(HBĐT) - Sau 3 ngày làm việc (từ ngày 01 - 03/10/2020), với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH, xây dựng Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí NGÔ VĂN TUẤN, Bí thư Tỉnh ủy về nguyên nhân thành công, bài học kinh nghiệm rút ra qua quá trình tổ chức Đại hội và các nhiệm vụ, giải pháp để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ, trao đổi với đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


P.V: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp. Xin đồng chí cho biết những yếu tố nào dẫn đến thành công của Đại hội?

Đồng chí Ngô Văn Tuấn: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp. Để có được thành công đó:

Một là, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức T.Ư và các văn bản quy định của cấp trên về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời với quá trình này, là việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân cấp ủy với công việc được giao.

Hai là, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Chính từ sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Đảng đã góp phần tạo nên thành công của Đại hội, đặc biệt là xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, đề ra mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá gắn với các vấn đề của địa phương.

Ba là, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, phát động phong trào thi đua sôi nổi trong các ngành, lĩnh vực, trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân cùng hướng về Đại hội, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, đã tạo cơ chế, chính sách, phát huy dân chủ để CB, ĐV và các tầng lớp Nhân dân được tham gia bằng nhiều hình thức vào tất cả các nội dung của Đại hội, từ việc tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội đến công tác nhân sự của Đại hội.

P.V: Xin đồng chí cho biết kinh nghiệm rút ra qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII?

Đồng chí Ngô Văn Tuấn: Thực tiễn kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp cho thấy, công tác chuẩn bị Đại hội là yếu tố quyết định thành công của Đại hội. BTV cấp ủy cần thành lập Ban chỉ đạo Đại hội và các Tiểu ban giúp việc Đại hội. Ban chỉ đạo và các Tiểu ban phải xây dựng kế hoạch hoạt động, nội dung, thời gian, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả thực hiện với BTV.

Công tác xây dựng các văn kiện của Đại hội, đặc biệt là Báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm của Đại hội phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chiều sâu, bám sát thực tiễn ở địa phương, đơn vị và chỉ đạo của cấp trên, xây dựng những mục tiêu khả thi, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Cần mở rộng các hình thức lấy ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành, các nhà khoa học, lão thành cách mạng, các tầng lớp Nhân dân; không làm chiếu lệ, thật sự cầu thị, tiếp thu và bổ sung hoàn thiện.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự Đại hội cần thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của T.Ư và những quy định của địa phương đúng theo quy trình 5 bước. Làm từng bước chặt chẽ, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó. Ngoài ra, cần nắm chắc tình hình tư tưởng CB, ĐV và Nhân dân để bảo đảm nhân sự được giới thiệu đúng quy định tiêu chuẩn, đủ số lượng, cơ cấu. Mỗi địa phương cần nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết kịp thời đơn thư, những vụ việc phức tạp, nổi cộm và chăm lo công tác an sinh xã hội. Công tác chuẩn bị hậu cần, trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội cần được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm.

Bên cạnh công tác chuẩn bị Đại hội thì việc điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch có ý nghĩa vô cùng quan trọng tới kết quả của Đại hội. Thành viên Đoàn Chủ tịch phải là những người có năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm. Việc phân công điều hành giữa các thành viên cần cụ thể, hợp lý. Quá trình điều hành trong Đại hội phải tạo được không khí dân chủ, cởi mở, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của đại biểu; xử lý linh hoạt, nhanh chóng, đúng quy định đối với những tình huống phát sinh tại Đại hội.  

P.V: Xin đồng chí cho biết, trong thời gian tới cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đi vào cuộc sống?

Đồng chí Ngô Văn Tuấn: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được 100% đại biểu thống nhất thông qua, đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ; đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung thực hiện các đột phá chiến lược và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới, với 4 nhóm chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động để triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức tới hành động trong CB, ĐV, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với điều kiện thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo hướng trọng dân, gần dân, sát dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận trong xã hội, hướng tới mục tiêu: "Đảng nói, dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động, dân theo; chính quyền làm, dân ủng hộ”.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của Nhân dân; có hình thức, cơ chế, biện pháp cụ thể, thích hợp để Nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua MTTQ và các đoàn thể.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; giám sát của HĐND các cấp; kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chính quyền; giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể đối với việc thực hiện Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện ngay từ khâu đầu tiên đến khâu cuối, nhất là kiểm tra, giám sát ngay trong khi thực hiện, qua đó làm cho Nghị quyết được thực hiện đúng trong cuộc sống, kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm, đồng thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng cái đúng, cái tiến bộ.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Cần có tinh thần thẳng thắn, cầu thị, dám nhìn thẳng vào sự thật, khẳng định những việc đã thực hiện được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục, tháo gỡ. Đánh giá sát, đúng thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm. Kịp thời phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả để biểu dương, khen thưởng. Đối với những trường hợp vi phạm cần kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Với niềm tin tưởng sâu sắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa tỉnh Hòa Bình bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!


Đức Phượng (TH)


Các tin khác


Thực hiện Đề án 896 tạo bước đột phá trong quản lý dân cư

(HBĐT) - Ngày 3/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896 tỉnh). Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Tô Minh Huệ, Cục trưởng Cục Quản lý hành chính (Bộ Công an), thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) 896 tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành và các huyện, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Ban Kinh tế - Ngân sách: Thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Ngày 3/12, Ban KT - NS (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Hoàng Đức Chính, Trưởng Ban KT - NS chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 18

(HBĐT) - Chiều 2/12, Ban KT - NS (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Hoàng Đức Chính, Trưởng Ban KT - NS chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Hội thảo "Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và truyền thông phát triển du lịch" trên báo Đảng, Đài PT-TH các tỉnh phía Bắc

(HBĐT) - Ngày 2/12, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo "Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và truyền thông phát triển du lịch" trên báo Đảng, Đài PT-TH các tỉnh phía Bắc với sự tham gia của 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên đến từ báo Đảng, Đài PT-TH các tỉnh khu vực phía Bắc.

Xã Vĩnh Đồng: Dân vận chính quyền tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện công tác dân vận chính quyền tại địa phương, thu được những kết quả đáng kể. Từ nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên đến những việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư.

Gặp mặt, chia tay các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Chiều 1/12, BTV Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, chia tay các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI nghỉ chế độ, không tái cử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục