trường sinh thái. Nỗ lực thi đua, thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển KT - XH, thi đua làm giàu và xoá đói giảm nghèo.

3- Đồng bào DTTS tỉnh Hòa Bình sẽ tích cực vận động con em nhân dân tham gia học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và phát triển tài năng, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, thực hiện giữ gìn sức khoẻ, ăn ở hợp vệ sinh. Đẩy mạnh vận động nhân dân xây dựng gia đình, làng bản văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của từng dân tộc.

4- Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh sẽ tham gia tích cực vào các phong trào xã hội, các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc, nhằm xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

5- Đồng bào các DTTS tỉnh Hòa Bình nguyện đoàn kết một lòng, sát cánh bên nhau trong khối đại đoàn kết các dân tộc, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, chia rẽ quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân; ngăn chặn việc lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại sự nghiệp cách mạng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đồng bào các DTTS tỉnh Hòa Bình tiếp tục khẳng định: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình kêu gọi đồng bào các dân tộc trong tỉnh thi đua ra sức phấn đấu, tự lực tự cường cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu mạnh, xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.


Các tin khác


Đại đoàn kết dân tộc - Di sản quý báu của Bác Hồ

 1. Đại đoàn kết dân tộc (ĐĐKDT) giữ vai trò hàng đầu trong tư tưởng của Bác. 
 Thống kê và phân tích những bài viết, bài nói của Bác đã được công bố trong Hồ Chí Minh toàn tập cho thấy Bác đã đề cập vấn đề đoàn kết (ĐK) trong 839 bài viết, chiếm tỷ lệ 43%; sử dụng từ ĐK, đại đoàn kết (ĐĐK) tới 1.809 lần. Trong đó có những bài được nhắc nhiều như: 16 lần trong "Sửa đổi lối làm việc”, 17 lần trong "Bài nói tại buổi khai mạc Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, 19 lần trong diễn văn kỷ niệm Quốc khánh 2/9/1957. Trong Di chúc, Bác đã sử dụng 8 lần từ ĐK với ba vấn đề: 1) ĐĐK toàn dân tộc và việc xây dựng khối ĐĐKDT. 2) ĐK là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng. 3) ĐK quốc tế, hữu nghị và hợp tác.

Thảo luận về 4 dự án luật

(HBĐT)- Ngày 15/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai mươi, Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND  tỉnh

(HBĐT) - Ngày 15/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Bùi Đức Hinh, Nguyễn Văn Dũng.

Khai mạc Ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào"

Ngày 15/11, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An khai mạc Ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2019.

Điểm sáng thực hiện Nghị quyết ở vùng kinh tế động lực Kỳ Sơn

(HBĐT) - Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), huyện Kỳ Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng với 12/15 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Nắm bắt cơ hội phát triển trong bối cảnh mới, Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu khó đạt, góp phần xứng đáng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Bộ luật Hình sự

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc sửa đổi, bổ sung sung Điều 3 của Luật là cần thiết và phù hợp, thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục