Trong những năm qua Đảng và nhà nứơc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ sinh hoạt tôn giáo lành mạnh.

Trong những năm qua Đảng và nhà nứơc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ sinh hoạt tôn giáo lành mạnh.

(HBĐT) - Công tác đối với tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Chính sách Tôn giáo là một bộ phận trong chính sách xã hội. Trong quá trình thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội. Tín đồ các tôn giáo được huy động như mọi nguồn lực con người. Nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày Truyền thống của công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2008), Phóng viên HBO đã phỏng vấn ông Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban dân tộc tôn giáo.

PV: Đồng chí cho biết những hoạt động tôn giáo ở địa bàn tỉnh ta diễn ra trong thời gian qua như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Chung: Năm qua, tình hình an ninh - chính trị - xã hội của tỉnh ta giữ vững tổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, đồng bào có đạo cũng như không theo đạo đoàn kết một lòng xây dựng tỉnh mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng.

 

Trong năm qua, hoạt động của các tổ chức và tín đồ các tôn giáo cơ bản ổn định. Các hoạt động tôn giáo ở tỉnh luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các chức sắc về làm mục vụ ở địa phương đều đã có lịch đăng ký với các cấp chính quyền.

 

Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và cấp uỷ chính quyền ở các địa phương luôn tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức Tôn giáo, động viên đồng bào có đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phối hợp với nguyện vọng của đông đảo đồng bào theo đạo, với hiến chương và đường hướng hành đạo của các tổ chức tôn giáo như tinh thần "từ - bi - hỉ - xả" của Đạo Phật, sự "hy sinh", "vâng phục" của Thiên chúa giáo v.v… đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

 

PV: Công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được thực hiện như thế nào?

 

Ông: Nguyễn Đức Chung: Năm qua, Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta đã và đang tiếp tục được triển khai rộng rãi trong các cấp chính quyền và tầng lớp nhân dân, việc tuyên truyền phổ biến pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cho hàng ngàn lượt cán bộ các cấp, mở 06 hội nghị tuyên truyền cho chức việc và tín đồ các tôn giáo. Biên soạn và phát hành hàng trăm cuốn tài liệu phổ biến pháp luật và kiến thức về tôn giáo.

 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh. Ban Dân tộc và Tôn giáo đã tập trung, thống nhất với các đơn vị đã ký kết trong công tác dân tộc và tôn giáo phối kết hợp, nhằm tăng cường năng lực, hiệu lực và hiệu quả. Đặt công tác Tôn giáo trong tổng thể chính sách xã hội. Điều đó được thể hiện Đảng và chính quyền đặc biệt quan tâm và chăm lo cho một bộ phận nhân dân có tín ngưỡng, tôn giáo, như: cấp 3 ha đất để xây dựng khu văn hoá tâm linh thuộc đồi Ba Vành, phường Tân Thịnh. 1 ha đất cho giáo xứ Hòa Bình để xây dựng nhà thờ xứ thuộc phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Ban Dân tộc và Tôn giáo cũng đã thoả thuận nhiều hồ sơ gửi Sở Xây dựng xin cấp phép xây dựng và báo cáo UBND tỉnh công nhận tư cách pháp nhân cho các tổ chức tôn giáo có đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

PV:Những công tác trọng tâm trong thời gian tới về quản lý tôn giáo như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Chung: Công tác Tôn giáo là công tác rất đặc thù không giống như các lĩnh vực công tác kinh tế - xã hội khác, nên công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo phải được thực hiện đồng bộ và kịp thời.

 

Để tiếp tục giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, điều quan trọng nhất là phải tiếp tục làm rõ và quán triệt thấu đáo những quan điểm chỉ đạo thể hiện sự nhất quán, mang tính nguyên tắc của Đảng đã được xác định: "Thi hành nhất quán chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Đảm bảo cho tôn giáo sinh hoạt bình thường theo đúng pháp luật của Nhà nước". Trên cơ sở đó, chúng ta cần tập trung một số việc như sau:

 

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, vận động đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia về mọi mặt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tiếp tục được xác định tính khách quan và nhu cầu thiết yếu của hai mặt: vừa phụng sự đạo, vừa phụng sự Tổ quốc của đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo; phải giải quyết đúng đắn, minh bạch hai mặt không thể thiếu và không cản trở nhau ở người có đạo.

 

Đi đôi với việc tôn trọng và giải quyết tốt các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân thì phải kịp thời kiên quyết đấu tranh với các hành vi, vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm hại đến lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, làm trái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả công tác Tôn giáo trong giai đoạn hiện nay:

 

Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ Đảng viên và chính quyền cơ sở tích cực học tập để bổ sung kiến thức trong đó có kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo làm cơ sở cho việc tuyên truyền giải thích chính sách Tôn giáo của Đảng, khẳng định sự đúng đắn, ủng hộ mặt tích cực của những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, tiến bộ và những phong trào xã hội tích cực. Mặt khác, giúp đồng bào nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm kích động lôi kéo khối đại đoàn kết toàn dân. Hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo hướng phát huy những giá trị văn hoá đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc và đời sống xã hội, đi đôi với việc thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" xây dựng nếp sống văn hoá mới, thực hiện tốt đời, đẹp đạo, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng ở địa phương.

 

                                                 Việt Lâm- Trường Sơn

 

Các tin khác


Tập trung thông tin về tình hình mưa lũ, thiệt hại và các biện pháp khắc phục

(HBĐT) - Ngày 19/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 10 năm 2017. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và trưởng, phó các phòng chuyên môn, các báo cáo viên cấp tỉnh.

Đi về đâu cán bộ Đoàn tuổi 35?!

(HBĐT)- Quyết định số 289 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về "quy chế cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” đã quy định tiêu chuẩn cán bộ Đoàn cấp cơ sở giữ chức vụ phải không quá 35 tuổi. Đối với các vùng ĐBKK, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hóa nói chung từ tốt nghiệp THPT trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp, giữ chức vụ không quá 37 tuổi. Trong khi đó, theo thống kê của Tỉnh Đoàn tại thời điểm tháng 2/2017, toàn tỉnh hiện có tới 38 Bí thư Đoàn xã, thị trấn có tuổi đời từ 35 trở lên (chiếm hơn 18% tổng số Bí thư đoàn xã, thị trấn của toàn tỉnh). Cụ thể, có 9 đồng chí 35 tuổi, 27 đồng chí từ 36 - 39 tuổi, 2 đồng chí đã 40 tuổi. Không có sự chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch từ trước nên hiện nay các địa phương đang rất loay hoay với việc sắp xếp công việc cho số lượng Bí thư đoàn "quá tuổi” này.

Đoàn kết, phát triển- Hiệu quả từ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 1: Đồng lòng học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
 (HBĐT) - Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ

(HBĐT) - Chiều 18/10/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức phát động ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

Bài 1: Quan tâm phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

(HBĐT)- Kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc tăng cường gắn kết tổ chức Đảng, đoàn thể và đảng viên với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đối với khu vực kinh tế quan trọng này sẽ góp phần bảo đảm cho các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng chỉ chiếm vẻn vẹn có 2,05%, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn chiếm 7,44%, doanh nghiệp có tổ chức Đoàn thanh niên chỉ chiếm 0,68%. Thực tế này đang đặt ra sự đòi hỏi cấp thiết đối với việc tăng cường gắn kết tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Huyện Kim Bôi tạo mọi điều kiện để ổn định cuộc sống người bị ảnh hưởng thiên tai

(HBĐT) - Ngày 16/10/2017, tại huyện Kim Bôi, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Kim Bôi về khắc phục tình hình sạt lở do mưa lũ kéo dài trên địa bàn huyện. Cùng tham dự có đại diện các sở, ngành: NN&PTNT, KH&CN, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.