Bùi Đức Hinh
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao phần thưởng cho học sinh đạt danh hiệu "Học không bao giờ cùng" năm 2022. 

Khuyến học, khuyến tài (KH-KT) là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Ông cha ta đã tổng kết: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu và thấp hèn”. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho việc học tập của người dân, Bác mong muốn: "Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Hội Khuyến học các cấp đã làm tốt việc xây dựng xã hội học tập (XHHT) từ cơ sở, xứng đáng là nòng cốt trong cuộc vận động xây dựng XHHT với tư cách là một tổ chức xã hội đặc thù.

Ngày 23/12/1997, Hội Khuyến học tỉnh được thành lập, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với công tác KT-KT, quyết tâm cùng cả nước thực hiện mục tiêu xây dựng XHHT, góp phần xây dựng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kể từ khi thành lập đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã trải qua 4 kỳ đại hội và 5 giai đoạn phát triển, Hội đã lớn mạnh cả về chất và lượng. Tổ chức Hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở tạo thành mạng lưới nòng cốt giúp kết nối hiệu quả các lực lượng xã hội tham gia vào hoạt động KT-KT, xây dựng XHHT. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã có tổ chức Hội khuyến học.  

Trong quá trình hoạt động, Hội đã lấy việc "Xây dựng XHHT từ cơ sở” làm mục tiêu và nội dung hoạt động của Hội. Từ đó, Hội chủ động và sáng tạo xây dựng được các mô hình hoạt động KH-KT, xây dựng XHHT một cách sâu rộng trong nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT. Toàn tỉnh có 1.482 chi hội khuyến học xóm, bản, tổ dân phố; 919 ban khuyến học nhà trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 1.792 ban khuyến học dòng họ; 232.604 hội viên, đạt tỷ lệ 27,8% dân số toàn tỉnh. Quỹ Khuyến học và các sáng kiến khuyến học khác đã bước đầu thực hiện được mục tiêu tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đi học, mang lại sự công bằng trong học tập. Hội các cấp đã trao hàng chục nghìn học bổng, phần quà cho học sinh nghèo, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những đóng góp thiết thực, góp phần tô thắm hơn truyền thống hiếu học, đồng thời, tiếp thêm sức mạnh cho hành trình xây dựng XHHT của tỉnh ta.

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học toàn tỉnh trong thời gian qua.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, LLVT, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tham gia thực hiện công tác KH-KT, xây dựng XHHT trong toàn tỉnh. Để chúng ta cùng hướng tới một mục tiêu chung: Xây dựng thành công XHHT trên địa bàn tỉnh, xứng đáng với dòng chữ: "Hội Khuyến học Việt Nam - Khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một XHHT” của BCH T.Ư Đảng tặng Hội Khuyến học Việt Nam.

Để hiện thực mục tiêu quan trọng đó, thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cùng vào cuộc với Hội Khuyến học các cấp, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, Hội Khuyến học tỉnh cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của ngành GD&ĐT về chiến lược GD&ĐT trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, làm cho toàn xã hội nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ "Đẩy mạnh xây dựng XHHT, tạo điều kiện cho mọi người dân được học, học suốt đời”. Đó chính là công việc nâng cao dân trí, chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nguồn vốn quý quyết định cho xã hội phát triển.

Quán triệt sâu sắc hơn nữa các Chỉ thị của Bộ Chính trị và của Thủ tướng Chính phủ về công tác KH-KT, xây dựng XHHT, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ đây là công việc của toàn Đảng, toàn dân. Phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT để quan tâm hơn nữa việc học tập của nhân dân lao động, của đối tượng ngoài nhà trường, làm cho ai ai cũng được học hành, học tập suốt đời theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả một trong bốn đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Hai là, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào KH-KT, góp phần hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong giảng dạy và học tập; xây dựng gia đình hiếu học; cộng đồng, dòng họ, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khuyến học. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; phát triển nhiều loại hình học tập đa dạng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân từng địa phương, đơn vị. Chú trọng và kịp thời phát hiện, có chính sách cụ thể để bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ trên các lĩnh vực. Vận động nhân dân tích cực học tập nhằm tăng năng lực sản xuất, chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống. Gắn việc phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành, với phong trào làm kinh tế giỏi, xoá đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

Ba là, tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh; trong đó đặc biệt chú trọng việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội đảm bảo năng động hơn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, hướng toàn bộ hoạt động khuyến học về cơ sở, cộng đồng dân cư, thiết thực xây dựng XHHT, mở ra sức bật mới cho hoạt động KT-KT, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh thời kỳ mới.

Bốn là, tích cực tuyên truyền và nhân rộng các điển hình trong công tác KH-KT, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội; gắn phong trào thi đua KH-KT với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác ở địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua KH-KT trong toàn tỉnh.

Năm là, Hội Khuyến học tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các địa  phương, đơn vị, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác KH-KT, xây dựng XHHT. Tạo sự bình đẳng giữa mọi người trong quyền được học tập. Phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT để quan tâm hơn nữa việc học tập của nhân dân lao động, của đối tượng ngoài nhà trường, làm cho ai ai cũng được học hành, học tập suốt đời theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, xứng đáng là tổ chức xã hội có chức năng kết nối, thúc đẩy công tác KH-KT cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bằng tình cảm cá nhân, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng vàng, những tổ chức thiện nguyện, các cơ quan, đơn vị đã đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh bằng cả vật chất lẫn tinh thần trong công tác KH-KT, xây dựng XHHT.


Các tin khác


Thủ khoa đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt 1.133 điểm

Ngày 5/6, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2023.

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chỉ còn gần một tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra với hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi. Vì vậy, ngành giáo dục và các địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Không gian đọc T.M – Nơi nuôi dưỡng tình yêu với sách

(HBĐT)-Cách đây 8 năm, vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, "Không gian đọc T.M” được thành lập tại ngôi nhà nhỏ tràn ngập hương hoa của mẹ con chị Nguyễn Hồng Nhung (nhà số 3, ngõ 116, đường An Dương Vương, TP Hòa Bình). Thời điểm đó, "Không gian đọc T.M” mới có khoảng 200 đầu sách nhưng có sức hút đặc biệt đối với các độc giả nhí đầu tiên. Dần dần, bằng sự kết nối từ trái tim đến trái tim, tình yêu với sách được khơi dậy và lan tỏa. Với trên 1.000 đầu sách, dù vẫn còn khiêm tốn nhưng "thư viện thu nhỏ” đã thực sự trở thành không gian quen thuộc của các bạn nhỏ yêu sách, nơi nuôi dưỡng tình yêu thuần khiết với sách, nơi sách mở ra cho các em thế giới tri thức muôn màu.

Chương trình giáo dục mầm non mới liên thông Chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 31/5, Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết vừa tổ chức tham vấn quy trình thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới tại 20 tỉnh, thành phố, làm cơ sở để đánh giá, tiến tới ban hành chính thức.

Huyện Lương Sơn tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc năm học 2022 - 2023

(HBĐT) - Sáng 31/5, UBND huyện Lương Sơn tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh xuất sắc năm học 2022 - 2023.

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

(HBĐT) - Ngày 31/5, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục